Referat
Natur- og Miljøudvalget
05-05-2020 kl. 15:30
på skype
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Anlægsbevillinger til Bornholms Cykelveje - afslutning af projekter som følge af Futuraes konkurs 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

05-05-2020

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Anlægsbevillinger til Bornholms Cykelveje - afslutning af projekter som følge af Futuraes konkurs

05.01.00S00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

05-05-2020

2

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den 30. april 2020 indgav virksomheden Futurae konkursbegæring. Center for Natur, Miljø og Fritid har to anlægsbevillinger under projektet Bornholms Cykelveje, der bliver berørt af konkursen.

Dette dagsordenpunkt redegør for konsekvenserne af konkursen og omfatter indstilling om tillægsbevillinger for at kunne fuldføre projekterne.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at

a)       Projekt 1 – Enkeltrettede cykelstier på national cykelrute 10 på Ndr. Kystvej i Rønne:
1) der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 190.000 kr. (udgifter), således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 9.090.000 kr.
2) der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 190.000 kr. finansieret af kassebeholdningen.

b)      Projekt 3 og 4 – Kantbaner fra Døndalen til Gudhjem og fra Aarsdale til Nexø:
1) der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 470.000 kr. (udgifter), således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 25.070.000 kr. og
2) der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 470.000 kr. finansieret af kassebeholdningen.

c)    udbetalingerne fra bankgarantierne vil tilgå kassebeholdningen, og

d)   sagen på grund af dens hastende karakter, forelægges borgmesteren med henblik på en formandsbeslutning, idet sagen efterfølgende forelægges af kommunalbestyrelsen.

 

Natur- og Miljøudvalget den 5. maj 2020:

Indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Som følge af Futuraes konkursbegæring den 30. april 2020 har Center for Natur, Miljø og Fritid tre delprojekter under projekt Bornholms Cykelveje, der ikke kan blive fuldført.

 


De omfattende projekter er:

·       Projekt 1 – Ensrettede cykelstier i begge vejsider og fortov i landsiden på Ndr. Kystvej i Rønne.

·       Projekt 3 – Cykelkantbaner og delte fælles stier fra Døndalen og gennem Gudhjem.

·       Projekt 4 – Omlægning af cykelkantbaner fra Aarsdale til Nexø.

Projekt 3 og 4 har været udbudt som et projekt og har en samlet anlægsbevilling.

 

Der er for begge entrepriser afholdt afleveringsforretninger med Futurae. Projekt 1 havde afleveringsforretning den 27. januar 2020, mens projekt 3 og 4 havde afleveringsforretning den 8. august 2019.

I begge afleveringsforretninger var der en del arbejder (mangler), der skulle udbedres og udføres for Futuraes regning. Nogle af disse arbejder er udført inden den 30. april 2020, men der udestår forsat nogle arbejder, som skulle udføres i løbet af 2. kvartal 2020. 

De manglende arbejder skal igangsættes hurtigst muligt, idet projektet Bornholms Cykelveje afsluttes den 30. juni 2020. Arbejderne kan derfor ikke afvente resultatet af konkursbehandlingen.

 

Nedenfor er en økonomisk oversigt over de mangler, der skulle have været udført af entreprenøren for egen regning:

 

Projekt 1, Ndr. Kystvej

Garantistillelse: 1.134.312,00 kr.

Arbejde

Anslået pris

Bemærkninger

Rydning af arbejdsplads

25.000 kr.

 

Hæve og vende rendestensbrønde

15.000 kr.

 

Asfaltarbejde ved Haslevej

55.000 kr.

 

Vedligeholdelse af beplantning

95.000 kr.

Udføres indtil januar 2024

I alt Projekt 1

190.000 kr.

 

 

 

 

Projekt 3 og 4, Kantbaner

Garantistillelse: 1.974.565,70 kr.

Arbejde

Anslået pris

Bemærkninger

Manglende muldpålægning

200.000 kr.

 

Manglende græsslåning

70.000 kr.

 

Vedligeholdelse af rabatter og skråninger

200.000 kr.

Udføres indtil august 2023

I alt Projekt 3 og 4

470.000 kr.

 

 

 

 

I alt alle projekter

660.000 kr.

 

 

De anslåede priser er delvis baseret på Futuraes tilbud, og vil kunne ændre sig ved udførelse af anden entreprenør/Vej & Park.

Idet det ikke er muligt for Futurae at udbedre disse mangler, som følge af deres konkurs, vil det være nødvendigt at indgå nye aftaler med andre entreprenører/Vej og Park.

Der er i forbindelse med indgåelse af entrepriserne stillet bankgarantier af Futuraes bankforbindelse, og det er forventningen, at disse bankgarantier kan blive udbetalt til at dække de omkostninger, som BRK vil få ved at skulle indgå nye aftaler med andre entreprenører. Udbetaling af bankgarantierne vil tilgå kassebeholdningen.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Projekt 1 – Enkeltrettede cykelstier på national cykelrute 10 på Ndr. Kystvej

Kommunalbestyrelsen meddelte anlægsbevillinger den 31. maj 2018 med ændring den 20. februar 2020.

Den samlede anlægsbevilling udgør 8.900.000 kr. (udgifter). Der søges i denne sag om en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 190.000 kr. finansieret af kassebeholdningen.

 

Projekt 3 og 4 – Kantbaner fra Døndalen til Gudhjem og fra Aarsdale til Nexø

Kommunalbestyrelsen meddelte anlægsbevilling den 29.juni 2017 med ændring den 20. februar 2020

Den samlede anlægsbevilling udgør 24.600.000 kr. (udgifter). Der søges i denne sag om en tillægsbevilling til anlægsbevilling 0r rådighedsbeløb på 470.000 kr. finansieret af kassebeholdningen.

 

Nedenstående tabel viser et samlet overblik over projekterne, og de ansøgte ændringer.

Anlægsbevilling

Nuværende bevilling

Ansøgt anlægsbevilling

 

Udgifter

Tilskud fra VD

Nettoudgift

BRK

Udgifter

Tilskud VD

Nettoudgift

BRK

Forhøjelse

Tillægs-

bevillinger

Fortove og enkeltrettede cykelstier på Ndr. Kystvej i Rønne

8.900.000

7.120.000

1.780.000

9.090.000

7.120.000

1.970.000

190.000

Kantbaner fra Døndalen til Gudhjem og Aarsdale til Nexø

24.600.000

19.680.000

4.920.000

25.070.000

19.680.000

5.390.000

470.000

I alt

33.500.000

26.800.000

6.700.000

34.160.000

26.800.000

7.360.000

660.000

 

Tillægsbevillingerne på samlet 660.000 kr. indstilles finansieret via træk på kassebeholdningen.

Dee vil sideløbende blive arbejdet på, at de manglende arbejder bliver finansieret via bankgarantierne. Ud betaling fra bankgarantierne vil tilgå kassebeholdningen

Supplerende sagsfremstilling

-