Referat
Kommunalbestyrelsen
20-08-2020 kl. 18:00
kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Anmodning om udtræden af Bornholms Kommunalbestyrelse og indtræden af stedfortræder
  åbent 3 Orientering fra formanden
  lukket 101 Lukket punkt: udbud 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

00.01.00P35-0098

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

20-08-2020

1

 

 

Fraværende

Jonna Nielsen, Winni Grosbøll, Lars Randorff Nørgaard

 

Bemærkninger til dagsordenen

Per Ole Petersen er indkaldt som suppleant for Jonna Nielsen.

Lykke Jensen er indkaldt som suppleant for Winni Grosbøll.

Rebecca Douglas Elleby er indkaldt som suppleant for Lars Randorff Nørgaard.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Anmodning om udtræden af Bornholms Kommunalbestyrelse og indtræden af stedfortræder

00.01.00A30-0083

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

20-08-2020

2

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsesmedlem Lars Randorff Nørgaard anmoder om udtræden af Bornholms Kommunalbestyrelse, idet fuldtidsjob, to bestyrelsesposter og aktiv på flere kulturområder, ikke er tidsmæssigt foreneligt med at sidde i Bornholms Kommunalbestyrelse.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller,

a)    At kommunalbestyrelsesmedlem Lars Randorff Nørgaards anmodning imødekommes

b)    At Rebecca Douglas Elleby, valgt som stedfortræder for liste Å – Alternativet, indtræder pr. 20. august 2020 i Bornholms Kommunalbestyrelse

 

Valggruppe AFKØÅ indstiller,

c)    At Lars Randorff Nørgaard fortsætter i Svaneke Gårdens bestyrelse

 

Kommunalbestyrelsen den 20. august 2020:

Indstillingerne godkendt, idet der sker følgende rokering i posterne i valggruppe AFKØÅ:

- At Rebecca Douglas Elleby indtræder i Social- og Sundhedsudvalget i stedet for Jonna Nielsen
- At Rebecca Douglas Elleby indtræder i posten som udpeget til at deltage i generalforsamlingen i Danmarks Biblioteksforening, Region Hovedstaden i stedet for Erik Lund Hansen.

 

Sagsfremstilling

 

Jf. LBK nr. 138 af 07/02/2019, Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg

§ 103. Et medlem skal efter anmodning fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet.

 

Stk. 2. Afgørelse om, hvorvidt en anmodning efter stk. 1 skal imødekommes, træffes af kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet.

 

Lars Randorff Nørgaard er foruden at være kommunalbestyrelsesmedlem også medlem af Svaneke Gårdens bestyrelse.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Orientering fra formanden

00.01.00P35-0098

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

20-08-2020

3

 

 

Kommunalbestyrelsen den 20. august 2020:

Intet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt: udbud