Referat
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget
11-05-2020 kl. 17:30
Skype
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Bevilling til Corona-relaterede udgifter 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

00.01.00P35-0099

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

11-05-2020

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Bevilling til Corona-relaterede udgifter

00.30.18S00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

11-05-2020

2

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Som følge af Corona-krisen har der på tværs af kommunen været afholdt udgifter som følge heraf, fx til værnemidler og ekstra udgifter i driften til rengøring mv.

Stort set alle kommunens opgaver er berørt af krisen. For en række medarbejderes vedkommende er det muligt at arbejde hjemmefra, mens der på andre områder er tale om store ændringer og merudgifter til følge. Det er endnu for tidligt at opgøre, hvad det vil koste Bornholms Regionskommune samlet set.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april 2020 vil der være en status på de økonomiske konsekvenser af Corona-krisen for BRK.

Regeringen har tilkendegivet, at kommunerne vil blive kompenseret for de ekstra udgifter, som de må have i relation til Corona. Denne kompensation vil indgå i Økonomiaftalen imellem KL og regeringen, som forventes i juni måned.

Med denne sag indstilles, at der afsættes en bevilling til at dække kommunens Corona-relaterede merudgifter.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for økonomi indstiller,

·         at der afsættes en central pulje uden overførselsadgang på bevilling 61 Økonomi og Personale på 5 mio. kr. til at dække de løbende Corona-relaterede merudgifter finansieret af de likvide midler.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. maj 2020:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Den 26. marts 2020 indgik regeringen og KL en aftale om forskellige tiltag kommunerne kan tage i brug for at afbøde de økonomiske konsekvenser af Corona-krisen. Regeringen har derudover tilkendegivet, at kommunerne vil blive kompenseret for de ekstra udgifter, som de må have i relation til Corona. Denne kompensation vil indgå i Økonomiaftalen imellem KL og regeringen, som forventes i juni måned.

Ifølge KL vil kompensationen ske til kommunerne via den normale bloktilskudsnøgle, og dermed vil alle kommuner få refunderet den gennemsnitlige udgift pr. borger – uanset om den faktiske udgift har været større eller mindre. Det betyder, at kommuner med udgifter over gennemsnittet vil få for lidt i kompensation, mens kommuner med udgifter under gennemsnittet bliver overkompenseret.

Aftalen pr. 26. marts indeholder følgende tiltag, som kommunerne kan tage i brug for at afbøde de økonomiske konsekvenser af krisen:

·         fremrykke anlægsinvesteringer for at understøtte beskæftigelsen uden at tænke på anlægsloftet. På nuværende tidspunkt har BRK besluttet at fremrykke anlæg for 7 mio. kr. fra 2021 til 2020.

·         udskydelse af betaling af dækningsafgift af forretningsejendomme. Dette er ikke relevant for BRK, da vi ikke opkræver dækningsafgift af forretningsejendomme.

·         fremrykke betalinger og behandle nye fakturaer hurtigst muligt. Der er fremrykket betalinger for ca. 94 mio. kr., og der er fortsat fokus på at behandle nye fakturaer hurtigst muligt.

·         mulighed for, at der kan dispenseres fra en række bevillingsregler, der har betydning for indkøb i det offentlige, fx forudbetale leverancer og undlade af gøre misligholdelsesbestemmelser gældende, jf. sag herom behandlet af ØEPU den 15. april 2020. Der har pt. ikke været henvendelser til BRK om at gøre brug af denne mulighed.

 

Corona-krisen påvirker den kommunale økonomi på flere måder i form af merudgifter til fx værnemidler og mere varige merudgifter til ekstra rengøring. På nogle områder vil der også være mindreudgifter, fx til vikardækning på skoleområdet. Andre områder forventer, at der vil være betydelige færre indtægter end budgetteret. Det gælder fx indtægter fra P-afgifter og den kollektive trafik.

Alene til værnemidler har der været ekstra indkøb for 1,8 mio. kr. på nuværende tidspunkt (pr. 6. maj 2020). I forbindelse med åbning af dagtilbud og delvis åbning af skolerne har det været nødvendigt at opnormere rengøringsområdet. Det har i et vist omfang været løst ved at bruge egne medarbejdere til opgaven. Det kan fx være medarbejdere, der har været hjemsendt uden opgaver og ved at omprioritere opgaver. Det har dog også været nødvendigt at ansætte nye medarbejdere. Når administrationer, væresteder, biblioteker mm. genåbner, vil de medarbejdere, som går på skolerne på nuværende tidspunkt skulle tilbage i egne stillinger. Det forventes, at der forsat vil være behov for ekstra personale på skolerne. Dette behov er pt. ikke opgjort, da retningslinjer for næste ”åbning af Danmark” den 10. maj endnu ikke kendes. På rengøringsområdet har der indtil videre været udgifter for godt 1 mio. kr., og der må forventes yderligere merudgifter.

Corona-krisen har også betydning for arrangementer, der aflyses fx Bornholm i København og Folkemødet, og for BAT som mangler indtægter som følge af, at færre bruger busserne.

Økonomiske konsekvenser

Med denne sag indstilles, at der afsættes en central pulje på 5 mio. kr. Det gøres for at sikre, at der er en bevilling til de ekstra udgifter, som Corona-krisen medfører. Puljen skal således dække de Corona-relaterede udgifter, som ikke kan holdes inden for de i budgettet afsatte bevillinger.

Puljen finansieres af de likvide midler og afsættes på bevilling 61 Økonomi og Personale uden overførselsadgang. Der vil sandsynligvis være behov for at tilpasse puljens størrelse, når der er større overblik over de Corona-relaterede udgifter. Dette vil komme til politisk behandling.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen vil senere på året få forelagt sag med opgørelse af Corona-relaterede merudgifter og med godkendelse af omplacering fra den centrale ”Corona-pulje” til de konkrete bevillingsområder, hvor udgifterne er afholdt.

Administrationen arbejder løbende med at sandsynliggøre, hvilke udgifter der relaterer sig til Corona-krisen, og der vil være en opsamling på de økonomiske konsekvenser i den kommende og følgende budgetopfølgninger.

Regeringen og KL har indgået aftale om, at staten dækker alle ekstraudgifter til Corona-krisen i kommunerne. Kompensationen for Corona-udgifter vil ske over bloktilskuddet, hvilket betyder, at kommuner med store udgifter vil få for lidt i kompensation, mens kommuner med små udgifter får mere i kompensation.

 

 

 

Supplerende sagsfremstilling

-