Referat
Natur- og Miljøudvalget
24-06-2020 kl. 15:30
Skype
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 BAT helårskøreplan
  åbent 3 Grøn pulje til regionale busser og øer
  åbent 4 Bevilling til Corona-relaterede udgifter. Adfærdsdesign på turist hot spots hen over sommeren.
  åbent 5 Anlægsbevilling til udskiftning af brandvarslingscentral på Dams Gård
  åbent 6 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 7 Gensidig orientering
  lukket 101 Lukket punkt. Anlæg
  lukket 102 Lukket punkt. Anlæg
  lukket 103 Lukket punkt. Anlæg 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

24-06-2020

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

Lars Friborg, trafikchef BAT, deltager under behandling af punkt 2 BAT Helårskøreplan og punkt 3 Grøn pulje til regionale busser og øer.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  BAT helårskøreplan

13.05.00A00-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

02-06-2020

7

 

Natur- og Miljøudvalget

24-06-2020

2

 

Hvem beslutter

Natur- og miljøudvalget beslutter

Resumé

De seneste år er der kommet flere ændringer til den nuværende køreplan bl.a. på grund af flytning af dele af Campus samt flere besparelser på ruterne i køreplanen. Dette har gjort, at den eksisterende køreplan ikke er så konkret og præcis i praksis som ønsket. Hvilket har den betydning, at både kunder og chauffører har svært ved, at forstå den nuværende køreplan. Ligeledes er det blevet vanskeligt, at sende data til rejseplanen i dens nuværende form. Derfor finder BAT, at en revision af køreplanen er nødvendig.

BAT foreslår, derfor en ny helårskøreplan og efter et nyt køreplanskoncept, hvor der køres efter en grundplan og ekstra på skoledage. Busserne vil ligeledes primært kører frem og tilbage på de fleste ruter, i stedet for som i den nuværende køreplan, hvor der rutemæssigt primært køres i ring.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at

 

Natur- og Miljøudvalget den 2. juni 2020:

Godkendt. Helårskøreplanen sendes ligeledes til høring i Handicaprådet.

 

Koncerndirektøren indstiller at

·       helårskøreplanerne på regionalruter godkendes.

 

Natur- og Miljøudvalget den 24. juni 2020:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Efter udflytning af Gymnasiet og øget aktivitet på Campus kræver det, at BATs busser kører ad Borgmester Nielsens Vej på alle afgange. Det betyder, at den nuværende køreplanen bliver for ”stram”. Der mangler ca. 10 minutter på hver omgang, hvilket betyder uforholdsmæssig meget spildtid, idet bussen kommer for sent ind til, at kunne køre igen på næste tur. Det betyder brug af flere busser og flere chaufførtimer.

I forbindelse med flere sparetiltag, har BAT taget køreplantimer ud, kortet ruter af og lavet korrespondance på flere ruter. Dette gør, at eksisterende køreplan er blevet uigennemskuelig især på rute 6 og 9, men også på 2 og 10.

Det betyder i praksis, at kunder og chauffører har svært ved at forstå de nuværende køreplaner. Samtidig er det en næsten umuligt, at sende data til rejseplanen, da køreplanen ikke er konkret og præcis. Derfor er en revision af køreplanen nu nødvendig.

BAT foreslår derfor en ny helårskøreplan, hvor der køres efter en grundplan og ekstra på skoledage.

 

Ny helårskøreplan:

For at få en mere optimal drift foreslås at ruterne 1-6 laves, så de kører frem og tilbage og rute 7 kører Nexø-Sandvig-Rønne hele året.

I sommerhalvåret, hvor behovet er for kørsel i sommerhusområderne og til Brændegårdshaven kører rute 8, Rønne-Arnager-Åkirkeby-Boderne-Sømarken-Dueodde-Nexø-Brændegårdshaven-Svaneke og retur.

Betjeningen bliver den samme som i dag, men hver enkelt rute kan ”leve sit eget liv” og ikke være afhængig af korrespondance med andre ruter. Dette gør, at der kan laves vagtplaner der er optimale ift. regler om arbejdstid, pauser etc. 

·       Rute 1: Rønne – Hasle – Rutsker – Olsker – Allinge – Sandvig / og retur

·       Rute 2: Rønne – Nyker – Klemensker –Rø – Tejn – Allinge – Sandvig / og retur

·       Rute 3: Rønne – Vestermarie – Almindingen – Østermarie – Østerlars – Gudhjem / og retur.

·       Rute 4: Rønne – Årsballe – Østerlars – Østermarie – Svaneke / og retur

·       Rute 5: Rønne – Lufthavnen – Nylars – Lobbæk – Åkirkeby – Pedersker – Snogebæk – Balka – Nexø / og retur.

·       Rute 6: Rønne – Vestermarie – Åkirkeby – Bodilsker – Nexø / og retur.

·       Rute 7: Nexø – Årsdale – Svaneke – Listed – Gudhjem – Helligdommen – Tejn – Allinge – Sandvig – Vang – Hasle – Klemensker – Nyker – Rønne. Køres i begge retninger.

·       Rute 8: Rønne – Arnager – Åkirkeby – Boderne – Sømarken – Dueodde – Snogebæk – Nexø – Brændegårdshaven – Svaneke / og retur. Køres primo maj til september i turistsæsonen. 

·       Rute 1N: Natbus Rønne-Muleby-Nyker v. Lindevej-Klemensker-Rutsker- Alleing-Sandvig-Tejn-Helligdommen-Østerlars-Østermarie-Almindningen-Knudsker-Rønne (som i nuværende køreplan)

·       Rute 2N: Natbus Rønne-Vestermarie-Nylars-Lobbæk-Åkirkeby-Pedersker-Snogebæk-Balka-Nexø-Arsdale-Svaneke-Listed-Østermarie-Østerlars-Aarsballe-Knudsker-Rønne (som i nuværende køreplan)

Natbusser kører 00:05 natten efter søn-torsdag. 02:05 Natten efter fredag og lørdag.

Køreplanen er tilrettet skolernes ringetider og færgeankomst / afgang.

På rute 4 køres der igennem fra Østermarie – Svaneke til Nexø på to afgange, hverdage om morgenen.

 

På rute 5 køres der igennem fra Nexø – Aarsdale – til Svaneke på to omgange, hverdage om morgenen. Dette for at skoleelever fra Østermarie til hhv. Svaneke friskole og Paradisbakkeskolen ikke skal skifte bus.

 

Ved at tilpasse afgangstider på rute 6 så der køres hver halve time, vil Åkirkeby og Nexø blive betjent hver halve time i dagtimerne på hverdage.

 

Ved at tilpasse afgangstider på rute 1, 2 og 7, vil Allinge og Sandvig blive betjent hver halve time i dagtimerne på hverdage.

 

Rute 9: Åkirkeby – Koldekildehus – Østermarie – Østerlars – Gudhjem bliver til en skolebus, der kun køre på skoledage. 

 

Rute 10 er lagt sammen med rute 7.

 

Ved udarbejdelse af vognløbsplaner bliver det lavet så f.eks. en rute 5 eller 6 fra Rønne til Nexø, efter 5 minutters ophold i Nexø bliver til en rute 7 over Nordlandet til Rønne. Det samme gælder for en rute 7 fra Rønne over Nordlandet til Nexø, bliver efter 5 minutters ophold i Nexø til en rute 5 eller 6 mod Rønne. Dette betyder at man kan køre fra f.eks. Allinge til Pedersker uden at skifte bus. Der er samtidig mulighed for at en rute 5 kan vende i Nexø og returnerer til Rønne, hvis vi vælger at rute 7 ikke skal køre på bestemte afgange.

 

Ved at indføre en helårskøreplan, vil der være en besparelse ift. at trykke og husstandsomdele køreplaner to gange årligt, samt at ændre skilte på standere og i busskure to gange årligt.

Der vil være besparelser i driften, da der ikke skal laves nye vagtplaner to gange årligt. Desuden forventes der en besparelse på 2-3 årsværk, ved reviderede vagtplaner, tilpasset ny helårskøreplan.

Ved udflytning til Titan, med 2/3 af busserne vil BAT kunne indarbejde depotstart og pauser i køreplanen, så tomkørsel begrænses.

Der tages forbehold for mindre justeringer ift. afgangstider.

Udkast til ny køreplan er vedhæftet som bilag til sagen.

Økonomiske konsekvenser

Besparelse på trykning og husstandsomdeling af køreplaner kr. 60.000 / årligt

Besparelse på opsætning af køreplaner kr. 50.000 /årligt

Besparelse på 2-3 årsværk, ved reviderede vagtplaner, tilpasset ny helårskøreplan. Et årsværk er ca. 400.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling

Der er modtaget følgende høringssvar:

 

Handicaprådet

Handicaprådet den 11. juni 2020:

Handicaprådet hilser med tilfredshed helårskøreplanen, som rådet ser som en fantastisk god plan, men opfordrer samtidig til, at man forlænger rute 8 til og med efterårsferien, så den ikke stopper i uge 35.

Handicaprådet opfordrer til, at man sikrer kørslen fra Allinge via Olsker, Hasle og Muleby, så det er muligt at nå morgenfærgen (rute1)

Handicaprådet ønsker, at der er kapacitet i de ordinære busser også på de tidspunkter, hvor der er mange lejrskoleelever. Handicaprådet ønsker, at der er mulighed for at der kan indsættes ekstra kørsel.

 

Bornholms Ældreråd

Bornholms Ældreråd kan anbefale forslaget til ny helårskøreplan for BAT.

 

Vi mener, at de nye rutenumre bliver betydelig lettere at finde rundt i, end de nuværende dobbelt ruter – både for ældre, men også for vores turister.

 

Den ny køreplan bør dog suppleres med en ny FlexBus-ordning, som kan benyttes af kunderne, når rutenettet ikke passer til deres kørselsbehov, fx i yderområderne og på ydertidspunkterne. De nye små busser kan benyttes til denne bestiller-ordning, hvor kunderne bestiller turen fx mindst fire timer i forvejen. En sådan FlexBus-ordning vil være til stor hjælp for både ældre og dårligt gående personer.

 

Derudover ønsker Bornholms Ældreråd, at rute 8 kører fra påskeugen til og med uge 42. Bornholm har et stort ønske om en forlænget turistsæson, derfor bør denne rute ikke lukke allerede i slutningen af august.

 

Brugerråd, Bornholms Passagerforening 

Kan se, at der er lagt et stort arbejde i de udfordringer, der er med korrespondance rundt om på Bornholm, og det ser faktisk ret godt ud. 

 

Der kan dog enkelte steder være nogle udfordringer, fx. nord for Hasle til Vang om aftenen. 

Der kan også være nogle udfordringer mht. belægning midt på dagen, hvor passagertallet kunne være ringe, og der derfor var to timer mellem afgangene på visse ruter. 

 

Imidlertid er timedrift et godt signal at sende for overskueligheden, som gør det lettere for passagererne at finde de rette afgange og formidle dem til andre, fx. Bornholms gæster og turister. 

 

Med hensyn til overskueligheden bør rutenumrene 6 og 5 ombyttes, således at systemet med numrene 1, 2, 3, 4, 5 og 6 bibeholdes som en rækkefølge, hvor 6 er den sydligste. 

 

Altså: 

5 Rønne-Knudsker-Vestermarie-Åkirkeby-Egeby-Bodilsker-Nexø 

og 6 Rønne-Lufthavnen-Nylars-Lobbæk-Åkirkeby-Pedersker-Snogebæk-Balka-Nexø. 

Natbussen må således blive til 6N som Natbus Syd, imens 1N er natbus Nord. 

Dette var også noget vi i sin tid ændrede i Jørgen Hammers tid af hensyn til logikken. 

På ruterne 3 og 4 har vi tidligere været kendt med ruteføringen undervejs til og fra Rønne om den har været over Årsballe eller Almindingen. 

Af hensyn til forbindelserne til og fra Østerlars og Østermarie må løsningen siges at være god, selv om det også ses, at her kan være nogle udfordringer i dette område. 

En nordlig 7 på Nordbornholm og en sydlig 8 på Sydbornholm gavner også logikken. 

9'eren, som her mangler og tænkes indsat som skolebus, har også været med i overvejelserne, da ruten forbinder Åkirkeby med Nordbornholm og strækningen langs den gamle Gudhjembane, hvor den blandt andet betjener Bornholms Højskole, hvor voksne elever bor under opholdet, og for de flestes vedkommende er de uden bil. 

 

Alt i alt ser dette materiale godt ud, og det fremmer i væsentlig grad overskueligheden, der vil gøre det langt nemmere med tilgangen at benytte BAT, og byttes der lige rundt på numrene 6 og 5 er den hjemme og må bydes velkomment. 

 

Horesta

Rute 8 at den ikke køre hele øen rundt, når den nu skal stoppe forstår jeg ikke man ikke lige kan stoppe/vende i Snogebæk eller på Dueodde. Det kunne eventuelt minimum være i sæsonen

 

Rute 6+7 stopper allerede kl. 21.30 hvilket gør at personale som turister der måtte være ude på restauranter dårligt kan nå den sidst bus. Personalet har endnu sværere ved at nå den sidst bus.

 

Rute 7 stopper også i Nexø – kan den ikke fortsætte til Snogebæk/Dueodde.

 

De frie skoler

Det er godt at se, at køreplaner er blevet nytænkt.

Set fra vores synspunkt virker det umiddelbart som en forenkling og en forbedring i forhold til tidligere. Vi er positive over for den nye køreplan, og det virker som om det vil være mere overskueligt for passagererne fremover.

 

 

BATs konklusion

BAT kan med tilfredshed konstatere af høringssvarene, at generelt er tilbagemeldingerne meget positive både i forhold til den nye helårskøreplan men også i forhold til den generelle omlægning af buskørslen på Bornholm. Af de indsendte høringssvar fremgår ligeledes en række ændringsforslag og i den udstrækning det lader sig gøre, vil BAT foretage justeringer i de endelige helårskøre- og ruteplaner.

 

Ændringer/justeringer

Efter mødet i Natur- og Miljøudvalget den 28.maj 2020 har BAT arbejdet videre med udarbejdelse af helårskøreplanen. Køreplanen er udarbejdet efter de principper BAT fremlagde på mødet.

 

BAT har indarbejdet en stor del af de forslag, der kom frem på mødet, samt fra møder med skolerne.

 

De væsentligste ændringer er:

·       Der er forbindelse fra Allinge, Olsker, Rutsker og Hasle til den første færge kl. 06:30. Rute 1 kører fra Sandvig kl. 05:15

·       Forbindelsen mellem Østerlars, Østermarie og Svaneke til Nexø og retur er forbedret med forlængelse af rute 4 på en del afgange.

·       Rute 4 bliver forlænget på visse afgange i weekenden, så forbindelse Nexø-Svaneke-Østermarie opretholdes. Rute 5 er forlænget Nexø-Svaneke på den del afgange i weekenden.

·       Skolebus 61 fra Nexø betjener Svaneke og Østermarie på hjemkørslerne.

·       Rute 9 Åkirkeby – Østermarie – Gudhjem kommer snarest, en del af afgangene bliver lavet som skolebus, da det er mere fleksibelt ved ændringer i ringetider mv.

·       Der er ændret og tilpasset tider på en del af ruterne, så de passer med skolernes ringetider og korrespondance med andre ruter. Bl.a. kan nævnes rute 2 der kører fra Rønne Rådhus til Søndremarkskolen på tre ankomster/afgange. Her er der korrespondance med de andre ruter.

·       I Klemensker har skolebus rute 41 forbindelse med rute 7 mod Allinge om morgenen

·       I Vestermarie har rute 3 fra Rønne forbindelse med skolebusrute 52 mod Åkirkeby, om morgenen.

·       Rutenumrene 5 og 6 er byttet om, for fuldstændighedens skyld.

·       Vi arbejder fortsat på små tilretninger og layout.

 

 

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 2. juni 2020

1.
NatBus1 (vers. 1 d. 2-6-2020) (PDF)

2.
NatBus2 (vers. 1 d. 2-6-2020) (PDF)

3.
Rute 1 Vinter2020-2021 (vers. 1 d. 2-6-2020) (PDF)

4.
Rute 2 Vinter2020-2021 (vers. 1 d. 2-6-2020) (PDF)

5.
Rute 3 Vinter2020-2021 (vers. 1 d. 2-6-2020) (PDF)

6.
Rute 4 Vinter2020-2021 (vers. 1 d. 2-6-2020) (PDF)

7.
Rute 5 Vinter2020-2021 (vers. 1 d. 2-6-2020) (PDF)

8.
Rute 6 Vinter2020-2021 (vers. 1 d. 2-6-2020) (PDF)

9.
Rute 7 Vinter2020-2021 (vers. 1 d. 2-6-2020) (PDF)

10.
Rute 8 Vinter2020-2021 (vers. 1 d. 2-6-2020) (PDF)

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 24. juni 2020

11.
NatBus1 (vers. 2 d. 24-6-2020) (PDF)

12.
NatBus 5N 2020-2021(erstatter NatBus2) (vers. 1 d. 24-6-2020) (PDF)

13.
Rute 1 Vinter2020-2021 (vers. 2 d. 24-6-2020) (PDF)

14.
Rute 2 Vinter2020-2021 (vers. 2 d. 24-6-2020) (PDF)

15.
Rute 3 Vinter2020-2021 (vers. 2 d. 24-6-2020) (PDF)

16.
Rute 4 Vinter2020-2021 (vers. 2 d. 24-6-2020) (PDF)

17.
Rute 5 Vinter2020-2021 (vers. 2 d. 24-6-2020) (PDF)

18.
Rute 6 Vinter2020-2021 (vers. 2 d. 24-6-2020) (PDF)

19.
Rute 7 Vinter2020-2021 (vers. 2 d. 24-6-2020) (PDF)

20.
Rute 8 Vinter2020-2021 (vers. 2 d. 24-6-2020) (PDF)

21.
Bybus 21 Køreplan2020-2021 (vers. 1 d. 24-6-2020) (PDF)

22.
Bybus 23 Køreplan2020-2021 (vers. 1 d. 24-6-2020) (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Grøn pulje til regionale busser og øer

13.05.16P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

02-06-2020

13

 

Natur- og Miljøudvalget

24-06-2020

3

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den regionale buskørsel er karakteriseret ved lange ruter, der forbinder lokale knudepunkter. Dette gør det vanskeligt og mere omkostningsfuldt at finde løsninger for den grønne omstilling. For at understøtte og accelerere den grønne omstilling af buskørsel, er aftaleparterne i finansloven for 2020 enige om, at midlerne fra den grønne buspulje skal prioriteres til regional buskørsel og buskørsel på øer.

Der er fremsat forslag om en særlig grøn pulje til Regionale busser og øer. Forslaget betyder, at der kan søges om op til 75% tilskud til at fremme den grønne mobilitet.

Ansøgningen kan dække tilskud til elbus, brintbus eller overgang til mere miljøvenlige brændstoffer, som HVO (biodiesel).

For Bornholms Regionskommune (BAT) kan der blive tale om overgang til HVO, projekter med EL – og Brintbus er ikke aktuelt, da det kræver en længere projekteringsperiode. Denne ansøgning gælder projekter i  årene 2020 og 2021.

Ansøgningsfristen til puljen ligger ultimo september 2020, og dermed før den politiske 2. behandling af budget 2021.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

a)   Der tages stilling til, om BAT skal søge ind på projektet.

b)   En finansiering af en eventuel deltagelse i projektet i forhold til BATs egen andel på stor kr. 1.479.375,00 drøftes.

 

Natur- og Miljøudvalget den 2. juni 2020:

Udsættes.

 

Koncerndirektøren indstiller, at

a)   der tages stilling til om BAT skal søge ind på projektet med køb af 4 midi El-busser.

b)   finansiering af en eventuel deltagelse i projektet i forhold til BATs egen andel i projektet på ca. kr. 3.125.000 kr. til 4 Midi EL-busser, sker gennem leasing inden for rammerne af beslutningen i budget 2020 om indkøb af 4 diesel mini-rutebusser.

c)    når 4 midi El-busser tages i drift vil driftsbesparelse på årligt 400.000 kr. forbliver på BATs budget til øvrig drift og til nedbringelse af tidligere driftsunderskud.

 

Natur- og Miljøudvalget den 24. juni 2020:

a) Anbefaler at ansøgning fremsendes. Såfremt tilsagn er lavere end 75% skal sagen politisk genbehandles,  når resultatet foreligger.
b) og c) Anbefales.

Sagsfremstilling

Ved finansloven for 2020 blev der afsat 75 mio. kr. i 2020 til en grøn buspulje.

 

Den regionale buskørsel er karakteriseret ved lange ruter, der forbinder lokale knudepunkter. Dette gør det vanskeligt og mere omkostningsfuldt at finde løsninger for den grønne omstilling. For at understøtte og accelerere den grønne omstilling af denne buskørsel, er aftaleparterne enige om, at midlerne fra den grønne buspulje skal prioriteres til regional buskørsel og buskørsel på øer.

Der er forbundet meromkostninger med at omlægge buskørsel til grøn trafik. Nærværende aftale bidrager til at dække en del af disse meromkostninger. Ligeledes bidrager puljen til regeringens reduktions-mål for udledning af CO2 i 2030.

Forslaget betyder, at der kan ansøges om op til 75% tilskud til at fremme grøn mobilitet.

Ansøgningen kan dække tilskud til elbus, brintbus eller overgang til mere miljøvenlige brændstoffer, som HVO (biodiesel).

 

Puljen har ansøgningsfrist ultimo september, herefter vil parterne udmønte den i fællesskab.

 

Der henvises i øvrigt til bilag 1 og 2.

 

Det er muligt at erstatte almindelig diesel B7, med HVO biodiesel, hvilket reducerer udledning af Co2 med 30-90%, alt efter motortype. BAT har i dag 12 busser med EURO-norm 5 og 10 busser med EURO-norm 6. De kan alle køre på HVO diesel. Med anskaffelse af 10 nye busser (er i udbud nu) vil alle BAT busser kunne køre på HVO diesel. (se bilag 3).

BAT bruger 800.000 liter diesel årligt, det forventes nedsat til 750.000 liter med nye busser.

Merudgift ved at skifte til 100% HVO diesel vil være kr. 5.917.500.

 

Det skal bemærkes, at man godt kan blande almindelig B7 diesel med HVO. Det er derfor muligt, at køre f.eks. 60% HVO, deraf følgende mindre Co2 udledning og en mindre udgift.

Såfremt der ønskes bestemte ruter, f.eks. Rønne bybus, skal køre på HVO diesel, vil det kræve et ekstra tankanlæg. Det vil kræve en anlægsbevilling på 75.000 kr.

 

Der kan på nuværende tidspunkt ikke leveres HVO diesel på Bornholm. En udfordring kan være, at det skal leveres i tankbil, og BAT skal have tankkapacitet til opbevaring. Der kan også være en ekstraudgift til transport, som ikke er indeholdt i denne sag. Dette afklares nærmere, såfremt det besluttes, at BAT skal gå videre med projektet.

Projekter med EL- og Brintbus bliver ikke aktuelt i 2020 og 2021, det vil kræve en længere projektperiode end der i dette projekt er lagt op til.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi ved at skifter til HVO diesel:

En liter B7 diesel koster i dag kr. 8,00, en liter HVO diesel koster på listeprisen 15,89 kr. (altså ca. dobbelt så dyr).

Merudgift ved at skifte til 100% HVO diesel vil være kr. 5.917.500.

75% statstilskud kr. 4.438.125.

Ekstra bevilling til BAT kr. 1.479.375.

Det skal bemærkes, at ansøgningsfristen til puljen er ultimo september 2020, og dermed før den politiske 2. behandling af budget 2021

Supplerende sagsfremstilling

Natur- og  Miljøudvalget har ønsket at projekt- og implementeringsperiode skal præciseres yderligere.

Ansøgningsfristen til denne pulje er ultimo september 2020, dog vil busser, der udskiftes og kontrakter der indgås i 2020 og første halvår 2021 være omfattet af puljen.

 

BAT har, ligeledes på opfordring af Natur- og Miljøudvalget, revurderet ansøgningsmulighederne og vurderet, at der vil være mulighed for at ansøge om indkøb af 4 Midi Elbusser i projektet. Der gøres endvidere opmærksom på, at der vil være en  usikkerhed i, hvor stor en andel af puljen der reelt tildeles BAT.

 

På baggrund af de indkomne ansøgninger udarbejder styrelsen et indstillingsnotat til transportministeren, der aftaler den konkrete udmøntning af puljen med aftale-parterne.

Der henvises til bilag ”Faktaark Grøn Buspulje”

 

Midi elbusser

Udviklingen i elbus drift gør, at det er muligt, at oplade elbusser med langt mindre ladekapacitet samt, at der er kommet busser på markedet, der har længere rækkevidde, og er blevet markant billigere.

Der kan i dag købes en elbus, som minirutebus, svarende til de minirutebusser vi har i udbud nu. Den eneste forskel er, at de er eldrevne i stedet for at køre på diesel.

BAT har sat det nuværende udbud af de 4 minirutebusser på standby, indtil der forelægger en politisk beslutning om den Grønne buspulje.

 

Hvis det besluttes at ansøge om midler via den grønne buspulje, vil udbuddet af minirutebusser blive udsat, til vi kender resultatet at ansøgningen. Der er ansøgningsfrist i september, og det forventes, at der er en afgørelse ultimo oktober.

Vælger man ikke at ansøge i den Grønne buspulje, kan vi genudbyde minirutebusserne med kort varsel. Det samme gælder såfremt vi ikke får del i puljen.

En udsættelse af udbuddet vil betyde en forsinkelse i levering af minirutebusser i to til seks måneder.  

 

Udgiften til brændstof bliver ca. halveret ved at overgå til eldrift. Dette bl.a. fordi afgiften på el til bus, tog og metro er meget lav. Samt at elbussen udnytter energien bedre end dieselbussen.

Økonomiske konsekvenser

Anlæg

4 nye Eldrevne Minirutebusser

11.250.000

Ladestandere 2 stk. samt fremføring af strøm, anslået

1.250.000

75% tilskud

-9.375.000

BATs egenbetaling

3.125.000

 

 

Nuværende anskaffelsessum (leasing) 

6.375.000

Mindre anskaffelsessum ved Grøn buspulje (leasing)

3.250.000

 


 

Drift

Dieselolie 100.000 km/år - 25.000 l - 4 busser

800.000

EL drift 100.000 km/år

400.000

Mindre driftsbevilling

400.000

 

Det skal bemærkes, at ovenstående er overslagspriser, der er forbundet med en vis usikkerhed, idet projektet ikke er gennemarbejdet.

 

Gennemførelse kræver naturligvis, at vi får del i midlerne fra den Grønne pulje, samt at det bliver det fulde tilskud. Regnestykket ændres betydeligt, såfremt det ikke bliver det fulde beløb, da de faste etableringsomkostninger til strøm og ladestandere ikke bliver mindre.

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 2. juni 2020

1.
Bilag 1: Aftale om grøn buspulje og klimasamarbejdsaftaler (PDF)

2.
Bilag 2: Faktaark Grøn buspulje (PDF)

3.
Bilag 3: Hvad er HVO (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Bevilling til Corona-relaterede udgifter. Adfærdsdesign på turist hot spots hen over sommeren.

82.00.00G01-0254

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

24-06-2020

4

 

Hvem beslutter

Natur og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

I forbindelse med den gradvise åbning og den turisttilstrømning der forventes hen over sommeren 2020 på Bornholm, er det nødvendigt med udførelse af særlige adfærdsdesign på diverse turist hotspots.

 

I pinsen var der i Svaneke en test med særlige adfærdsdesign og som viste sig at have den ønskede effekt, hvorfor det nu anbefales at gøre lignende på andre særlige udvalgte turist hotspots på øen.

 

Selve opgaven drejer sig primært om diverse skilte-, afmærknings-,-og afspærringsopgaver.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·       der gives en tillægsbevilling til Center for Ejendomme og Drift på bevilling 53 Vej, Park og Anlæg 282.000 kr., til at dække de løbende Corona-relaterede merudgifter, der vil være til at finde ved løsninger til primære og sekundære adfærdsregulerende fysiske forhold på turist hot spots, finansieret af den centrale pulje på bevilling 61 Økonomi og Personale til finansiering af de løbende Corona-relaterede merudgifter.

 

Natur- og Miljøudvalget den 24. juni 2020:

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den gradvise genåbning af Danmark er særligt myndighedernes anbefalinger om afstand og hygiejne bærende elementer. Forlydender fra udlejere af sommerhuse, Bornholmslinjen m.fl. tyder på, at Bornholm også i 2020 vil modtage et meget stort antal turister – særligt i sommerperioden i ugerne 26 – 32. Traditionelt har turismen medført store forsamlinger af mennesker tæt pakket på centrale pladser rundt på Bornholm, herunder på torve og havneområder i Rønne, Svaneke, Nexø, Gudhjem, Allinge, Dueodde m.fl.

 

Håndtering af et stort antal turister inden for rammerne af myndighedernes anbefalinger om at holde afstand, kalder på en særlig indsats, der med fordel kan ske i et partnerskab på tværs af myndigheder og civile aktører. Ansvaret for at holde indbyrdes afstand påhviler grundlæggende den enkelte borger. Målet med en fælles indsats er derfor at etablere tiltag og rammer, der bedst muligt afbøder smittespredning og sikrer, at borgerne udviser den rette og nødvendige adfærd ift. at holde indbyrdes afstand.   

 

I pinsen var der i Svaneke en test med særlige adfærdsdesign, og som viste sig at have den ønskede effekt

 

Der er i samarbejde med Bornholms Politi, Destination Bornholm samt Naturstyrelsen Bornholm blevet udarbejdet en handlingsplan til iværksættelse af adfærdsregulerende forhold på turist hot spots hen over sommeren. Opgaverne drejer sig primært om diverse skilte-, afmærknings- og afspærringsopgaver.

Økonomiske konsekvenser

De samlede merudgifter til iværksættelsen af adfærdsregulerende forhold er estimeret til 282.000 kr. Udgifterne er fordelt på, at der udføres primære adfærdsregulerende fysiske forhold på 151.000 kr., evt. sekundære fysiske forhold på 81.000 kr., samt evt. 50.000 kr. til force majeure tiltag, på diverse turist hot spots hen over sommeren. Sondringen mellem primære og sekundære tiltag arbejdes der stadig med, hvorfor økonomien kan blive flyttet imellem disse.

Med denne sag indstilles, at der gives en tillægsbevilling på det fulde beløb finansieret af den centrale pulje på bevilling 61 Økonomi og Personale, til finansiering af de løbende Corona-relaterede merudgifter. Evt. mindre forbrug tilbageføres til kassen.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen vil senere på året få forelagt sag med opgørelse af Corona-relaterede merudgifter og med godkendelse af omplacering fra den centrale ”Corona-pulje” til de konkrete bevillingsområder, hvor udgifterne er afholdt.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 24. juni 2020

1.
Bilag 1: Business cases samlet (DOCX)

2.
Bilag 2: Økonomisk overblik i forhold til Corona-tiltag Hotspots 10 juni 2020 BRK og NST (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Anlægsbevilling til udskiftning af brandvarslingscentral på Dams Gård   

20.11.00G01-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

24-06-2020

5

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunen købte ejendommen Dams Gård, Krystalgade 9-11 pr. 1. januar 2019 for på sigt at have mulighed for bl.a. at samle Kulturskolens undervisningstilbud på samme lokation.

 

Den 26. marts 2020 godkendte kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 155.000 kr. til etablering af fem undervisningslokaler samt et depot i Dams Gård til midlertidig brug for Kulturskolens aktiviteter. Indretningen er afsluttet og lokalerne er klar til brug.

 

Men under indretningen af lokalerne viste det sig, at det eksisterende interne brandvarslingssystem er defekt. Det er nødvendigt at få etableret et system der fungerer, idet

Kulturskolen skal benytte lokalerne fra den 1. august 2020.

 

På den baggrund søger Center for Ejendomme og Drift om en forhøjelse af anlægsbevillingen på 180.000 kr. til en ny varslingscentral.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

a)       anlægsbevillingen til midlertidig indretning af lokaler på Dams Gård forhøjes med 180.000 kr. til udskiftning af varslingscentral, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 335.000 kr.,

b)      det afsatte rådighedsbeløb til projektet tilsvarende forhøjes med 180.000 kr. finansieret af driftsbudgettet under bevilling 55 Ejendomme og service, vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme, og

c)       et eventuelt mindreforbrug ved projektets afslutning tilbageføres til vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme.

 

Natur- og Miljøudvalget den 24. juni 2020

Indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Den interne brandvarslingscentral som sad i huset da BRK købte Dams gård er defekt. Om den var defekt da vi overtog bygningen, eller om den er blevet det efterfølgende vides ikke, men der er den 3. august 2016 registreret den sidste lovpligtige ”tre årsindberetning” til kommunen.

Centralen har ikke været i drift eller serviceret i den periode BRK har ejet bygningen.

 

Ibrugtagning af bygningen ved indretning af lokaler til kulturskolen, vil ligeledes medføre udarbejdelse af en ny EL-sikkerhedsattest som omfatter ny varslingscentral.

 

Med til installationen, udover varslingscentral, hører en gennemgang og opdatering af ABDL-døre, Nød og panikbelysning og diverse lydgivere. Der er indhentet tilbud på opgaven som udgør 180.000 Kr.

 

Den nye varslingscentral købes som en ABA-central, da det vurderes at den vil kunne genbruges og udbygges i forbindelse med den fremtidige benyttelse af Dams Gård. Hvilke krav der endeligt vil stilles, kan der først redegøres for, når der kommer en nærmere afklaring på, hvad bygningen skal bruges til. Det er ligeledes oplyst i forbindelse med tilbuddet, at der ville kunne købes en ”ren varslingscentral”, men dels vil det kræve større ombygning af de eksisterende installationer og dels vil en ”ren varslingscentral” ikke kunne udbygges til eventuelle nye krav. Samlet er det vurderingen, at køb af en ABA-central er den bedste løsning.

 

Udskiftning af varslingscentralen vurderes at være en driftsmæssig udskiftning som ikke kræver certificeret rådgiver.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 180.000 kr. til udskiftning af varslingscentral og tilhørende sikringsarbejder på Dams Gård, finansieret af driftsbudgettet under bevilling 55 Ejendomme og service, vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme.

Prisen er baseret på et indhentet tilbud.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 24. juni 2020

 1.  Lukket bilag


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00P35-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

24-06-2020

6

 

 

Indstilling og beslutning

 

Natur- og Miljøudvalget den 24. juni 2020:

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Gensidig orientering

00.01.00P35-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

24-06-2020

7

 

 

Natur- og Miljøudvalget den 24. juni 2020:

Modtaget.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt. Anlæg


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt. Anlæg


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

103. Lukket punkt. Anlæg