Referat
Natur- og Miljøudvalget
30-04-2020 kl. 16:15
Skype-møde
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Miljøkonsekvensrapport og udkast til tilladelse for en oplagsplads ved Galløkken
  åbent 3 Forslag til planer for en oplagsplads samt et rekreativt areal ved Galløkken
  åbent 4 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 5 Gensidig orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

30-04-2020

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Miljøkonsekvensrapport og udkast til tilladelse for en oplagsplads ved Galløkken

01.16.06P19-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

30-04-2020

2

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede 20. februar 2020 at igangsætte udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg, forslag til lokalplan samt en tilhørende miljørapport for en oplagsplads m.m. ved Galløkken. Rønne Havn har ansøgt om, at der skal gennemføres en miljøvurdering af projektet (tidligere kaldet VVM). Miljørapporten, som har tilknytning til forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, og miljøkonsekvensrapporten, som har tilknytning til det konkrete projekt, er skrevet sammen i én samlet miljøkonsekvensrapport. Bornholms Regionskommune har i perioden 19. marts 2020 til 16. april 2020 haft et afgrænsningsnotat for den samlede miljøkonsekvensrapport i offentlig høring og modtaget 7 høringssvar. På baggrund af notatet og de indkomne høringssvar har eksterne konsulenter i samarbejde med Bornholms Regionskommune udfærdiget en miljøkonsekvensrapport, der beskriver de miljømæssige konsekvenser ved udvidelsen af havneområdet ved Galløkken. Bornholms Regionskommune har på baggrund heraf udarbejdet et forslag til tilladelse til projektet iht. miljøvurderingsloven. Udvalgene og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om miljøkonsekvensrapporten og udkast til tilladelse kan sendes i offentlig høring sammen med forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at

·         miljøkonsekvensrapport for oplagsplads og rekreativt område ved Galløkken og udkast til afgørelse efter miljøvurderingslovens § 25 sendes i offentlig høring i perioden 5. maj til 30. juni 2020.

 

Natur- og Miljøudvalget den 30. april 2020:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

På baggrund af et ønske fra Rønne Havn A/S om at anvende det rekreative areal, der er beliggende mellem Galløkkens kystskrænt og Rønne Havns nylige udvidelse, til oplagsplads, besluttede kommunalbestyrelsen den 20. februar 2020 at igangsætte udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg, forslag til lokalplan samt en tilhørende miljørapport.

 

Efterfølgende har Rønne Havn A/S ansøgt Bornholms Regionskommune om, at projektet skal undergå en miljøvurdering. Dette betyder, at bygherre skal fremlægge en miljøkonsekvensrapport, der har til formål, at beskrive de påvirkninger, som projektet har på miljøet. På baggrund af ansøgning, miljøkonsekvensrapport og resultatet af de høringer, der foretages, skal Bornholms Regionskommune træffe afgørelse om, hvorvidt der kan gives tilladelse til projektet.

 

Afgrænsning af miljøvurderingen

Forud for gennemførelse af miljøvurderingen, skal der foretages en afgrænsning af emner, der skal medtages i miljørapport og miljøkonsekvensrapport. Bornholms Regionskommunes administration har ud fra reglerne i miljøvurderingsloven lavet et notat, der afgrænser de emner, der skal medtages i miljøkonsekvensvurderingen (afgrænsningsnotat – vedlagt som bilag 1).

 

For at sikre inddragelse af offentligheden og relevante myndigheder skal udkast til afgrænsningsnotat efter miljøvurderingsloven sættes i offentlig høring i 14 dage. Dette skete med et opslag på kommunens hjemmeside den 19. marts 2020 til 2. april 2020. Efter anmodning blev høringsperioden grundet COVID-19 forlænget med yderligere 14 dage, og afgrænsningsnotatet har således været i høring frem til 16. april 2020.

 

Bornholms Regionskommune har i denne periode modtaget 7 høringssvar, der er vedlagt som bilag 2 – 8. Høringssvarene er kommenteret nærmere den endelige version af afgrænsningsnotatet (bilag 1).

 

De fremkomne kommentarer relaterer sig i høj grad til indholdet af miljøkonsekvensrapporten og vil blive adresseret nærmere her. Administrationen finder ikke, at høringssvarene giver anledning til ændringer i afgrænsningen af emner i miljøkonsekvensrapporten. Der er dog på baggrund af høringssvar fra Andreas/Rønne Vandrerhjem tilføjet et afsnit om materielle goder i forbindelse med campingpladsens og vandrerhjemmets interesser i ’stilhed’ som et materielt gode.

 

Miljørapport og Miljøkonsekvensvurdering

Konsulenter fra NIRAS, der er stillet til rådighed af Rønne Havn A/S, har i samarbejde med Bornholms Regionskommunes administration på baggrund af afgrænsningsnotatet og de indkomne høringssvar udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg samt en tilhørende miljørapport og miljøkonsekvensrapport. Miljørapporten, som har tilknytning til forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, og miljøkonsekvensrapporten, som har tilknytning til det konkrete projekt, er skrevet sammen i én samlet miljøkonsekvensrapport: Miljøkonsekvensvurdering for oplagsplads og rekreativt område ved Galløkken (vedlagt som bilag 9).

 

Det er et krav efter miljøvurderingsloven, at bygherre (Rønne Havn A/S) udarbejder miljøkonsekvensrapporten. Da denne er skrevet sammen med miljørapporten har NIRAS også understøttet denne proces. Der er ikke et lovkrav eller normal praksis omkring arbejdet med lokal- og kommuneplan, men der er ikke noget til hinder for at bygherre stiller konsulenthjælp til rådighed for kommunen.

 

Som det fremgår af miljøkonsekvensvurderingen ses der påvirkninger af miljøet i forhold til det landskabelige/visuelle og fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring den nærliggende skanse jf. rapportens afsnit 10 og 12. Efter administrationens vurdering er påvirkningen dog ikke af en sådan grad, at projektet ikke kan gennemføres, såfremt de nødvendige myndighedstilladelser kan opnås herunder tilladelse i henhold til fortidsmindebeskyttelseslinjen og strandbeskyttelseslinjen

 

Som det fremgår af udkastet til afgørelse efter miljøvurderingslovens § 25, er der knyttet en række betingelser til projektet og den fremtidige anvendelse af området, der i sammenhæng med de øvrige miljøbeskyttelsesregler skal sikre de relevante miljøhensyn.

 

Administrationen indstiller på denne baggrund, at den samlede miljøkonsekvensrapport for oplagsplads og rekreativt område ved Galløkken og udkast til afgørelse om tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25 sendes i offentlig høring i otte uger.

 

Miljøkonsekvensvurderingen og afgørelsen efter miljøvurderingslovens § 25 forventes endeligt godkendt på ekstraordinært møde i Natur- og Miljøudvalget, Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget samt Kommunalbestyrelsen i slutningen af august 2020 sammen med endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 40 og lokalplan nr. 115.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 30. april 2020

1.
Bilag 1 - Afgrænsningsnotat 23042020 (PDF)

2.
VS Høringssvar på kanondalen. (MSG)

3.
VS Høringssvar vedr. Høring vedr. afgrænsningsnotat for miljøkonsekvensrapport for inddragelse af areal ved kanondalen til havnerelaterede formål. (MSG)

4.
Høringssvar Kanondalen (MSG)

5.
VS Afgrænsningsnotat vedr. det grønne areal ved Kanondalen (MSG)

6.
Høringssvar vedr. afgrænsningsnotat for miljøkonsekvensrapport for inddragelse af areal ved skanse til havneformål (MSG)

7.
SV Høring vedr. Kanondalen (MSG)

8.
VS Inddragelse af Kanondalen (MSG)

9.
Bilag 9 - Oplagsplads og rekreativt område ved Galløkken (PDF)

10.
Bilag 10 - Udkast til § 25-tilladelse til etablering af oplagsplads på areal ved Galløkken (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Forslag til planer for en oplagsplads samt et rekreativt areal ved Galløkken

01.02.05P21-0494

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

30-04-2020

3

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede 20. februar 2020 at igangsætte udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg, forslag til lokalplan samt en tilhørende miljørapport for en oplagsplads m.m. ved Galløkken. Eksterne konsulenter har i samarbejde med Bornholms Regionskommunes administration udarbejdet udkast til disse dokumenter. Kommunalbestyrelsen kan nu beslutte om dokumenterne skal sendes i offentlig høring i otte uger.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

a)    forslag til kommuneplantillæg nr. 40 og forslag til lokalplan nr. 115 med tilhørende miljørapport sendes i offentlig høring i perioden 5. maj til 30. juni 2020.

b)      der i forbindelse med budgetforhandlingerne, der forventes at foregå sidst i august-først i september 2020, afholdes ekstraordinært møde i Natur- og Miljøudvalget, Økonomi, Erhvervs- og Planudvalget samt Kommunalbestyrelsen med henblik på endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 40 og lokalplan nr. 115

 

Natur- og Miljøudvalget den 30. april 2020:

Ad a) Indstillingen anbefales.

Ad b) Der planlægges et ekstraordinært møde i 2. halvdel af august.

Sagsfremstilling

Baggrund

På baggrund af et ønske fra Rønne Havn A/S om at anvende det rekreative areal, der er beliggende mellem Galløkkens kystskrænt og Rønne Havns nylige udvidelse, besluttede kommunalbestyrelsen 20. februar 2020 at igangsætte udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg, forslag til lokalplan samt en tilhørende miljørapport. Forud for beslutningen var der gennemført en indkaldelse af ideer og forslag, hvor der indkom en række høringssvar. Konsulener fra NIRAS, der er stillet til rådighed af Rønne Havn A/S, har i samarbede med Bornholms Regionskommunes administration nu udarbejdet kommuneplantillæg, forslag til lokalplan samt en tilhørende miljørapport.


 

Miljøredegørelser

NB: Miljørapporten, der er knyttet til kommuneplantillægget og lokalplanen, er blevet kombineret med en såkaldt miljøkonsekvensrapport (tidligere benævnt VVM), der redegør for miljøkonsekvenserne af det konkrete projekt. Den kombinerede miljørapport/­miljøkonsekvensrapport behandles i parallelt dagsordenspunkt.

 

Gældende plangrundlag

Arealet mellem kystskrænten og Rønne Havns nye udbygning er både i kommuneplanen og i lokalplan nr. 091 udlagt som et rekreativt areal, der ikke må bebygges. Arealet skal i henhold til lokalplanen også fungere som en støjbufferzone mellem på den ene side havnen, og på den anden side Rønne Vandrerhjem, de nærliggende boliger ved Søndre Alle samt de rekreative arealer på Galløkken. Almenheden har ifølge lokalplanen færdselsret til området.

 

Forslag til nyt plangrundlag

 

o   Oplagsplads, delområde 1

De udarbejdede forslag til kommuneplantillæg nr. 40 og lokalplan nr. 115 har til formål at udvide de eksisterende havnearealer i Rønne Havn og derigennem give mulighed for at anvende området til havnerelaterede oplagsplads. Området for oplagspladsen har en størrelse på ca. 5,1 ha. Inden for oplagspladsen kan der ske oplag af fx offshore-komponenter i en højde på op til 20 meter. Der må ikke opføres fast bebyggelse på oplagspladsen. Området må terrænreguleres, sådan at der skabes en befæstet vandret flade som en integreret del af det allerede eksisterende havneareal.


 

o   Rekreativt grønt bælte, delområde 2

Planerne har endvidere til formål at fastholde et lille rekreativt grønt område mellem oplagspladsen og stranden. Dette område har en størrelse på ca. 0,5 ha. Den eksisterende bevoksning med træer og buske skal fastholdes, således at fornemmelsen af natur mod stranden bevares. Bevoksningen vil kunne ryddes partielt, så der eksempelvis vil kunne skabes en lysning inde i bevoksningen. I lysningen vil der kunne opføres støttefaciliteter i tilknytning til stranden, fx toilet- og kioskbygning, sauna og badebro. Endvidere vil der kunne etableres badebro, trapper til vandet og lignende. Og endelig vil der være mulighed for at etablere pladser til cykelparkering samt vendeplads for servicebiler. Det eksisterende kuperede terræn skal så vidt muligt bevares.

o   Areal til tekniske anlæg samt stistykke, delområde 3

Rønne Havn har i lokalplanens delområde 3 fornylig etableret underjordiske forsinkelsesbassiner til brug for spildevand fra skibe i Rønne Havn. Rønne Havn skal have mulighed for at kunne komme til dækslerne over bassinerne. Lokalplanen udlægger derfor delområde 3 til tekniske anlæg under jordoverfladen.

I den nordligste del af delområde 3 udlægger lokalplanen også et areal til en sti på en længde af ca. 40 meter. Dette lille stykke sti forbinder Skansevej med den eksisterende sti beliggende uden for lokalplanområdet, der fører til den ny strand ved Galløkken. Længden af stien uden for lokalplanområdet er ca. 430 meter.

o   Adgangssti

Adgangen til stranden og det grønne rekreative bælte vil hovedsagligt skulle ske ad en eksisterende sti (tipvognssporet), som løber uden for lokalplanområdet mellem kystskrænten og oplagspladsen. Stien forløber på et areal, der både er omfattet af galløkke-fredningen og af lokalplan nr. 41 fra 1986. I lokalplan nr. 41 er det bestemt, at arealet kun må bruges til rekreative formål, at det ikke må bebygges, at der ikke må anlægges veje, at stier kun må befæstes med grus samt at almenheden har færdselsret på arealet. Disse lokalplanbestemmelser berøres ikke af forslaget til lokalplan nr. 115. Det er blot den nordøstligste del af stien tæt på Skansevej, der - over en strækning på ca. 40 meter - bliver omfattet af forslag til lokalplan nr. 115. Stien er i lokalplan nr. 115 beliggende i lokalplanens delområde 3.

o   Parkering

Parkering for gæster til stranden findes langs Skansevej. Disse eksisterende parkeringspladser er omfattet af lokalplan nr. 091 fra 2017 for Rønne Havns udvidelse. I denne lokalplan er der krav om, at parkeringspladserne fastholdes.

o   Privatretlig deklaration som aflyses

Lokalplanområdet har hidtil været omfattet af en privatretlig deklaration fra 5. december 1973, hvori Rønne Kommune som grundejer (ikke som myndighed) har bestemt, at arealet vil kunne anvendes til udlejning og til bygninger med tilknytning til havnen. I perioden indtil dette måtte kunne ske, skal arealet i henhold til deklarationen henligge som offentligt tilgængeligt og ubebygget areal.

Servitutter, der er uforenelige med en lokalplan fortrænges imidlertid automatisk ved vedtagelsen af en lokalplan, jf. planlovens § 18. I 2017 vedtog Bornholms Regionskommune således lokalplan nr. 091 for udvidelsen af Rønne Havn. I denne lokalplans bestemmelse nr. nr. 3.2 er arealet udlagt som et grønt område, der skal fungere som støjbufferzone for aktiviteterne på de ny havneområder. Almenheden har ifølge lokalplan nr. 091 færdselsret til området, der ikke må bebygges. Denne lokalplanbestemmelse har således fortrængt deklarationen fra 1973. Servitutten blev ved lokalplanens vedtagelse dog ikke aflyst, men blot fortrængt.

I det udarbejdede forslag til lokalplan nr. 115 vil lokalplan nr. 091 bortfalde for den del af lokalplanområdet, der omfattes af lokalplan nr. 115, og deklarationen af 5. december 1973 vil blive aflyst.

 

Tilladelser fra andre myndigheder

Udnyttelse af de rammer, som fastlægges med lokalplan nr. 115, forudsætter, at bygherren har indhentet tilladelser fra flere myndigheder. Staten er myndighed i forhold til dispensation fra strandbeskyttelseslinjen samt ved ansøgning om reduktion af fortidsmindebeskyttelses­linjen. Ved ansøgning om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen er det derimod Bornholms Regionskommune, som er myndighed. Endvidere vil der i relation til forurenet jord skulle indhentes tilladelse fra Bornholms Regionskommune jf. miljøbeskyttelsesloven.

 

Nyt areal til nødtømning af flis

Bornholms Regionskommune har som grundejer hidtil stillet et areal inden for det område, der er omfattet af lokalplan nr. 115 til rådighed som nødopbevarings­plads for flis i tilfælde af brand. Det er således et krav i byggetilladelsen til BEOF’s blok 6, at forefindes et areal til nødopbevaring af flis. Rønne Havn A/S og BEOF A/S har 26. marts 2020 indgået aftale om erstatnings­arealer til nødtømning af flis. Denne aftale er godkendt af brandmyndigheden. De nye nødtømningsarealer er beliggende i nærheden af Blok 6 på arealer ejet af Rønne Havn A/S.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 30. april 2020

1.
Referat fra KB 20.02.2020 (PDF)

2.
Referat fra ØEPU 11. december 2019 (PDF)

3.
Aftale om nyt areal til nødtømning af flis (MSG)

4.
Deklaration af 20. marts 1974 1.0 (PDF)

5.
Lokalplan nr. 41 fra 1986 (PDF)

6.
Lokalplan nr. 091 for udvidelse af Rønne HAvn (PDF)

7.
Maksimalt komprimeret tidsplan for planprocessen (PDF)

8.
Fredningsdokument, Galløkken (PDF)

9.
Lokalplanhistorik om det opfyldte areal ved Galløkken (PDF)

10.
20200421_Kommuneplantillæg_40_forslag (PDF)

11.
20200422_kortbilag_samlede (PDF)

12.
20200423_Lokalplan_forslag (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00P35-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

30-04-2020

4

 

 

Indstilling og beslutning

 

Natur- og Miljøudvalget den 30. april 2020:

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Gensidig orientering

00.01.00P35-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

30-04-2020

5

 

 

Natur- og Miljøudvalget den 30. april 2020:

Intet.