Referat
Natur- og Miljøudvalget
07-04-2020 kl. 14:00
Skype
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Retningslinjer for de kommunale havne
  åbent 3 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 4 Gensidig orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

07-04-2020

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Retningslinjer for de kommunale havne

08.00.00G01-0308

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

31-03-2020

5

 

Natur- og Miljøudvalget

07-04-2020

2

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

På møde den 4. februar 2020 besluttede Natur- og Miljøudvalget at sende udkast til retningslinjer for de kommunale havne i høring hos havnenes brugerråd. På baggrund af de indkomne høringssvar, er der udarbejdet nye udkast til retningslinjer til godkendelse.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·         Udkast til retningslinjer for de kommunale havne på Bornholm godkendes.

 

Natur- og Miljøudvalget den 31. marts 2020:

Udsat.

 

Natur- og Miljøudvalget den 7. april 2020:

Nørrekås, Hasle og Tejn havne er interesseret i pladsudlejning til autocampere, hvorfor udvalget anbefaler en forsøgsordning. Ordningen evalueres ultimo 2021. Kim Jacobsen og Else-Merete Knoop kan ikke medvirke til, at kommunen vil udleje plader til autocampere på kommunale havne, da campingpladser kan varetage denne opgave.
Udvalget besluttede, at udlejningsperioden generelt fastsættes til maksimalt 20 år.
Allinge Havn: Godkendes. Udvalget ønsker den kommende aftale med Folkemødet til behandling. Gudhjem Havn: Godkendes og udvalget anbefaler, at der arbejdes videre med en løsning for M/S Thor. Hasle Havn: Godkendes. Udvalget ønsker at der gives mulighed for etablering af tankanlæg. Svaneke Havn: Godkendes. Stadeplads tildeles virksomheder, der sælger bornholmske færdigprodukter. Retningslinjerne for Hammer Havn, Sandvig Havn, Tejn Havn, Bølshavn og Nørrekås godkendes. Udvalget ønsker, at retningslinjerne for samtlige kommunale havne evalueres i 2023. Punktet sendes til orientering til Handicaprådet.

 

Sagsfremstilling

Udkast til retningslinjer for de kommunale havne har været sendt i høring hos havnenes brugerråd. Der er indkommet 20 høringssvar, som kan læses i bilag 1.

 

Administrationen har udarbejdet et resume af høringssvarene i bilag 2. I bilag 2 er også anført en anbefaling til, hvor vidt de indkomne ændringsforslag skal imødekommes eller afvises. Anbefalingen ligger til grund for de rettelser, der er indført i de nye udkast til retningslinjer (bilag 3-11). Der er ikke lagt op til gennemgribende ændringer af udkastene, men primært tale om mindre tekstmæssige rettelserne og præciseringer.

 

Det foreslås at retningslinjerne træder i kraft hurtigst muligt. I den sammenhæng skal det bemærkes, at der allerede er indgået en række stadepladskontrakter for 2020, som muligvis strider mod de nye retningslinjer (placering, salg af mad og drikke, m.m.). Disse kontrakter gælder for kalenderåret 2020, og udløber derfor den 31. december 2020.

 

Gudhjem By- og Museumsforening har efter udløb af høringsfristen fremsendt et tilrettet høringssvar, hvor i tilføjelsen om, at det ikke skal være tilladt at bo eller udleje sin båd er fjernet. Foreningen er efter udløb af høringsfristen blevet opmærksom på takstregulativets definition af hhv. husbåde og bobåde, og har med rettelsen ønsket at præcisere, at foreningen mener, at Gudhjem Havne ikke egner sig til husbåde. Det tilrettede høringssvar er vedlagt som bilag 12.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

 

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 31. marts 2020

1.
Bilag 1 (PDF)

2.
Bilag 2 (PDF)

3.
Bilag 3 (PDF)

4.
Bilag 4 (PDF)

5.
Bilag 5 (PDF)

6.
Bilag 6 (PDF)

7.
Bilag 7 (PDF)

8.
Bilag 8 (PDF)

9.
Bilag 9 (PDF)

10.
Bilag 10 (PDF)

11.
Bilag 11 (PDF)

12.
Bilag 12 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00P35-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

07-04-2020

3

 

 

Indstilling og beslutning

 

Natur- og Miljøudvalget den 7. april 2020:

Pkt. 2 Retningslinjer for de kommunale havne sendes til orientering til Handicaprådet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Gensidig orientering

00.01.00P35-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

07-04-2020

4

 

 

Natur- og Miljøudvalget den 7. april 2020:

Intet.