Referat
Børne- og Skoleudvalget
22-06-2020 kl. 13:00
Mødelokale A Ullasvej 23 i Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Tilskud til sommeraktiviteter til børn
  åbent 3 Ansøgning om budgetmidler til udearealer på Åvangsskolen
  lukket 4 Lukket punkt. Anlæg
  lukket 5 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0104

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

22-06-2020

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Tilskud til sommeraktiviteter til børn

27.00.00Ø00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

22-06-2020

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Regeringen har den 9. juni 2020 indgået en aftale med Folketingets partier om sommeraktiviteter for børn og unge, der skal sikre, at alle danske børn og unge får den bedst mulige sommer med mulighed for at deltage i både faglige og sociale fællesskaber og aktiviteter. Bornholms Regionskommunes andel af puljen er 1,2 mio. kr. Center for skole orienterer om puljen ”Sommeraktiviteter for børn og unge” samt giver en kort status på arbejdet med at etablere sommeraktiviteter for børn og unge i Bornholms Regionskommune.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

 

a)   Børne- og Skoleudvalget godkender deltagelse i projektet

b)   Børne- og Skoleudvalget drøfter sagen og kommer med input til administrationens videre arbejde med indsatserne

c)    Børne- og Skoleudvalget godkender, at administrationen igangsætter initiativer i overensstemmelse med puljens formål.

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 22. juni 2020:

Ad. a: Godkendt

Ad. b: Drøftet

Ad. c: Godkendt.

 

 

Sagsfremstilling

Regeringen har den 9. juni 2020 indgået en aftale med Folketingets partier om sommeraktiviteter for børn og unge, der skal sikre, at alle danske børn og unge får den bedst mulige sommer med mulighed for at deltage i både faglige og sociale fællesskaber og aktiviteter (bilag 1).

Aftalen indebærer, at der bevilliges 200 mio. kr., der fordeles mellem kommunerne for at støtte sommeraktiviteter for børn og unge. Midlerne fordeles til kommunerne efter den enkelte kommunes antal unge i alderen 6 til 17 år. Bornholms Regionskommune andel af puljen er 1,2 mio. kr. (bilag 2).

 

Midlerne udmøntes via en direkte tildelingspulje, hvor midlerne fordeles til kommuner uden forudgående ansøgning og efter kommunens antal unge i alderen 6-17 år.

 

Tilskuddet skal anvendes ud over kommunernes vedtagne budgetter for 2020 for sommeraktiviteter for børn og unge, og en eventuel budgetmæssig omprioritering ikke må skyldes tilskud til sommeraktivitets-forløb. Dvs. kommuner, som ønsker at modtage tilskuddet, vil ikke have mulighed for at reducere de budgetterede omkostninger til sommeraktiviteter i 2020 begrundet i tilskuddet.

 

Der er et afrapporteringskrav, og kommunen skal aflægge et regnskab og rapport om anvendelsen af tilskuddet til ministeriet.

Eventuelle uforbrugte dele af det udbetalte tilskud skal tilbagebetales.

 

Formål med midlerne

Målet er, at der etableres et bredt udbud af frivillige sommeraktiviteter for børn og unge i alderen 6-17 år. Aktiviteterne skal som udgangspunkt bestå af både faglige aktiviteter og fritidsaktiviteter med fokus på leg og læring.

 

Ligeledes vil midlerne også skulle bruges på finansiering af deltagerbetaling for de børn og unge, der har særligt behov for eller ikke normalt har økonomi til at deltage i sommeraktiviteter (bilag 3).

 

Sommeraktiviteterne

Sommeraktiviteterne kan kombinere elementer af faglige undervisningsaktiviteter med et fokus inden for folkeskolens fag med elementer, der fokuserer på kultur-, idræts og fritidsliv. Vægtningen af elementerne kan hver enkelt kommune selv bestemme. Sommeraktiviteterne kan udbydes i hele perioden for skolernes sommerferie.

 

 

Sommeraktiviteterne skal falde inden for følgende formål:

·        De skal bidrage til at lukke de faglige huller, der kan være opstået hos nogle af eleverne som følge af skolelukningen.

·        De skal understøtte et socialt/trivselsmæssigt formål med fokus på elevernes deltagelse i fællesskaber samt understøtte elevernes interesser i øvrigt og udfordre dem til at prøve nye og anderledes aktiviteter.

·        Begge dele vil kunne understøtte et kriminalpræventivt sigte.

 

Aktiviteternes kan bestå af:

·        Undervisningsaktiviteter i forlængelse af folkeskolens fag og fællesmål

·        Opskalering af eksisterende kommunale sommerferietilbud

·        Nye kommunale tilbud, der kombinerer faglige og sociale/trivselsmæssige elementer,

·        Tilbud, der laves i samarbejde mellem kommunerne, foreningsliv, idrætsorganisationer, kulturinstitutioner mv.

 

Målgruppe og deltagerbetaling

Målgruppen for sommeraktiviteterne er børn og unge i alderen 6-17 år. Dog kan den enkelte kommune vælge at udvide målgruppen.

 

 

Børn og unge inden for sommeraktiviteternes målgruppe 6-17 år inddeles i tre grupperinger:

·        Gruppe A: Børn og unge, hvor deltagelse i sommeraktiviteter af kommunen vurderes at have en kriminalpræventiv effekt.

·        Gruppe B: Børn og unge, hvor kommuner af sociale eller faglige årsager vurderer et særligt behov for deltagelse i sommeraktiviteter.

·        Gruppe C: Øvrige børn og unge.

 

Der kan opkræves deltagerbetaling for aktiviteterne, dog kun for gruppering C. Deltagerbetalingens størrelse vil maksimalt kunne svare til betalingen for kommunens eksisterende fritidstilbud i sommerferieperioden for målgruppen. Herunder vil regler for hel og delvis friplads også være gældende for aktiviteterne.

 

Tilskuddets anvendelse

Tilskuddet vil kunne anvendes til udvikling og gennemførelse af sommeraktiviteterne, herunder eksempelvis løn til personale, til leje af faciliteter, til kommunale omkostninger forbundet med visitering af elever til aktiviteterne og til tilsyn med aktiviteterne, administration af tilmeldinger, etablering af lokale aktivitetskataloger. Tilskuddet kan tillige anvendes til at indgå samarbejder med andre aktører, herunder foreninger og civilsamfundsaktører, om udførelsen af sommeraktiviteterne.

 

 

Status på arbejdet med at etablere sommerferieaktiviteter for børn og unge i Bornholms Regionskommune

 

Mange børn og unge oplever at stå tilbage med problemer, der kan påvirke deres skolegang – det gælder også børn og unge i Bornholms Regionskommune. De kan for eksempel være bag ud fagligt efter en lang periode med nødundervisning eller stå uden fællesskaber, når vennerne fra skolen holder sommerferie med familien. Center for Skole hilser derfor puljen med midler til afholdelse af sommeraktiviteter 2020 for øens børn velkommen, og er godt i gang med det forberedende koordinerende arbejde, der skal sørge for en bred vifte af sommeraktiviteter til børn og unge mellem 6 og 17 år.

 

En arbejdsgruppe er nedsat med repræsentation fra tre forskellige centre: Center for Skole, Center for Børn og Familie, Center for Natur, Miljø og Fritid. Arbejdsgruppen mødes i uge 25 med det formål at koordinere og udarbejde plan over sommeraktiviteter i Bornholms Regionskommune.

 

Arbejdsgruppen vil prioritere forslag:

·        målrettet børn og unge hvor kommunen af sociale eller faglige årsager vurderer et særligt behov for deltagelse i sommeraktiviteter

·        målrettet øvrige børn og unge

 

Arbejdsgruppen vil samarbejde tæt med øens civilsamfundsorganisationer, foreninger, kulturinstitutioner mv. om at løfte opgaven. Center for Skole har allerede modtaget mange henvendelser og forslag fra øens kultur- og fritidsinstitutioner (Herunder Musikskole, DGI, 4H, museerne etc.). Arbejdsgruppen vil, med afsæt i ovenstående, arbejde dedikeret med at have udarbejdet en skitse over initiativer og tilbud i Bornholms Regionskommune i udgangen af uge 26.

 

Center for Skole vil i august 2020 udarbejde en erfaringsopsamling på baggrund af fokusinterview med relevante parter fra arbejdet med afholdelse af sommeraktiviteterne. Fokus vil være på: Hvilke aktiviteter blev afholdt? hvem deltog? hvilke samarbejdspartnere bidrog? Hvordan kan kommunens erfaringer fra ”Sommeraktiviteter” bruges i det videre arbejde med styrkelse af børns trivsel og læring i folkeskolerne i Bornholms Regionskommune? Børne- og Skoleudvalget vil blive forelagt erfaringsopsamling på mødet den 22. september 2020.

 

Økonomiske konsekvenser

Modtagelse af tilskuddet har ikke økonomiske konsekvenser, da tilskuddet skal dække afholdte udgifter til formålet. Nettoudgiften er således nul, idet det forudsættes at indtægten bogføres på samme bevilling hvor udgifterne afholdes. Da driftsbevillingerne er nettobevillinger er der ikke behov for at meddele ekstra bevillinger

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 22. juni 2020

1.
Bilag 1 Fællesbrev om sommeraktiviteter fra børne- og undervisningsministeren og KL (DOCX)

2.
Bilag 2 Sommeraktiviteter - tilskud pr. kommune (PDF)

3.
Bilag 3 Notat om kommunernes rammer for sommeraktiviteter (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Ansøgning om budgetmidler til udearealer på Åvangsskolen

17.04.00Ø39-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

22-06-2020

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Åvangsskolens har ansøgt om midler til etablering af nye legeområdet på skolen, da udearealerne er i dårlig stand. Åvangsskolen ansøger om, at der arbejdes med en kommunal finansiering af område 5 til en anslået sum af i alt 2,37 mio. kr. De resterende midler til område 1-4 søges via en række forskellige fonde.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)   At Børne- og Skoleudvalget drøfter ansøgningen

b)   At Børne- og Skoleudvalget beslutter, om ansøgningen skal oversendes til budgetforhandlingerne for budget 2021

 

Børne- og Skoleudvalget den 22. juni 2020:

Ad. a: drøftet

Ad. b: Godkendt

Sagsfremstilling

Åvangsskolen blev en selvstændig skole i 2017. I forbindelse med dette blev store dele af skolen renoveret indvendigt med nye pædagogiske læremiljøer samt opdateret indeklimastyring. Udearealerne var ikke omfattet af dette projekt, og er generelt i dårlig stand, idet flere af områderne står under vand i våde perioder. Derfor ansøger Åvangsskolen om at få dele af skolens legeplads gennemgribende saneret, og i den forbindelse har skolen nytænkt udearealet i et pædagogisk perspektiv, der fremmer bevægelse og sanselighed.

Planen for udearealerne skal bidrage til at gøre Åvangsskolen endnu mere attraktiv for elever og forældre. Skolen ser sig selv som en aktiv og udadvendt skole, og ønsker derfor at lade skolens nye faciliteter være tilgængelige for byens og kvarterets borgere. Det vil derfor være muligt at benytte arealerne efter skoletid.

Åvangsskolens ledelse har i samarbejde med skolebestyrelsen udarbejdet et forslag til fem aktivitetsområder, der knytter skolens infrastruktur sammen i kombinerede lege- og aktivitetsområder. Ud af de fem aktivitetsområder, ansøger skolen om, at der arbejdes videre med en kommunal finansiering af område 5 til en anslået værdi af i alt 2,37 mio. kr. De resterende midler til områderne 1-4 vil skolen ansøge i en række nationale og lokale fonde.

Skolen har fået udarbejdet en film, der viser den samlede plan for Åvangsskolens ønskede udformning af udearealerne.

Tekstfelt: En nytænkning af udearealerne omkring Åvangsskolen lægger sig tæt op ad Bornholms Regionskommunes folkesundhedspolitik samt den eksisterende skolepolitik og de 10 visionsmål for en fælles folkeskole på Bornholm. Planen kan dermed bidrage til at indfri nogle af de politiske visioner på skoleområdet om øget aktivitet, trivsel og læring. Åvangsskolen ansøger derfor om, at der arbejdes videre på et anlægsforslag til budget 2021, der finansierer forslag 5, samt at skolen sideløbende med dette søger fondsmidler til forslag 1-4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser
Åvangsskolen har fremsendt følgende oversigt over de økonomiske konsekvenser ved de respektive delelementer af den samlede plan for skolens udearealer samt skolens ønskede finansieringsplan:

 

Delelement

Udgift

Finansiering

Område 1

390.000 kr.

Fondsansøgning

Område 2

290.500 kr.

Fondsansøgning

Område 3

2.286.000 kr.

Fondsansøgning

Område 4

1.513.000 kr.

Fondsansøgning

Område 5

2.370.000 kr.

Kommunalt finansieret

 

Den samlede økonomi omkring område 5 indeholder ligeledes udgifter til etablering af dræn mv., som vil være nødvendigt for etablering af et nyt, holdbart udeareal på skolen.

 

Såfremt Børne- og Skoleudvalget beslutter at oversende forslaget til budget 2021, vil Center for Skole i samarbejde med Center for Ejendomme og Drift udarbejde et anlægsforslag til de kommende budgetforhandlinger, der finansierer område 5 i planen fuldt ud.

 

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

4. Lukket punkt. Anlæg


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

5. Lukket punkt