Referat
Kommunalbestyrelsen
20-02-2020 kl. 18:00
kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Orlov og indkaldelse af stedfortræder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

00.01.00P35-0098

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

20-02-2020

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orlov og indkaldelse af stedfortræder

00.01.00A30-0082

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

20-02-2020

2

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsesmedlem Carsten Scheibye søger orlov fra den 1.3.2020 til 31.5.2020.

Orloven er ansøgt med arbejdsmæssig begrundelse.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at

a)    Carsten Scheibye bevilges orlov fra den 1.3.2020 til den 31.5.2020

b)    Carsten Hæstrup, 1. stedfortræder Liste V, indtræder i kommunalbestyrelsen for perioden 1.3.2020 – 31.5.2020

 

Valggruppe OVW indstiller, at nedenstående poster i udvalg, råd og nævn besættes af:

 

c)    Social- og Sundhedsudvalget: Indstilling vil foreligge på mødet

d)    Bornholms Energi og Forsyning:  Indstilling vil foreligge på mødet

e)    Kontaktrådet for  trafikbetjeningen af Bornholm. Indstilling vil foreligge på mødet

f)     Suppleant for Søren Schow, Valgbestyrelse for folketingsvalg: Indstilling vil foreligge på mødet

 

Kommunalbestyrelsen, den 20. februar 2020:

Ad a) og b): godkendt.

Ad c) Carsten Hæstrup.

Ad d) Else Merete Knoop.
Ad e) Lasse Steen Jeppsen.
Ad f) Carsten Hæstrup.

Sagsfremstilling

Når kommunalbestyrelsens formand får meddelelse eller kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, m.v., indkalder formanden stedfortræderen til førstkommende møde i kommunalbestyrelsen. Når medlemmet på ny kan varetage sine kommunale hverv, udtræder stedfortræderen af kommunalbestyrelsen.

Ved fravær på grund af arbejdsmæssige forhold, hvor stedfortræderen af denne grund er indkaldt efter § 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, er der ret til vederlag i indtil 3 måneder.

 

Når et udvalgsmedlem har forfald i mindst 1 måned, kan den gruppe, der har indvalgt ham, bestemme at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer.

 

1. stedfortræder for liste V er Carsten Hæstrup.

 

Carsten Scheibye er medlem af Social- og Sundhedsudvalget og desuden medlem af nedenstående udvalg, råd og nævn:

 

·         Bornholms Energi og Forsyning, bestyrelsen

·         Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm

·         Suppleant for Søren Schow, Valgbestyrelse for folketingsvalg

·         Suppleant for Søren Schow, Valgbestyrelse, kommunale valg (udpegning ikke aktuelt)

·         Suppleant for Søren Schow, Valgbestyrelse, valg ad danske medlemmer til EU-Parlamentet (udpegning ikke aktuelt)

 

Retsgrundlag: Lov om kommunernes styrelse § 15. stk. 2 og 3, samt § 28. stk. 2.

                       Bekendtgørelse om vederlag § 30. stk. 1.       

Økonomiske konsekvenser

Carsten Scheibye beholder sit vederlag under sin orlov i indtil 3 måneder, stedfortræderen oppebærer i den fulde fraværsperiode vederlag som medlem af kommunalbestyrelsen.

Indtræder et medlem af kommunalbestyrelsen i Social- og Sundhedsudvalget i fraværsperioden har personen ret til udvalgsvederlag.

Supplerende sagsfremstilling

_