Referat
Natur- og Miljøudvalget
28-05-2020 kl. 16:45
Mødelokale 1, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Bevilling til Corona-relaterede udgifter. Nye metoder og løsninger for fastholdelse af social kontakt og livskvalitet for ældre på plejecentre/plejehjem.
  åbent 3 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 4 Gensidig orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

28-05-2020

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Bevilling til Corona-relaterede udgifter. Nye metoder og løsninger for fastholdelse af social kontakt og livskvalitet for ældre på plejecentre/plejehjem.

82.00.00G01-0254

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

28-05-2020

2

 

Hvem beslutter

Natur og Miljøudvalget indstiller

Social og Sundhedsudvalget orientering

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Der er i Folketinget den 1. maj 2020, indgået aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19, her er der blevet afsat en samlet pulje på i alt 165 mio. kr. og heraf er regeringen og aftaleparterne enige om, at afsætte 100 mio. kr. til nye løsninger for fastholdelse af social kontakt med beboere på plejehjem, herunder borgere med demens, under den nuværende situation med besøgsrestriktioner. Midlerne udmøntes til kommunerne som et særtilskud på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet. Kommunerne skal sørge for, at beboere på alle plejehjem i kommunen – både offentlige og private – får glæde af midlerne.

Af denne samlede pulje på 100 mio. kr. vil der tilgå Bornholms Regionskommune (BRK) ca. 1 mio. kr. som særligt bloktilskud.

Med denne sag indstilles, at der indtil der tilgår BRK dette særlige tilskud, afsættes en bevilling til at dække kommunens Corona-relaterede merudgifter i forbindelse med, at finde nye løsninger for genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt med beboere på plejehjem/centre.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at

 

Natur- og Miljøudvalget den 28. maj 2020:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Susanne Zimmer (UFG) har den 1. maj 2020 indgået aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19.

Hovedfokus for denne aftale er, at ældre beboere på plejehjem, herunder beboere med demens, igen kan få besøg af sin familie og nære pårørende inden for de til enhver tid gældende retningslinjer. Der er afsat en samlet pulje på i alt 165 mio. kr., og heraf er aftaleparterne enige om at afsætte 100 mio. kr. til nye løsninger for fastholdelse af social kontakt med beboere på plejehjem, herunder borgere med demens, under den nuværende situation med besøgsrestriktioner.

Midlerne udmøntes til kommunerne som et særtilskud på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet. Kommunerne skal sørge for, at beboere på alle plejehjem i kommunen – både offentlige og private – får glæde af midlerne.

 

Af denne samlede pulje på 100 mio. kr. vil der tilgå BRK ca. 1 mio. kr. som særligt bloktilskud. Indtil disse midler frigives til kommunerne søges, der derfor om en bevilling til frigivelse af disse midler så Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice i samarbejde med Center for Ældre, kan igangsætte arbejdet med, at finde nye løsninger for genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt med beboere på plejecentre/plejehjem under COVID-19. Se i øvrigt: Bilag 1 - Aftale-om-initiativer-for-svaekkede-aeldre-i-forbindelse-med-COVID

 

Center for Ejendomme og Drift og Center for Ældre har været i dialog omkring den bedste fordeling af denne pulje. Her er der kommet frem at midlerne fordeles som følgende:

 

·       Indkøb af samtaleskærme/samtaleanlæg til brug indendørs på plejecentre/plejehjem – ca. kr. 60.000 kr.

·       Finde midlertidige og mere permanente løsninger til trygge fysiske rammer under sundhedsforsvarlige forhold, for beboere og pårørende ved besøg og samvær, på udearealer på plejecentre/plejehjem – ca. Kr. 940.000.

 

Center for Ejendomme og Drift vil i samråd med Center for Ældre gå i dialog med både de kommunale som private plejecentre/plejehjem om løsningsforslag til at skabe de nødvendige trygge fysiske rammer, for beboere og pårørende ved besøg og samvær.

Med udgangen af 2020 skal BRK, Center for Ældre, indsende en redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet med angivelse af, hvad midlerne er brugt til.

Økonomiske konsekvenser

Med denne sag indstilles, at der afsættes en ekstrabevilling på kr. 1. mio. Puljen finansieres som kassetræk af de likvide midler og afsættes på Bevilling 55 Ejendomme og service uden overførselsadgang.

 

Midlerne fordeles som følgende:

 

·       Indkøb af samtaleskærme/samtaleanlæg til brug indendørs på plejecentre/plejehjem ca. kr. 60.000 kr.

·       Finde midlertidige og mere permanente løsninger til trygge fysiske rammer under sundhedsforsvarlige forhold, for beboere og pårørende ved besøg og samvær, på udearealer på plejecentre/plejehjem ca. Kr. 940.000.

Der er afsat en samlet pulje på i alt 165 mio. kr. og heraf er regeringen og aftaleparterne enige om at afsætte 100 mio. kr. til nye løsninger for fastholdelse af social kontakt med beboere på plejehjem, herunder borgere med demens, under den nuværende situation med besøgsrestriktioner. Midlerne udmøntes til kommunerne som et særtilskud på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet. Heraf vil der tilgå BRK ca. 1 mio. kr. som særligt bloktilskud.

Med udgangen af 2020 skal BRK, Center for Ældre, indsende en redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet med angivelse af, hvad midlerne er brugt til.

Supplerende sagsfremstilling

Den 18. maj 2020 er der ved formandsbeslutning af udvalgsformændene for både Natur- og Miljøudvalget og Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget truffet en forhåndsgodkendelse på, at arbejdet igangsættes og at der søges en tillægsbevilling i Kommunalbestyrelsen.

 

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 28. maj 2020

1.
Bilag 1 - Aftale-om-initiativer-for-svaekkede-aeldre-i-forbindelse-med-COVID (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00P35-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

28-05-2020

3

 

 

Indstilling og beslutning

 

Natur- og Miljøudvalget den 28. maj 2020:

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Gensidig orientering

00.01.00P35-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

28-05-2020

4

 

 

 

 

Natur- og Miljøudvalget den 28. maj 2020:

Orientering modtaget.