Referat
Kommunalbestyrelsen
28-05-2020 kl. 18:00
kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Rengøring i forbindelse med genåbning efter Covid-19 nedlukning 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

00.01.00P35-0098

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

28-05-2020

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Rengøring i forbindelse med genåbning efter Covid-19 nedlukning     

82.08.00A26-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

28-05-2020

2

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Covid-19 pandemien har medført en række skærpede krav til bl.a. rengøring og hygiejne i de kommunale institutioner og ejendomme. Der foreligger en orientering om centrale retningslinjer for området, kommunens generelle rengøringsniveau, særlige tiltag i forbindelse med krisen, herunder forslag til retningslinjer for rengøring i forbindelse med genåbningen fremover.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

a) orienteringen om nuværende rengøringsniveau tages til efterretning

b) forslag til retningslinjer for rengøring i forbindelse med genåbningen godkendes

 

Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020:

a) Taget til efterretning.

b) Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Danmark blev i begyndelsen af marts 2020 ramt af COVID-19 pandemien. Epidemien aftog fra begyndelsen af april som følge af de mange tiltag, der blev iværksat i midten af marts. Fra midten af april begyndte en gradvis genåbning af samfundet og Sundhedsstyrelsen udsendte en række sektorspecifikke vejledninger for forebyggelse af smittespredning ved genåbningen, herunder anbefalinger til rengøring af kontaktpunkter.

 

Den 10. maj 2020 udsendte Sundhedsstyrelsen en ny vejledning (bilagt), der erstatter tidligere sektorspecifikke vejledninger. Der foreligger således ikke – som under den første fase af genåbningen – specifikke vejledninger om forebyggelse af smittespredning målrettet til fx dagtilbud eller skoler. I stedet udarbejdes ’oversættelse’ af vejledningen til fx dagtilbud og skoler. 

I den nye vejledning har Sundhedsstyrelsen samlet en række generelle anbefalinger for forebyggelse af smittespredning.  Vejledningen indeholder anbefalinger i forhold til hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter og i forhold til kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.

Vejledningen fastholder og uddyber endvidere de fem generelle råd:

·         Vask dine hænder tit, eller brug håndsprit.

·         Host eller nys i dit ærme.

·         Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.

·         Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen.

·         Hold afstand og bed andre tage hensyn.

 

Det fremgår af vejledningen, at der ikke kan gives udtømmende og detaljerede anvisninger for alle situationer, sektorer og erhverv.

 

Nuværende rengøringsniveau

 

Under Covid-19 pandemien har der i BRK været fokus på hygiejnisk rengøring, hvor alle kontaktpunkter hidtil er blevet rengjorte mindst to gange dagligt i henhold til de tidligere gældende sektorspecifikke retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen. Disse har suppleret kommunens generelle rengøringsniveau, der bygger på de ”Nationale infektionshygiejniske retningslinjer” [1](NIR) for rengøring i hospitals- og primærsektoren, herunder dagtilbud og skoler.

 

I henhold til NIR er rengøringstype og frekvens i de enkelte lokaler afhængig af, hvad lokationerne bruges til samt hvordan og hvor ofte de skal bruges. I kommunerne opdeles lokalerne i tre hygiejneprofiler alt efter hvilken rengøringsstandard, der skal leveres.

·         Hygiejneprofil 4 betyder daglig grundig rengøring, hvor alle kontaktflader og gulve afvaskes.

·         Hygiejneprofil 3 betyder daglig rengøring, hvor alle kontaktflader rengøres og gulvene fejes. Der udføres grundig rengøring 1 – 3 gange ugentligt alt efter behov.

·         Hygiejneprofil 2 betyder grundig rengøring 1 - 3 ugentligt alt efter behov, og kontaktflader rengøres hver rengøringsgang.

 

I forhold til ovenstående udfører BRKs kommunale rengøringsafdeling følgende rengøring generelt (før ekstra tiltag).

Fordeling af lokaler i hygiejneprofiler for rengøring på institutioner, klinikker, plejehjem og genoptræningscentre m.m.

Hygiejneprofil 4

Hygiejneprofil 3

Hygiejneprofil 2 og derunder

Bad og/eller toilet

Elevator

Bagtrapper

Fælles opholdsstuer

Gangarealer

Kontorer

Medicinrum

Garderober

Mødelokaler

Omklædningsrum for patienter

Indgangspartier

Personalerum

Skyllerum/urent depot

Omklædning for personale

 

Svømmebassin med birum

Træningssal

 

Undersøgelses- og behandlingsrum

Venteværelse

 

 

Fordeling af lokaler i hygiejneprofiler for rengøring for dagtilbud og skoler

Hygiejneprofil 4

Hygiejneprofil 3

Hygiejneprofil 2 og derunder

Baderum

Faglokaler

Bagtrapper

Puslerum

Garderober

Kontorer

Toiletter

Gymnastiksale

Personalerum

Badeværelser

Indgangspartier

 

Vuggestueområder

Klasseværelser

 

 

Legestue/opholdsrum

 

 

Omklædning

 

 

Soverum

 

 

Trapper

 


Det skal bemærkes, at køkkener formelt hører under Fødevarestyrelsens regelsæt, og derfor ikke indgår i NIR, og at lokaler hvor smitterisikoen er lav bliver tildelt hygiejneprofil 2.

 

I NIR beskrives endvidere, at oplever man ophobning af infektioner (udbrud), må ekstra rengøring tænkes ind for at nedbryde/afbryde smittevejene. Kerneområderne er køkkener, køleskabe, toiletter og puslepladser. Herunder kontaktpunkter såsom legetøj, fælles it-udstyr m.m. som må gives en gang ekstra almindelig rengøring.

Dette har netop været tilfældet under Covid-19 pandemien, hvor der i BRK har været fokus på hygiejnisk rengøring.

 

Udløber af Covid-19 pandemien

 

Den hygiejniske rengøring under Covid-19 pandemien har hidtil været planlagt på følgende måde:

 

Dagtilbud:
Rengøringsservice har gennemført den daglige rengøringsstandard (hygiejneprofil 3 + 4) med særlig fokus på kontaktpunkter. Det vil sige, at alle toiletter og vuggestueområder er grundigt rengjort hver dag, og børnehaveområderne er rengjorte hver dag med grundig gulvrengøring tre gange om ugen. Derudover har der været ansat hygiejnemedarbejdere på den enkelte institution på mellem 25 - 60 timer om ugen til at rengøre legetøj indendørs og udendørs, toiletrengøring ved hvert toiletbesøg samt kontaktpunkter som dørhåndtag, dørkarme, vinkeruder m.m. to gange dagligt (formiddag og eftermiddag).

Derudover har hygiejnemedarbejderne vasket sengetøj jf. Sundhedsstyrelsen retningslinjer. Der er ikke sket justering af dette rengøringsniveau til den nye vejledning af 10. maj 2020.  

 

Skoler:
Rengøringsservice gennemfører den daglige rengøringsstandard (hygiejneprofil 3 + 4) med særlig fokus på alle kontaktpunkter. Derudover gennemføres en ekstra hygiejnerunde midt på dagen, hvor alle toiletter (inkl. ekstra toiletvogne og håndvaske) og kontaktpunkter, som dørhåndtag, stikkontakter, gelændre m.m. bliver aftørret.

De enkelte skoler står selv for ekstra rengøring af kontaktpunkter i klasselokalerne medens Rengøringsservice gennemfører rengøringen i gangarealer m.m. Skolerne løser hygiejneaftørringen på forskellige måder. Nogle har dørene åbne medens undervisningen pågår, hvilket reducerer berøring af dørhåndtag, nogle har løst det ved, at eleverne har faste pladser, og andre har indlagt det i undervisningen, at børnene selv tørrer bordene af. Der er ikke sket justering af dette rengøringsniveau til den nye vejledning af 10. maj 2020.  

 

Plejecentre:
Der er ikke ændret i kvalitetsstandarden i beboernes lejligheder. For at begrænse smittespredning blev hele rengøringsopgaven varetaget af medarbejderne på plejecentrene, men fra uge 17 overgik fællesarealerne til Rengøringsservice igen. Rengøringsservice følger den normale rengøringsstandard (hygiejneprofil 3 + 4), som suppleres med kontaktrengøring af plejepersonalet. Derudover har der været enkelte steder, hvor nattevagten fx har vasket gulvet på fællesarealerne. Når der har været gæster udefra gøres der rent i de pågældende områder og der sprittes af.

Bosteder:
Beboerne gør selv rent på værelserne med hjælp fra det pædagogiske personale. Der er ingen krav til en standard. Det er Rengøringsservice, som varetager rengøring af fælles- og servicearealer. Her er Rengøringsservice blevet opnormeret med 1 times daglig rengøring, idet nogle af rengøringsopgaverne tidligere lå hos det pædagogiske personale. Der rengøres efter hygiejneprofil 3 + 4 med særlig fokus på kontaktpunkter. Der er ikke iværksat yderligere rengøring.

 

Dagtilbud Strøby Skovlyst:

I forbindelse med genåbning af Dagtilbud Strøby Skovlyst er åbningstiden reduceret åbningstiden fra 8 til 6 timer dagligt. Som følge af Sundhedsstyrelsens anbefalinger om mindre grupper, har man valgt at åbne dagtilbuddet 5 dage om ugen for at kunne fordele brugerne i flere rum. Normalt har dagtilbuddet 15 timers privat rengøringshjælp til at klare rengøringen i Dagtilbuddet på de 3 ugentlige åbningsdage. Åbningen 5 dage ugentligt betyder, at pædagogerne gør rent én gang dagligt de 2 ekstra åbningsdage, herunder også gulvvask. Derudover afvasker det pædagogiske personale kontaktpunkter og toiletter efter hver gang de er brugt, da brugerne ofte har ringe evne til at holde god hygiejne.

 

Biblioteker:
Der er udarbejdet detaljerede rengøringsplaner for hvert af de 7 bornholmske folkebiblioteker. Heri er rengøringens omfang og hyppighed nøje beskrevet for hver afdeling. Kulturministeriets vejledning for genåbning af bibliotekerne kræver ikke ekstra rengøring, men blot en videreføring af den nuværende standard.

For alle bibliotekerne er den selvbetjente åbningstid ugen rundt i øjeblikket sløjfet, hvilket mindsker behovet for rengøring. Endvidere er alt legetøj m.v. fjernet fra børnebibliotekerne, da det ellers skulle rengøres separat efter brug. Den løbende afspritning af automater og andre betjeningspaneler klarer bibliotekernes personale selv igennem hele åbningstiden.

Rønne Bibliotek er genåbnet med betjening 5 dage om ugen mod tidligere 6 dage. Nexø Bibliotek er genåbnet 4 dage om ugen som tidligere. Efter pinse genåbner de resterende 5 mindre biblioteker, hvoraf de 3 er kombibiblioteker på folkeskoler som i forvejen får gjort rent. De to sidste biblioteker i Gudhjem og Allinge har betjent åbningstid 2 dage om ugen, og også her vil den normale rengøringsstandard være tilstrækkelig.

 

Tandklinikker:
Rengøringsservice gennemfører den daglige rengøring (hovedsageligt hygiejneprofil 4), og klinikpersonalet følger deres retningslinjer for rengøring mellem hver patient. Derudover er alt legetøj pakket væk, og sekretæren afspritter jævnligt i venteværelset.

 

Forslag til retningslinjer for den fortsatte genåbning

I takt med at Danmark genåbner og smittetrykket falder har Sundhedsstyrelsen justeret deres retningslinjer/anbefalinger jf. ovenstående. I den seneste vejledning fra Sundhedsstyrelsen af 10. maj 2020 er der således en anbefaling om: 

·         Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter[2], som minimum en gang dagligt, og oftere ved mange besøgende

 

Dette er en ændring i forhold til fx den tidligere sektorspecifikke vejledning på dagtilbudsområdet, hvor anbefalingen var rengøring af kontaktpunkter mindst to gange dagligt.

 

Da den nye vejledning som nævnt ovenstående ikke giver udtømmende og detaljerede anvisninger for alle situationer, sektorer og erhverv er der taget kontakt til en række kommuner med henblik på at høre, hvorledes de udmønter den seneste vejledning og de sektorspecifikke ’oversættelser’ jf. bilagte notat.

 

Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejledning, herunder de sektorspecifikke ’oversættelser’ og input fra andre kommuner foreslås følgende retningslinjer for den fortsatte genåbning af BRK:

 

·         BRK overgår til én hygiejnerunde om dagen, hvor kontaktpunkter rengøres.

o    På skolerne vil det frem til og med uge 26 få den betydning, at alle toiletter, ekstraindsatte toiletvogne samt håndvaske vil blive rengjorte både på hygiejnerunden og i den efterfølgende daglige rengøring. Det samme gælder alle kontaktpunkter. Efter sommerferien går man over til normaldrift på hele skolerengøringsområdet, hvis smittetrykket forsat er lavt.

Da denne opgave indtil nu har været varetaget af ”hjemsendt” rengøringspersonale fra andre institutioner, vil en genåbning af bl.a. rådhusene på nuværende tidspunkt betyde, at der skal ansættes nye medarbejdere til hygiejnerunden.

o    På dagtilbudsområdet vil det betyde, at BRK overgår til én hygiejnerunde om dagen, hvor bl.a. dørhåndtag, legetøj samt toiletter rengøres én ekstra gang om dagen. Denne opgave varetages forsat af en hygiejnemedarbejder. Vask af sengetøj overgår derimod til det pædagogiske personale.
Det anbefales, at opstart af den ændrede procedure sker pr. 29. juni 2020, så det kan nå at blive implementeret i både dagtilbud samt Rengøringsservice.
Efter sommerferien evalueres ordningen.
Opgaven varetages i dag både af nyansatte, fastansatte medarbejdere som mertid samt 4 kantinemedarbejdere fra rådhusene. Hvis det nuværende niveau fra før 10. maj fastholdes, kan det give personalemæssige udfordringer, hvis hotellerne på Bornholm åbner, da Rengøringsservice er i konkurrence om arbejdskraften. Det er i forvejen svært at skaffe arbejdskraft til østlandet (Gudhjem, Svaneke og Nexø).

o    På de offentlige toiletter vil det betyde, at BRK fastholder ”normalcyklus” for renhold i henhold til renholdelses-planen, idet den er gradueret i forhold til et mangeårigt erfaringsmæssigt forbrug af de offentlige toiletter, i forhold til de forskellige uger hen over året. I højsæsonen vil det betyde 1. daglig rengøring på alle toiletter.

Forslaget følger ikke helt Sundhedsstyrelsens anbefaling om minimum 1. gang daglig rengøring, da ikke alle toiletter rengøres dagligt jf. normal årscyklus for rengøringsfrekvens. Til sammenligning kan det oplyses, at Naturstyrelsen på Bornholm har valgt at åbne deres toiletter fra den 18. maj efter deres normale rengøringscyklus; det vil sige 1. gang ugentlig rengøring og for nogle toiletter 1. gang hver 14. dag. Der er flere kommuner, der åbner deres offentlige toiletter efter deres egen normale standard for rengøringsfrekvens.

 

o    På Kranpladsen i Gudhjem med en åben iskiosk, Cafeliv, af- og påstigning af passagerer fra færgen samt billettering, er området udfordret, da det kan være svært at overholde den fornødne afstand. Det offentlige toilet indeholder 6 toiletter, hvoraf det bagerste er handicaptoilet, gangarealet er smalt og snævert og man kan ikke passere hinanden med den nødvendige afsted. Derfor forslås, at man nøjes med at åbne handicaptoilettet. Der er i forvejen henvist til den store toiletbygning ved P-pladsen ved røgeriet.

o    Desuden foreslås, at holde tørklosetter lukkede (”rakettoiletterne”) da der ikke er vand installeret, og man ikke kan vaske sine hænder.

 

Da Sundhedsstyrelsens vejledning af 10. maj 2020, herunder også de sektorspecifikke ’oversættelser’ forudsætter, at man derudover lokalt og specifikt foretager en vurdering af behovet - fx i forhold til antal besøgende, hvad rummene bruges til, særlige målgrupper og antallet af personer i rummet – foreslås desuden, at:

 

·         Der indgås aftaler mellem Rengøringsleder og de enkelte centerchefer om fælles retningslinjer for den fortsatte genåbning, således at der er et ensartet niveau på alle skoler, dagtilbud, bosteder mm. under hensyntagen til særlige forhold.

 

·         Kommunens hygiejnekonsulent bistår med sundhedsfaglig vejledning og er tovholder for de fælles retningslinjer, som udarbejdes som en fælles forståelse mellem de enkelte centerchefer og rengøringslederen.

 

Det vurderes, at det ovenfor tilpassede rengøringsniveau kan løses med det nuværende personale, forudsat at rådhusene ikke åbner permanent før tidligst den 1. august 2020. Der er allerede åbnet permanent for mødeaktivitet på Ullasvej 23 i kælderen samt Møllevænget 1 i Nexø, hvilket forsat kan fastholdes.


Når der sker en genåbning af de resterende matrikler, og/eller kommunen går i fuld drift på alle områder, skal der foretages en genjustering af rengøringsniveauet inden for Sundhedsstyrelsen anbefalinger.

 

Et højere serviceniveau på rengøringsområdet vil være vanskeligt at efterleve på nuværende tidpunkt, dels på grund af ferieafholdelse blandt rengøringspersonalet, og dels på grund af manglende mulighed for rekruttering af rengøringspersonale i højsæsonen.

Økonomiske konsekvenser

Det beskrevne rengøringsniveau ligger ud over den almindelige driftsbevilling i Center for Ejendomme og Drift. Merforbruget finansieres af bevilling til dækning af kommunens Corona-relaterede merudgifter, jf. punkt 29 på Kommunalbestyrelsens ordinære dagsorden til møde den 28.5. 2020.

 

Forslaget til rengøring af de offentlige toiletter kan afholdes inden for Vej og Parks ordinære driftsbevilling. Forslaget er dermed udgiftsneutral og belaster derfor ikke Corona-bevillingen.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 

 

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 28. maj 2020

1.
Input fra andre kommuner vedr. rengøring i forbindelse med genåbning efter Covid-19. (DOCX)

2.
Forebyggelse af smittespredning, SST 10.5 2020 (PDF)

 

 [1] Nationale infektionshygiejniske retningslinjer, Statens Serums Institut, Central Enhed for Infektionshygiejne 1. udgave 2015.

[2] Det omfatter blandt andet legetøj, håndtag, gelændre, trykknapper og armaturer på toiletter, pc-tastaturer og arbejdsborde.