Referat
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget
30-04-2020 kl. 17:00
mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Budgetvejledning og proces for budget 2021
  åbent 3 Miljøkonsekvensrapport og udkast til tilladelse for en oplagsplads ved Galløkken
  åbent 4 Forslag til planer for en oplagsplads samt et rekreativt areal ved Galløkken
  åbent 5 Ansøgning om udsættelse af Glasbiennalen 2020
  åbent 6 Orientering fra formanden
  åbent 7 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

00.01.00P35-0099

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

30-04-2020

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Juridisk service er blevet bedt om at foretage en vurdering af Thomas Thors, Winni Grosbøll og Linda Kofoed Perssons habilitet i forbindelse med behandling af ØEPU-dagsorden pkt. 3 og 4 samt samme under KB-dagsorden pkt. 2 og 3.

Juridisk service har vurderet, at Thomas Thors ikke er inhabil i behandling af de nævnte punkter.

Juridisk service har vurderet, at Winni Grosbøll ikke er inhabil i behandling af de nævnte punkter.

Juridisk service har vurderet, at Linda Kofoed Persson ikke er inhabil i behandling af de nævnte punkter.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Budgetvejledning og proces for budget 2021

00.30.02S00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

15-04-2020

17

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

30-04-2020

2

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen orienteres

Resumé

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget har ansvaret for at tilrettelægge budgetprocessen, herunder godkende aktiviteter, forudsætninger og krav til udvalgenes bidrag frem til budgetvedtagelsen. Ifølge styrelseslovens § 38 skal Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets forslag til budget, inkl. overslagsår behandles to gange i kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum. Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet skal ske senest den 15. oktober.

Igangsættelsen af dette års budgetproces er blevet udskudt på grund af de igangværende forhandlinger om en udligningsreform, og der er fortsat usikkerhed om, hvordan kommunens økonomi vil se ud i 2021. Den nuværende krisesituation omkring coronavirus forventes også få betydning for den kommunale økonomi med konsekvenser for budget 2021.

Udgangspunktet er dog, at der er en ubalance i budgetoverslagsår 2021 på 53 mio. kr. i budget 2020.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

·         at budgetprocessen for 2021, som beskrevet i sagsfremstillingen og i bilaget ”Budget 2021, Det politiske arbejde i budgetlægningen”, godkendes af Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og sendes til orientering i kommunalbestyrelsen

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. april 2020:

Udsat til det ekstraordinære møde den 30. april 2020.

 

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. april 2020:

Udsat.

Sagsfremstilling

Hvor sidste år budgetproces var særlig på grund af de forsinkelser der fulgte med dannelsen af en ny regering, er dette års budgetproces præget af et politisk ønske om at afvente en udligningsreform.

 

På grund af de igangværende forhandlinger blandt Folketingets partier om en udligningsreform, har der politisk været et ønske om at udskyde igangsættelsen af budgetprocessen.

 

Pr. ultimo marts 2020 er det fortsat meget usikkert, hvordan kommunens økonomi vil se ud i 2021, både på grund af uvished om, hvad en eventuel tilpasning af udligningssystemet vil betyde for kommunen, og også på grund af uvished om, hvad de langsigtede økonomiske konsekvenser af Corona-situationen vil være for Bornholm.

 

Udgangspunktet er dog, at der i budget 2020 er en ubalance i budgetoverslagsår 2021 på 53 mio. kr.

 

Med afsæt i ovenstående er der tilrettelagt en proces, hvor den politiske inddragelse af fagudvalgene begynder med dialogmøder i maj med centrene.

 

I juni vil fagudvalgene og ØEPU få forelagt de spareforslag, som administrationen har forberedt i tilfælde af, at der skal imødegås en større negativ ubalance i økonomien for 2021.

 

Der er planlagt et budgetmøde for kommunalbestyrelsen den 23. juni og budgetforhandlingerne finder sted den 27.-28. august.

 

Nærmere beskrivelse af budgetprocessen fremgår af budgetvejledningen, vedlagt som bilag.

 

Budgetlægningen for 2021 tager udgangspunkt i budgettet for 2020 som kommunalbestyrelsen godkendte den 31. oktober 2019:

Mio. kr. - årets priser

B2020

BO2021

BO2022

BO2023

Indtægter

-2.912,7

-2.953,1

-3.021,9

-3.079,8

  Skatter

-1.833,7

-1.865,4

-1.909,4

-1.958,9

  Tilskud og udligning

-1.078,9

-1.087,7

-1.112,4

-1.120,9

Driftsvirksomhed

2.860,4

2.950,8

3.039,4

3.121,1

Renter m.v.

-4,4

-4,3

-4,2

-4,2

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

-56,7

-6,7

13,3

37,1

Anlægsvirksomhed

64,2

52,2

60,6

57,1

  - heraf pleje-/ældreboliger

0,0

0,0

4,8

19,3

Resultat af det skattefinansierede område

7,5

45,6

73,9

94,2

Det brugerfinansierede område

-6,3

-6,9

-7,4

-8,0

Samlet resultat

1,2

38,7

66,4

86,2

Øvrige poster

-1,5

14,6

18,1

11,5

  Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri

0,0

0,0

-4,2

-17,0

  Optagelse af lån

-23,5

-20,3

-10,0

-10,0

  Afdrag på lån

38,2

39,2

36,7

37,8

  Øvrige balanceforskydninger

3,0

0,7

0,7

0,7

  Finansiering via tilbageførte bevillinger i 2019

-19,2

 

 

 

  Planlagt finansieret af kassebeholdningen

0,0

-5,0

-5,0

0,0

Kasseforøgelse ( - )/-forbrug ( + )

-0,3

53,3

84,6

97,6

 

Der er en række præmisser for arbejdet med budgetforslaget for 2021, både af intern og ekstern karakter:

1)   Som udgangspunkt er ubalancen på 53,3 mio. kr. i budget 2021 baseret på første overslagsår i det vedtagne budget 2020. Herudover er der forudsat kassefinansiering af anlæg med 5,0 mio. kr., således at det samlede træk på kassebeholdningen er 58,3 mio. kr.

2)   Regeringen fremlagde den 30. januar 2020 et forslag til en ny udligningsreform. De konkrete resultater her for Bornholms Regionskommune er pt. ikke kendte. Bemærk: De følgende punkter 3-6 er konsekvenser af det hidtidige udligningssystem, og vil derfor ikke være aktuelle, hvis udligningsreformen bliver gennemført med virkning fra budget 2021.

3)   Bornholms Regionskommune modtager i 2020 efter ansøgning et tilskud som særlig vanskeligt stillet kommune på 35 mio. kr. efter ansøgning. Kommunalbestyrelsen har forudsat, at der modtages et tilskud på 12 mio. kr. i hvert af årene 2021-2023.

4)   Kommunerne modtager i 2020 et finansieringstilskud på 3,5 mia. kr., hvoraf Bornholms Regionskommune modtager 36,5 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har indarbejdet et tilsvarende tilskud i overslagsårene uanset at finansieringstilskuddet alene er aftalt for 2020.

5)   Bornholms Regionskommune modtager i 2020 et tilskud på 12,9 mio. kr. som følge af en overgangsordning for 2019 og 2020 til kommuner med udligningstab som følge af ændringer i, hvordan udgifterne til ældre og voksne med handicap konteres. Tilskuddet er ikke forudsat i 2021.

6)   Som følge af lavere befolkningstilbagegang på Bornholm de seneste fem år end tidligere, falder kommunens andel af tilbagegangskriteriet i udligningen med lavere bloktilskud til følge. Baseret på udviklingen i befolkningstallet i 2019 må det forventes at tilskuddet reduceres med 45-50 mio. kr., som ikke er indarbejdet i balancen

7)   Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af budget 2020 forudsat reduktioner i den løbende drift i budget 2021 og frem på følgende områder:

a.    Faldende profil på budgettilførsel i 2018 til ældreområdet med 1,0 mio. kr.

b.    Bortfald af årsværk til kontrolindsatsen vedr. socialt bedrageri (opprioritering i 2019 og 2020).

c.    Bortfald af et halvt årsværk på natur- og miljøområdet (opprioritering i 2019 til med et årsværk reduceres til det halve).

d.    Nedlæggelse af turistinformationerne.

8)   Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2019 har vist, at udgifterne på børn- og ungeområdet lavere end budgettet. Denne udvikling var kendt ved budgetlægningen for 2020 og budgettet på området er tilpasset til det forventede niveau.
På ældreområdet forventes et merforbrug i 2019 som forventes indhentet i 2020. Der er i budget 2020 ikke justeret på budgetniveauet som følge heraf.

9)   KL gennemfører hvert år en faseopdelt budgetproces, hvor landets borgmestre mødes i september for at drøfte og koordinere overholdelsen af økonomiaftalen med regeringen. Fokus er på overholdelse af rammen for serviceudgifterne, bruttoanlægsrammen og rammerne for skatteudskrivningen. Den faseopdelte budgetproces kan betyde, at kommunerne bliver bedt om at revurdere budgetterne helt frem til 2. behandlingen af budgettet.

10) Det fremgår af økonomiaftalen for 2020 mellem regeringen og KL, at 3 mia. kr. af bloktilskuddet er gjort betinget af, at kommunerne under ét overholder den aftalte serviceramme. Endvidere er 1 mia. kr. af bloktilskuddet betinget af, at kommunerne under ét overholder den aftalte bruttoanlægsramme.
I 2019 udgør Bornholms Regionskommunes andel af det betingede bloktilskud henholdsvis 20,4 mio. kr. og 6,8 mio. kr.

11) Kommunerne skal fra 2021 afregne indefrosne feriemidler som følge af den nye ferielov til Lønmodtagernes Feriemidler. Der skal afregnes for medarbejdere der forlader arbejdsmarkedet og kommunerne kan derudover selv fastlægge, hvor meget de vil indbetale. Der er endnu ikke overblik over omfanget heraf i 2021. Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget vil få forelagt en sag om konsekvenserne af den nye ferielov inden sommerferien.

12) Krisesituation omkring coronavirus fra primo marts 2020 og frem vil givet få betydning for den kommunale økonomi i 2020, og det kan ikke udelukkes, at der også vil være konsekvenser for budget 2021

 

 

Tidsplan for budgetarbejdet

 

Dato/ periode

Beskrivelse af aktivitet

Aktør

15. april

Budgetvejledning for 2021 vedtages

Sag om strukturelle udfordringer i forhold til økonomien for 2021

Sag om demografikorrektioner

ØEPU

30. april

Budgetvejledningen forelægges kommunalbestyrelsen til orientering

KB

Maj

 

Dialogmøder mellem udvalg og centre

Alle udvalg og centre

Juni

Udvalgene forelægges mål, spareforslag, udvidelsesforslag og anlægsforslag til de videre budgetdrøftelser

Alle udvalg

Medio juni

Aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2021 forventes klar

 

17. juni

Udvalget forelægges mål, spareforslag, udvidelsesforslag og anlægsforslag til de videre budgetdrøftelser

ØEPU

23. juni

Budgetmøde

KB

25. juni

Spareforslag og øvrige forslag sendes i høring

 

Evt. juni eller august

Dialogmøde mellem HovedMED og kommunalbestyrelsen (HovedMED planlægger)

HMU og KB

Senest 1. juli

Social- og Indenrigsministeriets udmelding om skatter, tilskud og udligning

 

6. august

Frist for partierne til at indsende nye forslag, der skal beregnes af administrationen. Beskrivelse af forslag skal sendes til direktionen på mail senest den 6. august.

KB

12. august

Frist for eksterne parter til at sende ansøgninger som ønskes at indgå i kommunalbestyrelsens drøftelser af budget 2021. Ansøgning skal sendes til borgmester og kommunaldirektør.

Eksterne parter

12. aug. kl. 12.00

Høringsperioden / udtalelsesperioden slutter

HMU m.fl.

13. august

Kommentarer og høringssvar sendes til kommunalbestyrelsen

Indkomne ansøgninger fra eksterne parter sendes til kommunalbestyrelsen

KB

20. august

Tilbagemelding på nye beregninger til partierne sendes til kommunalbestyrelsen

KB

24. august

Partierne fremsender deres budgetforslag til Økonomi og Personale samt kommunalbestyrelsen 

KB

25. august

Samlet overblik over forslag til budgetforhandlingerne i regneark sendes til kommunalbestyrelsen

KB

27.-28. august

Budgetforhandlinger

KB

3. september

Evt. gruppeformandsmøde i forligskredsen om budgetforligsemnerne

Gr.formænd

8. september

Nye og ændrede forslag fra budgetforhandlinger sendes i høring og til kommentering hos de høringsberettigede parter med frist den 21. september kl. 8.00

HMU m.fl.

9. september

Behandling af budgetbalancen, herunder konsekvenserne af regeringsaftalen, generelle tilskud og udligning, budgetkorrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet mv.

1. behandling af budgetforslaget

ØEPU

17. september

1. behandling af budgetforslaget

KB

21. sept. kl. 8.00

Frist for fremsættelse af ændringsforslag. Denne frist gælder ikke for ØEPU 

KB

21. september kl. 12.00

Høringsperiode / udtalelsesperiode for nye og ændrede forslag fra budgetforhandlingerne slutter

HMU m.fl.

September

Borgmestermøde i KL-regi

Borgmester

30. september

2. behandling af budgettet

ØEPU

8. oktober

2. behandling af budgettet

KB

Okt. – dec.

Dialogmøder mellem udvalg og centre om det vedtagne budget

Alle udvalg

November

Udvalg drøfter budgettets konsekvenser for udvalgets mål

Alle udvalg

December

Udvalg behandler eventuelle ændringer til udvalgets mål, herefter behandles målene samlet i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget samt kommunalbestyrelsen

Udvalg, ØEPU, KB

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 15. april 2020

1.
Budgetvejledning 2021, det politiske arbejde (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Miljøkonsekvensrapport og udkast til tilladelse for en oplagsplads ved Galløkken

01.16.06P19-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

30-04-2020

3

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede 20. februar 2020 at igangsætte udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg, forslag til lokalplan samt en tilhørende miljørapport for en oplagsplads m.m. ved Galløkken. Rønne Havn har ansøgt om, at der skal gennemføres en miljøvurdering af projektet (tidligere kaldet VVM). Miljørapporten, som har tilknytning til forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, og miljøkonsekvensrapporten, som har tilknytning til det konkrete projekt, er skrevet sammen i én samlet miljøkonsekvensrapport. Bornholms Regionskommune har i perioden 19. marts 2020 til 16. april 2020 haft et afgrænsningsnotat for den samlede miljøkonsekvensrapport i offentlig høring og modtaget 7 høringssvar. På baggrund af notatet og de indkomne høringssvar har eksterne konsulenter i samarbejde med Bornholms Regionskommune udfærdiget en miljøkonsekvensrapport, der beskriver de miljømæssige konsekvenser ved udvidelsen af havneområdet ved Galløkken. Bornholms Regionskommune har på baggrund heraf udarbejdet et forslag til tilladelse til projektet iht. miljøvurderingsloven. Udvalgene og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om miljøkonsekvensrapporten og udkast til tilladelse kan sendes i offentlig høring sammen med forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at

·         miljøkonsekvensrapport for oplagsplads og rekreativt område ved Galløkken og udkast til afgørelse efter miljøvurderingslovens § 25 sendes i offentlig høring i perioden 5. maj til 30. juni 2020.

 

Natur- og Miljøudvalget den 30. april 2020:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. april 2020:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

På baggrund af et ønske fra Rønne Havn A/S om at anvende det rekreative areal, der er beliggende mellem Galløkkens kystskrænt og Rønne Havns nylige udvidelse, til oplagsplads, besluttede kommunalbestyrelsen den 20. februar 2020 at igangsætte udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg, forslag til lokalplan samt en tilhørende miljørapport.

 

Efterfølgende har Rønne Havn A/S ansøgt Bornholms Regionskommune om, at projektet skal undergå en miljøvurdering. Dette betyder, at bygherre skal fremlægge en miljøkonsekvensrapport, der har til formål, at beskrive de påvirkninger, som projektet har på miljøet. På baggrund af ansøgning, miljøkonsekvensrapport og resultatet af de høringer, der foretages, skal Bornholms Regionskommune træffe afgørelse om, hvorvidt der kan gives tilladelse til projektet.

 

Afgrænsning af miljøvurderingen

Forud for gennemførelse af miljøvurderingen, skal der foretages en afgrænsning af emner, der skal medtages i miljørapport og miljøkonsekvensrapport. Bornholms Regionskommunes administration har ud fra reglerne i miljøvurderingsloven lavet et notat, der afgrænser de emner, der skal medtages i miljøkonsekvensvurderingen (afgrænsningsnotat – vedlagt som bilag 1).

 

For at sikre inddragelse af offentligheden og relevante myndigheder skal udkast til afgrænsningsnotat efter miljøvurderingsloven sættes i offentlig høring i 14 dage. Dette skete med et opslag på kommunens hjemmeside den 19. marts 2020 til 2. april 2020. Efter anmodning blev høringsperioden grundet COVID-19 forlænget med yderligere 14 dage, og afgrænsningsnotatet har således været i høring frem til 16. april 2020.

 

Bornholms Regionskommune har i denne periode modtaget 7 høringssvar, der er vedlagt som bilag 2 – 8. Høringssvarene er kommenteret nærmere den endelige version af afgrænsningsnotatet (bilag 1).

 

De fremkomne kommentarer relaterer sig i høj grad til indholdet af miljøkonsekvensrapporten og vil blive adresseret nærmere her. Administrationen finder ikke, at høringssvarene giver anledning til ændringer i afgrænsningen af emner i miljøkonsekvensrapporten. Der er dog på baggrund af høringssvar fra Andreas/Rønne Vandrerhjem tilføjet et afsnit om materielle goder i forbindelse med campingpladsens og vandrerhjemmets interesser i ’stilhed’ som et materielt gode.

 

Miljørapport og Miljøkonsekvensvurdering

Konsulenter fra NIRAS, der er stillet til rådighed af Rønne Havn A/S, har i samarbejde med Bornholms Regionskommunes administration på baggrund af afgrænsningsnotatet og de indkomne høringssvar udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg samt en tilhørende miljørapport og miljøkonsekvensrapport. Miljørapporten, som har tilknytning til forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, og miljøkonsekvensrapporten, som har tilknytning til det konkrete projekt, er skrevet sammen i én samlet miljøkonsekvensrapport: Miljøkonsekvensvurdering for oplagsplads og rekreativt område ved Galløkken (vedlagt som bilag 9).

 

Det er et krav efter miljøvurderingsloven, at bygherre (Rønne Havn A/S) udarbejder miljøkonsekvensrapporten. Da denne er skrevet sammen med miljørapporten har NIRAS også understøttet denne proces. Der er ikke et lovkrav eller normal praksis omkring arbejdet med lokal- og kommuneplan, men der er ikke noget til hinder for at bygherre stiller konsulenthjælp til rådighed for kommunen.

 

Som det fremgår af miljøkonsekvensvurderingen ses der påvirkninger af miljøet i forhold til det landskabelige/visuelle og fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring den nærliggende skanse jf. rapportens afsnit 10 og 12. Efter administrationens vurdering er påvirkningen dog ikke af en sådan grad, at projektet ikke kan gennemføres, såfremt de nødvendige myndighedstilladelser kan opnås herunder tilladelse i henhold til fortidsmindebeskyttelseslinjen og strandbeskyttelseslinjen

 

Som det fremgår af udkastet til afgørelse efter miljøvurderingslovens § 25, er der knyttet en række betingelser til projektet og den fremtidige anvendelse af området, der i sammenhæng med de øvrige miljøbeskyttelsesregler skal sikre de relevante miljøhensyn.

 

Administrationen indstiller på denne baggrund, at den samlede miljøkonsekvensrapport for oplagsplads og rekreativt område ved Galløkken og udkast til afgørelse om tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25 sendes i offentlig høring i otte uger.

 

Miljøkonsekvensvurderingen og afgørelsen efter miljøvurderingslovens § 25 forventes endeligt godkendt på ekstraordinært møde i Natur- og Miljøudvalget, Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget samt Kommunalbestyrelsen i slutningen af august 2020 sammen med endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 40 og lokalplan nr. 115.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 30. april 2020

1.
Bilag 1 - Afgrænsningsnotat 23042020 (PDF)

2.
VS Høringssvar på kanondalen. (MSG)

3.
VS Høringssvar vedr. Høring vedr. afgrænsningsnotat for miljøkonsekvensrapport for inddragelse af areal ved kanondalen til havnerelaterede formål. (MSG)

4.
Høringssvar Kanondalen (MSG)

5.
VS Afgrænsningsnotat vedr. det grønne areal ved Kanondalen (MSG)

6.
Høringssvar vedr. afgrænsningsnotat for miljøkonsekvensrapport for inddragelse af areal ved skanse til havneformål (MSG)

7.
SV Høring vedr. Kanondalen (MSG)

8.
VS Inddragelse af Kanondalen (MSG)

9.
Bilag 9 - Oplagsplads og rekreativt område ved Galløkken (PDF)

10.
Bilag 10 - Udkast til § 25-tilladelse til etablering af oplagsplads på areal ved Galløkken (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Forslag til planer for en oplagsplads samt et rekreativt areal ved Galløkken

01.02.05P21-0494

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

30-04-2020

4

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede 20. februar 2020 at igangsætte udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg, forslag til lokalplan samt en tilhørende miljørapport for en oplagsplads m.m. ved Galløkken. Eksterne konsulener har i samarbejde med Bornholms Regionskommunes administration udarbejdet udkast til disse dokumenter. Kommunalbestyrelsen kan nu beslutte om dokumenterne skal sendes i offentlig høring i otte uger.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

a) forslag til kommuneplantillæg nr. 40 og forslag til lokalplan nr. 115 med tilhørende miljørapport sendes i offentlig høring i perioden 5. maj til 30. juni 2020.

b) der i forbindelse med budgetforhandlingerne, der forventes at foregå sidst i august-først i september 2020, afholdes ekstraordinært møde i Natur- og Miljøudvalget, Økonomi, Erhvervs- og Planudvalget samt Kommunalbestyrelsen med henblik på endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 40 og lokalplan nr. 115

 

Natur- og Miljøudvalget den 30. april 2020:

Ad a) Indstillingen anbefales.

Ad b) Der planlægges et ekstraordinært møde i 2. halvdel af august.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. april 2020:

Ad a) Indstillingen anbefales.

Ad b) Der indkaldes til ekstraordinært møde i 2. halvdel af august 2020.

Sagsfremstilling

Baggrund

På baggrund af et ønske fra Rønne Havn A/S om at anvende det rekreative areal, der er beliggende mellem Galløkkens kystskrænt og Rønne Havns nylige udvidelse, besluttede kommunalbestyrelsen 20. februar 2020 at igangsætte udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg, forslag til lokalplan samt en tilhørende miljørapport. Forud for beslutningen var der gennemført en indkaldelse af ideer og forslag, hvor der indkom en række høringssvar. Konsulener fra NIRAS, der er stillet til rådighed af Rønne Havn A/S, har i samarbede med Bornholms Regionskommunes administration nu udarbejdet kommuneplantillæg, forslag til lokalplan samt en tilhørende miljørapport.

 

Miljøredegørelser

NB: Miljørapporten, der er knyttet til kommuneplantillægget og lokalplanen, er blevet kombineret med en såkaldt miljøkonsekvensrapport (tidligere benævnt VVM), der redegør for miljøkonsekvenserne af det konkrete projekt. Den kombinerede miljørapport/­miljøkonsekvensrapport behandles i parallelt dagsordenspunkt.

 

Gældende plangrundlag

Arealet mellem kystskrænten og Rønne Havns nye udbygning er både i kommuneplanen og i lokalplan nr. 091 udlagt som et rekreativt areal, der ikke må bebygges. Arealet skal i henhold til lokalplanen også fungere som en støjbufferzone mellem på den ene side havnen, og på den anden side Rønne Vandrerhjem, de nærliggende boliger ved Søndre Alle samt de rekreative arealer på Galløkken. Almenheden har ifølge lokalplanen færdselsret til området.

 

Forslag til nyt plangrundlag

 

o   Oplagsplads, delområde 1

De udarbejdede forslag til kommuneplantillæg nr. 40 og lokalplan nr. 115 har til formål at udvide de eksisterende havnearealer i Rønne Havn og derigennem give mulighed for at anvende området til havnerelaterede oplagsplads. Området for oplagspladsen har en størrelse på ca. 5,1 ha. Inden for oplagspladsen kan der ske oplag af fx offshore-komponenter i en højde på op til 20 meter. Der må ikke opføres fast bebyggelse på oplagspladsen. Området må terrænreguleres, sådan at der skabes en befæstet vandret flade som en integreret del af det allerede eksisterende havneareal.

o   Rekreativt grønt bælte, delområde 2

Planerne har endvidere til formål at fastholde et lille rekreativt grønt område mellem oplagspladsen og stranden. Dette område har en størrelse på ca. 0,5 ha. Den eksisterende bevoksning med træer og buske skal fastholdes, således at fornemmelsen af natur mod stranden bevares. Bevoksningen vil kunne ryddes partielt, så der eksempelvis vil kunne skabes en lysning inde i bevoksningen. I lysningen vil der kunne opføres støttefaciliteter i tilknytning til stranden, fx toilet- og kioskbygning, sauna og badebro. Endvidere vil der kunne etableres badebro, trapper til vandet og lignende. Og endelig vil der være mulighed for at etablere pladser til cykelparkering samt vendeplads for servicebiler. Og endelig vil der være mulighed for at etablere pladser til cykelparkering samt vendeplads for servicebiler.

Det eksisterende kuperede terræn i det rekreative grønne bælte skal bevares. Lokalplanen tillader dog, at den eksisterende stensætning, som adskiller det grønne areal fra sandstranden, bliver fjernet, således at de to arealer kan blive til ét sammenhængende rekreativt område.

o   Areal til tekniske anlæg samt stistykke, delområde 3

Rønne Havn har i lokalplanens delområde 3 fornylig etableret underjordiske forsinkelsesbassiner til brug for spildevand fra skibe i Rønne Havn. Rønne Havn skal have mulighed for at kunne komme til dækslerne over bassinerne. Lokalplanen udlægger derfor delområde 3 til tekniske anlæg under jordoverfladen.

I den nordligste del af delområde 3 udlægger lokalplanen også et areal til en sti på en længde af ca. 40 meter. Dette lille stykke sti forbinder Skansevej med den eksisterende sti beliggende uden for lokalplanområdet, der fører til den ny strand ved Galløkken. Længden af stien uden for lokalplanområdet er ca. 430 meter.

o   Adgangssti

Adgangen til stranden og det grønne rekreative bælte vil hovedsagligt skulle ske ad en eksisterende sti (tipvognssporet), som løber uden for lokalplanområdet mellem kystskrænten og oplagspladsen. Stien forløber på et areal, der både er omfattet af galløkke-fredningen og af lokalplan nr. 41 fra 1986. I lokalplan nr. 41 er det bestemt, at arealet kun må bruges til rekreative formål, at det ikke må bebygges, at der ikke må anlægges veje, at stier kun må befæstes med grus samt at almenheden har færdselsret på arealet. Disse lokalplanbestemmelser berøres ikke af forslaget til lokalplan nr. 115. Det er blot den nordøstligste del af stien tæt på Skansevej, der - over en strækning på ca. 40 meter - bliver omfattet af forslag til lokalplan nr. 115. Stien er i lokalplan nr. 115 beliggende i lokalplanens delområde 3.

o   Parkering

Parkering for gæster til stranden findes langs Skansevej. Disse eksisterende parkeringspladser er omfattet af lokalplan nr. 091 fra 2017 for Rønne Havns udvidelse. I denne lokalplan er der krav om, at parkeringspladserne fastholdes.

o   Privatretlig deklaration som aflyses

Lokalplanområdet har hidtil været omfattet af en privatretlig deklaration fra 5. december 1973, hvori Rønne Kommune som grundejer (ikke som myndighed) har bestemt, at arealet vil kunne anvendes til udlejning og til bygninger med tilknytning til havnen. I perioden indtil dette måtte kunne ske, skal arealet i henhold til deklarationen henligge som offentligt tilgængeligt og ubebygget areal.

Servitutter, der er uforenelige med en lokalplan fortrænges imidlertid automatisk ved vedtagelsen af en lokalplan, jf. planlovens § 18. I 2017 vedtog Bornholms Regionskommune således lokalplan nr. 091 for udvidelsen af Rønne Havn. I denne lokalplans bestemmelse nr. nr. 3.2 er arealet udlagt som et grønt område, der skal fungere som støjbufferzone for aktiviteterne på de ny havneområder. Almenheden har ifølge lokalplan nr. 091 færdselsret til området, der ikke må bebygges. Denne lokalplanbestemmelse har således fortrængt deklarationen fra 1973. Servitutten blev ved lokalplanens vedtagelse dog ikke aflyst, men blot fortrængt.

I det udarbejdede forslag til lokalplan nr. 115 vil lokalplan nr. 091 bortfalde for den del af lokalplanområdet, der omfattes af lokalplan nr. 115, og deklarationen af 5. december 1973 vil blive aflyst.

 

Tilladelser fra andre myndigheder

Udnyttelse af de rammer, som fastlægges med lokalplan nr. 115, forudsætter, at bygherren har indhentet tilladelser fra flere myndigheder. Staten er myndighed i forhold til dispensation fra strandbeskyttelseslinjen samt ved ansøgning om reduktion af fortidsmindebeskyttelses­linjen. Ved ansøgning om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen er det derimod Bornholms Regionskommune, som er myndighed. Endvidere vil der i relation til forurenet jord skulle indhentes tilladelse fra Bornholms Regionskommune jf. miljøbeskyttelsesloven.

 

Nyt areal til nødtømning af flis

Bornholms Regionskommune har som grundejer hidtil stillet et areal inden for det område, der er omfattet af lokalplan nr. 115 til rådighed som nødopbevarings­plads for flis i tilfælde af brand. Det er således et krav i byggetilladelsen til BEOF’s blok 6, at forefindes et areal til nødopbevaring af flis. Rønne Havn A/S og BEOF A/S har 26. marts 2020 indgået aftale om erstatnings­arealer til nødtømning af flis. Denne aftale er godkendt af brandmyndigheden. De nye nødtømningsarealer er beliggende i nærheden af Blok 6 på arealer ejet af Rønne Havn A/S.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 30. april 2020

1.
Referat fra KB 20.02.2020 (PDF)

2.
Referat fra ØEPU 11. december 2019 (PDF)

3.
Aftale om nyt areal til nødtømning af flis (MSG)

4.
Deklaration af 20. marts 1974 1.0 (PDF)

5.
Lokalplan nr. 41 fra 1986 (PDF)

6.
Lokalplan nr. 091 for udvidelse af Rønne HAvn (PDF)

7.
Maksimalt komprimeret tidsplan for planprocessen (PDF)

8.
Fredningsdokument, Galløkken (PDF)

9.
Lokalplanhistorik om det opfyldte areal ved Galløkken (PDF)

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 30. april 2020

10.
20200422_kortbilag_samlede (PDF)

11.
20200423_Lokalplan_forslag (PDF)

12.
20200421_Kommuneplantillæg_40_forslag (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Ansøgning om udsættelse af Glasbiennalen 2020

24.10.00Ø39-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

30-04-2020

5

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

Efter planen skulle Glasbiennalen 2020 have foregået i starten af september 2020. Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget bevilgede den 7. oktober 2019 500.000 kr. til medfinansiering af eventet. Udviklingen i COVID19 gør imidlertid, at Glasbiennalen ønsker at udskyde eventet med et år, med forventet afvikling i september 2021. Dette begrundes i, at det er et internationalt event, og man ikke kan se at det internationale publikum vil finde til Bornholm i september 2020.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a) at, ansøgningen om at udsætte glasbiennalen 2020 til 2021 imødekommes

b) at, bevillingen på 500.000, finansieret af Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets tilskudspulje under bevilling 42 Erhverv, byg og plan, overføres fra 2020 til 2021

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. april 2020:

Ad a) godkendt

Ad b) godkendt

Sagsfremstilling

Begrundet i COVID19, og myndighedernes retningslinjer, ønsker Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, at udskyde Glasbiennalen 2020 til at finde sted i 2021 i stedet. Det vides på nuværende tidspunkt ikke hvornår grænserne åbnes igen, og da det er et internationalt arrangement, mener ansøger ikke der kommer tilstrækkelig med opmærksomhed i 2020.

Arrangøren ser allerede nu, at internationale samarbejdspartnere begynder at melde fra.

 

Ved en aflysning allerede nu, mener ansøger også at man kan reducere et eventuelt tab mest muligt. Det vil ifølge ansøger betyde, at man vil kunne lave et arrangement på samme niveau som det der er planlagt for 2020.

 

Ansøger mener derfor ikke det er hensigtsmæssigt at vente og se tiden an, men at træffe beslutningen allerede nu.

 

Ansøger melder tilbage, at de har talt med største parten af de andre finansieringskilder. De ser positivt på at flytte Glasbiennalen til 2021.


Vurdering

Det vurderes, at det vil være mest hensigtsmæssigt at imødekomme ansøger. Det er allerede nu tegn på, at en samlet turistbranche vil satse på danske turister i sommer og sensommer. Da biennalen er et internationalt event, vurderes det derfor bedre at skyde det et år.

Økonomiske konsekvenser

En imødekommelse af ansøgningen vil ikke have økonomiske konsekvenser i form af en udvidelse eller reducering af de 500.000 der er bevilget. Det vil kun betyde en tidsmæssig forskydning, bevillingen vil blive flyttet fra 2020 til 2021.

Supplerende sagsfremstilling

 

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 30. april 2020

1.
Mail fra KADK Susanne Jøker Johnsen (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Orientering fra formanden

00.01.00P35-0099

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

30-04-2020

6

 

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. april 2020:

Intet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Eventuelt

00.01.00P35-0099

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

30-04-2020

7

 

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. april 2020:

Intet.