Referat
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
23-09-2020 kl. 14:00
Skype-møde
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Kommissorie for strategisk udvikling af Rønne
  åbent 3 Udbud af rådgiveropgave - program for Byens Hus/ Torv på tværs og helhedsplan for Nørrekås og ankomstpladsen
  åbent 4 Arealreservation til Bornholms Vandkulturhus - Nørrekås
  åbent 5 Sager til høring i Ældreråd og handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

23-09-2020

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Kommissorie for strategisk udvikling af Rønne

01.00.05P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

22-09-2020

5

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

23-09-2020

2

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Udviklingen af Rønne modtog umiddelbart inden udvalgsbehandlingen i juni 2020 tilsagn fra Realdania om støtte til arbejdet med projektet Byens Hus og Torv på Tværs. Siden har Lokale & Anlægsfonden givet tilsagn om at oprette en rådgivningssag på Rønne Byudvikling.   Tilsagnene og de politiske tilbagemeldinger samt den efterfølgende dialog medfører forslag til ændringer i organiseringen af projektet. Forslag til opdateret kommissorie forelægges hermed til politisk godkendelse.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller at:

a)   det opdaterede kommissorie godkendes

b)   valgruppe ovw udpeger ét medlem til den politiske følgegruppe.

 

Natur- og Miljøudvalget den 22. september 2020:

Indstilling anbefales.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 23. september 2020:
Indstilling anbefales. Kirstine van Sabben kan ikke medvirke, idet dagsorden blev udsendt mindre end 3 timer før mødets afholdelse.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsens godkendelse af kommissoriet for Byudvikling Rønne i juni ønskes revideret, da forudsætningerne for kommissoriet er ændret, ved at Realdania har givet tilsagn om støtte til udviklingen af program for en arkitektkonkurrence til Byens Hus/ Torv på Tværs samt at Lokale & Anlægsfonden har oprettet en såkaldt rådgivningssag på projektet. 

 

Styregruppestrukturen er ændret således, at der nu opereres med én styregruppe for det samlede projekt. Styregruppen er dog udvidet med et medlem fra Realdania, der indtræder som styregruppemedlem med den begrænsning, at vedkommende kun deltager i forhold til beslutninger, der vedrører de del af projektet, som Realdania finansielt bidrager til. Lokale & Anlægsfonden vil have en rådgivende rolle for styregruppen i henhold til Lokale & Anlægsfondens rådgivningspraksis. De vil ikke have nogen bestemmende eller ansvarspådragende rolle i arbejdet.

 

Styregruppen arbejder med den overordnede styring af projektet, dog under direktionens mandat, således at forstå, at direktionen godkender materiale og indstillinger til politiske udvalg samt den politiske følgegruppe. Direktionen modtager dagsordner og referater fra styregruppemøder, og kan bede om at behandle disse på direktionens ordinære møder. Materiale i større omfang (som fx rum- og funktionsprogram og konkurrenceprogram) og tilhørende indstillinger behandles på særskilte møder i direktionen.

 

Direktionens rolle er således i samarbejde med styregruppen at sikre koordineringen mellem projektet og det politiske niveau, samt at sikre inddragelse af relevante ressourcer i organisationen, herunder de dele af organisationen, der har kontakt til borgere og brugere, der kan blive involveret i projektet.

 

Der oprettes en politisk følgegruppe med deltagelse af udvalgsformænd for Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget, Natur- og Miljøudvalget samt Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget. Hertil inviteres udvalgsformanden for Børne- og Skoleudvalget i det omfang det er relevant i forhold til udvalgets fagområde. For at sikre en bred politisk repræsentation foreslås det at der udpeges yderligere et kommunalbestyrelsesmedlem til at sidde i den politiske følgegruppe. Kommunaldirektøren er tilforordnet deltager i den politiske følgegruppe.

 

Der lægges i det reviderede kommissorium op til, at projektets fremdrift tydeliggøres, således at Natur- og Miljøudvalget, Job-, Udvikling-, og Fritidsudvalget og Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget godkender udbudsmaterialet.

 

Derudover inddrages udvalgene i arbejdet med det rum- og funktionsprogram, der ligger til grund for det konkurrenceprogram, der skal danne baggrunden for arkitektkonkurrencedeltagernes forslag til udformningen af Byens Hus og Torv på tværs. Rum- og funktionsprogrammet behandles således politisk i Natur- og Miljøudvalget, Job-, Udvikling-, og Fritidsudvalget, Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget samt i kommunalbestyrelsen.

 

Det endelige konkurrenceprogram godkendes af Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen.

 

Den øgede politiske involvering via de stående udvalg og kommunalbestyrelsen betyder, at processen tager længere tid end først antaget. Det forventes således, at projektet med at udvikle et arkitektkonkurrenceprogram vil tage 2-3 måneder yderligere.

 

Økonomien på de første rådgivningsprojekter skal som oprindeligt foreslået holdes adskilt, men udbuddet samles så et rådgiverteam kommer til at arbejde sammen om at løse opgaven. Derved ændres leverancen i første fase til at være en samlet opgave, hvor et tværfagligt team af rådgivere som slutprodukt leverer et konkurrenceprogram for Byens Hus/ Torv på tværs og en helhedsplan for Nørrekås og velkomstpladsen. Opgavens kompleksitet og store betydning for de videre udviklingsprojekter i Rønne vurderes at have stor og tværgående politisk interesse, og på den baggrund anses den ovennævnte politiske involvering i processen som nødvendig.

 

En yderligere præcisering i kommissoriet er, at styregruppen, i øvrige dele af projektet, har mandat til at igangsætte rådgiveropgaver med og uden udbud, der er nødvendige for at opfylde formålet for kommissoriet. Styregruppen skal sikre sig, at udbud overholder gældende lovgivning med bistand fra regionskommunens udbuds- og indkøbsfunktion.

 

I det oprindelige kommissorium for udviklingen af Rønne, stod et salg af Remisen som en del af leverancerne. I det reviderede kommissorium er dette ændret til, at salget udskydes til efter helhedsplanens vedtagelse. Dette er indskrevet for at sikre, at salget af den strategisk   beliggende bygning, først foretages når man reelt kan tage et kvalificeret valg om, hvad man ønsker den skal bruges til i fremtiden.

 

Bilag 1.1 – Revideret kommissorium for udviklingen af Rønne

Bilag 1.2 – Revideret tids- og procesplan

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 22. september 2020

1.
Bilag 1.1 - Revideret projektkommissorium for Rønne byudvikling_final (DOCX)

2.
Bilag 1.2 - Revideret tids- og procesplan (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Udbud af rådgiveropgave - program for Byens Hus/ Torv på tværs og helhedsplan for Nørrekås og ankomstpladsen

01.11.00G01-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

22-09-2020

6

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

23-09-2020

3

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

Som opfølgning på den strategiske udviklingsplan for Rønne, går udviklingen af byen nu ind i sin næste fase. De to første indsatsområder er valgt – det ene er omdannelsen af Dams Gård i Krystalgade og Store Torv til et kommende Byens Hus/Torv på tværs, hvor hovedideen er, at skabe et nyt og levende centrum i Rønne. Og det andet indsatsområde er omkring lystbådehavnen Nørrekås og arealet mellem Nordre Kystvej og Bådehavnsvej, i den strategiske udviklingsplan kaldet ”Velkomstpladsen”, hvor formålet er at skabe et forbedret rekreativt område, der forbinder byen med havn og hav, og en smuk plads til modtagelsen af øens mange færgeturister. 

Udbuddet af en rådgiveropgave, som favner begge indsatsområder skal føre til hhv. et program for en arkitektkonkurrence for bymidten og en helhedsplan for området ved Nørrekås.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller at:

·       udbuddet til rådgivningsopgaven for program for Byens Hus / Torv på Tværs og helhedsplan for Nørrekås og Velkomstpladsen godkendes.

 

Natur- og Miljøudvalget den 22. september 2020:

Indstilling anbefales.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 23. september 2020:
Indstilling anbefales. Kirstine van Sabben kan ikke medvirke, idet dagsorden blev udsendt mindre end 3 timer før mødets afholdelse.

 

Sagsfremstilling

Efter vedtagelsen af udviklingsstrategien har kommunalbestyrelsen først afsat midler til at igangsætte en treårig udviklingsproces med fokus på udviklingsprojekterne Byens Hus / Torv på Tværs og Nørrekås, og har siden afsat 15 mio. kr. som første del af anlægsmidlerne til Byens Hus. Realdania, som også var del af arbejdet med den strategiske udviklingsplan, har som tidligere oplyst tillige besluttet at gå ind i arbejdet med at udvikle Byens Hus samt Torv på Tværs og bidrager i den sammenhæng finansielt til nærværende udbud. Senest har Lokale & Anlægsfonden besluttet at oprette en rådgivningssag på Byens Hus. Dette er første skridt i Lokale & Anlægsfondens engagement i en udviklingsopgave, de bidrager ikke finansielt på dette tidspunkt i processen, men deltager med viden og sparring i forhold til opgaven.

 

Processen med at udvikle et arkitektkonkurrenceprogram for det kommende Byens Hus/ Torv på tværs og en helhedsplan for Nørrekås og ankomstpladsen foreslås udbudt som en samlet opgave til et tværfagligt team af rådgivere indenfor proces, programmering af kulturhusbyggerier, fysisk planlægning og trafikplanlægning.

 

Bilag 1.1 - Udbudsbeskrivelse for rådgiveropgave i forbindelse med Rønne Byudvikling

Bilag 1.2 – Tids- og procesplan

Bilag 1.3 – Tidsdiagram (grafisk overblik)

 

Værdier for opgaveløsningen

For at få det bedste resultat, lægges der i udbuddet op til en åben og inddragende proces, som dels laves i tæt samarbejde med den projektgruppe, der er tilknyttet udviklingsprojektet og dels med aktører, interessenter og borgere i Rønne.

Derudover lægges der stor vægt på at opgaven løses ved, at rådgiverne en stor del af tiden er fysisk tilstede på Bornholm, for at understøtte dialog og sikre en dyb indsigt i den bornholmske kontekst.

 

Opgavens indhold 

Udbuddet vil rumme fire delopgaver:

1)   Tværgående fokus på synergi

2)   Arkitektkonkurrenceprogram for Byens Hus / Torv på Tværs

3)   Helhedsplan for Nørrekås

4)   Plan for trafik og parkering i Rønne Bymidte

 

Ad. delopgave 1: Overordnet set er målet med et samlet udbud, at rådgiver skal sikre en sammenhæng mellem udviklingen af de to områder. Dette gælder både i forhold til den fysiske sammenhæng mellem områderne, koordinering mellem de funktioner og aktiviteter, som foreslås i løsningen af opgaverne og et helhedsperspektiv på trafik- og parkeringsplanlægning.

 

Ad. delopgave 2: De vigtigste principper for opgavens løsning omkring Byens Hus/ Torv på tværs er at:

-          Byens Hus så vidt muligt skal være et fleksibelt hus med liv fra morgen til aften. Det betyder, at der skal være et minimum af lokaler, der kun kan bruges til én eller få brugere.

-          Byens Hus skal rumme en værtsfunktion, der sikrer et åbent hus, hvor man ikke skal have et ærinde / medlemskab for at komme forbi. Dette kan både være en kommunal funktion, og det kan være en kommerciel funktion såsom en cafe.

-          huset skal favne mange forskellige brugere, men have et stort fokus på børn og unge. Dette skal ske med særligt fokus på koordinering med de aktiviteter, der muliggøres på Nørrekås.

-          der skal være et tæt samspil mellem Byens Hus og Musikhuzet inkl. Raschs Pakhus, og det skal undersøges og beskrives, hvordan de to kulturinstitutioner bedst muligt kan udnytte hinandens faciliteter

-          udearealerne skal fungere som en forlængelse af arealerne indenfor. Der skal være et særligt fokus på brugen af uderummene i de forskellige sæsoner.

-          der skal være en klar stedsidentitet, som bygger på den kontekst bygningen og pladsen er lokaliseret i.

 

Ad. delopgave 3: De vigtigste principper for opgavens løsning omkring en helhedsplan for Nørrekås og ankomstpladsen er at:

-          helhedsplanen skal sætte rammen for og muliggøre en helhedsorienteret udvikling, der kan rumme de forskelligartede planer, der er for Nørrekås. Planen skal operere med en 10-årig tidshorisont.

-          helhedsplanen skal være strategisk i den forstand, at den skal være mulighedsskabende for de planer, der kendes i dag samtidig med, at den er robust nok til at kunne tilpasses at nogle planer ikke realiseres og at andre kommer til.

-          Nørrekås skal være byens nye rekreative mødested, der tiltrækker både rønneboerne og byens gæster

-          planen skal sikre, at adgangen til havet bliver mere synligt og tilgængeligt for byens borgere og besøgende.

-          udviklingen af Nørrekås kommer til at ske i tæt dialog med de nuværende brugere.

-          velkomstpladsen skal give både besøgende og bornholmere en mere attraktiv ankomst til Bornholm.

-          velkomstpladsen skal være en integreret del af parkeringsløsningen for Rønne Bymidte.

 

Ad. delopgave 4: De vigtigste principper for opgavens løsning er:

-          Opgaven skal løses parallelt med udviklingen af løsninger i delopgave 3 og 4 således at de trafikale konsekvenser og muligheder ved forskellige scenarier for udformningen af Byens Hus og Nørrekås / Velkomstpladsen kan drøftes.

-          Der skal være fokus på alle trafikformer herunder tillige cyklende og gående og mulighederne for at understøtte mere blød trafik i Rønne.

-          Der skal være fokus på, at der ankommer mange brugere til området fra den øvrige del af øen med bil og bus samt at mange gæster til Bornholm tillige ankommer med bil og bus.

-          Opgaven skal løses i tæt dialog med vejmyndighedsområdet i Bornholms Regionskommune

 

Proces for opgaven i overordnede træk

Opgaven forventes tildelt til rådgiver primo november 2020. Derefter deltager rådgiver i en introduktionsworkshop og en studietur, der arrangeres af administrationen. Derefter forestår rådgiver udviklingsprocessen støttet af administrationen. I starten af 2021 fremlægger rådgiverne en række scenarier for både Byens Hus / Torv på Tvær og Nørrekås. Scenarierne vil både være til offentlig og politisk debat. På den baggrund udarbejder rådgiver et arkitektkonkurrenceprogram for Byens Hus / Torv på Tværs, en strategisk helhedsplan for Nørrekås / Velkomstpladsen samt en plan for afvikling af trafik og parkering. Det forventes, at rådgiver afslutter opgaven i maj 2021.

 

Rådgiveres kompetencer 

Det forventes at rådgiverteamet har kompetencer indenfor og erfaring med følgende områder:

·       Komplicerede byudviklingsprojekter

·       Dialog- og borgerinddragelsesprocesser

·       Udvikling af kulturhusbyggerier, herunder driftsmodeller for disse, med flere aktører og institutioner involveret

·       Programmer for offentlige byrum

·       Strategisk byudvikling og udarbejdelse af helhedsplaner

·       Udarbejdelse af arkitektkonkurrenceprogrammer

·       Trafikanalyser

 

Udbudsform og vurderingsproces

Styregruppen har valgt at anvende direkte tildeling til den rådgiver (det team af rådgivere), styregruppen anser for bedst at kunne løse opgaven. Styregruppen har udvalgt 3 rådgivere, der hver især skal levere et skriftligt tilbud. Dette danner basis for en præsentation for styregruppen med efterfølgende drøftelser om opgavens løsning. Opgaven tilbydes den rådgiver, der har det bedst bud vurderet på udviklings- og procesplan (50 %) og referencer og kompetencer (50 %). Bedømmelsen foretages af styregruppen, der har deltagelse af Realdania samt Lokale & Anlægsfonden.

 

Regionskommunens udbuds- og indkøbsfunktion har vurderet styregruppens udbudsform, og udtaler i den forbindelse, at idet det faste honorar ligger under tærskelværdien for EU-udbud og er uden klar grænseoverskridende interesse, så skal det jf. Udbudslovens Afsnit V sikres, at indkøbet foregår på markedsmæssige vilkår. Styregruppens har foretaget den foreskrevne markedsafdækning, og på grundlag heraf indhentes tre tilbud. Kravet er at man indhenter ét, to eller flere tilbud.

 

Modtages mere end ét tilbud, skal alle tilbudsgivere underrettes om hvilken beslutning, der er truffet angående tildelingen. Efter anmodning skal ordregiver underrette om begrundelsen for beslutningen, hvilket lettes af styregruppens i udbudsmaterialet indsatte kriterier for tildeling.

 

Styregruppen skal i forløbet påse, at indkøb efter denne bestemmelse, skal ske i overensstemmelse med de forvaltningsretlige principper om saglighed, økonomisk forsvarlig forvaltning, forbuddet mod varetagelse af uvedkommende hensyn, ligebehandlingsprincippet om proportionalitetsprincippet. 

 

Det er på baggrund af ovenstående udbuds- og indkøbsfunktionens samlede vurdering, at det skitserede udbud overholder gældende lovgivning.

 

Bilag 2.1 – Kort, oversigt

Bilag 2.2 – Kort, zoom på Byens Hus/ Torv på tværs

Bilag 2.3 - Kort, zoom på Nørrekås, Velkomstplads og strandparkareal

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 22. september 2020

1.
Bilag 1.1 - Udbudsbeskrivelse rådgiveropgave i forbindelse med Rønne Byudvikling (DOCX)

2.
Bilag 1.2 - Tids- og procesplan for rådgiveropgave (PDF)

3.
Bilag 1.3 - Tidsdiagram over aktører (PDF)

4.
Bilag 2.1 - Kort, oversigt_l (PDF)

5.
Bilag 2.2 - Kort, zoom på Byens Hus og Torv på tværs (PDF)

6.
Bilag 2.3 - Kort, zoom på Nørrekås og Velkomstpladsen (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Arealreservation til Bornholms Vandkulturhus - Nørrekås  

                  

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

22-09-2020

7

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

23-09-2020

4

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune har modtaget en ansøgning fra bestyrelsen for Rønne Svømmehal om en arealreservation af den såkaldte ’Trekantgrund’ på Nørrekås til et kommende Bornholms Vandkulturhus. Ansøgningen baserer sig på et program, der skitserer projektet. For at muliggøre yderligere projektudvikling og fundraising efterspørger bestyrelsen en arealreservation på i første omgang 2 år. Der er i den aktuelle anmodning ikke økonomiske forpligtelser forbundet med reservationen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller at:

·       Projektprogrammet sendes i høring hos Idrættens Videns- og Kompetenceråd (IVK) med henblik på en udtalelse om projektets potentialer og samspil med øvrige aktiviteter og tiltag på Bornholm.

 

Natur- og Miljøudvalget den 22. september 2020:

Indstilling anbefales.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 23. september 2020:
Indstilling anbefales. Kirstine van Sabben kan ikke medvirke, idet dagsorden blev udsendt mindre end 3 timer før mødets afholdelse.
Punktet sendes til orientering til Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune har modtaget en henvendelse fra Rønne Svømmehal, der står bag ideen om udviklingen af et nyt Bornholms Vandkulturhus.

Projektet er tiltænkt en placering på den såkaldte ”Trekantgrunden” på Nørrekås, som fremgår af kortet i bilag 1.1.

Bilag 1.1 - Kort over Nørrekås med arealet markeret

 

Der er udarbejdet et ambitiøst projektprogram af KHR Arkitekter, hvor bestyrelsen for Rønne Svømmehals planer er gjort konkrete.

Visionen for Bornholms Vandkulturhus er, at huset skal danne ramme om alle former for vandsport for både almindelige brugere og eliteudøvere og for klassiske svømmehalsaktiviteter kombineret med maritime sportsgrene og aktiviteter.

Det bærende element er, at huset skal være et nyt socialt mødested for alle, der interesserer sig for sundhed og leg omkring vandaktiviteter. Målet er at skabe nye rammer for den ”Blå dannelse”, som i sig selv vil være et trækplaster for turister og besøgende fra resten af Bornholm.

I materialet er det oplyst, at Bornholms Vandkulturhus skal bygges med fokus på vandidrætten og med gode muligheder for at lege. Svømmehallen skal overordnet indeholde tre afdelinger: en afdeling til elite- og motionssvømning, et vandland og en rehabilitering- og wellnessafdeling.

Bygningens størrelse er i forslaget på 3.500m2 og derudover vil der være behov for et større areal til parkering og aktiviteter i tilknytning til huset. Idet placeringen af bygningen ikke kendes endnu vil reservationen skulle dække hele Trekantgrunden.

Bilag 2.1 – Vision for Bornholms Vandkulturhus

 

I programmet angives endvidere en række fordele ved projektet, og dets placering på Trekantgrunden. Det er et stort ønske, at huset placeres nær hav og havn, og at omkringliggende udendørs vandaktiviteter kan inviteres ind i huset. Der vil derfor blive arbejdet med en stærk forbindelse mellem havet og Vandkulturhuset, hvilket vil gøre bygningen unik i en bornholmsk kontekst.

Det beskrives, at med en placering på Nørrekås vil det være oplagt at vandkulturhuset integreres med havnearealerne, og at de foreninger, der allerede i dag har deres gang på havnen, tænkes ind i huset. F.eks. vil Bornholms Vandkulturhus kunne facilitere en udendørs vinterbadeklub med sauna som en naturlig del af husets rehabilitering- og wellnessafdeling.

 

Høring i Idrættens Videns- og Kompetenceråd

Administrationen anbefaler at projektprogrammet sendes i høring hos Idrættens Videns- og Kompetenceråd (IVK) med henblik på en udtalelse om projektets potentialer og samspil med øvrige aktiviteter og tiltag på Bornholm.

Udtalelsen vil indgå i den videre politiske behandling af om kommunen skal reservere en grund til Vandkulturhuset under de ønskede forudsætninger (se afsnittet om økonomiske konsekvenser).

 

Idrættens Videns- og Kompetenceråd er et rådgivende organ indenfor idrætsområdet, der ikke har besluttende kompetence, men som fungerer som Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets direkte sparringspartner og kontakt i forhold til idrætslivet.


IVK kan både stille forslag direkte til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget og behandle opgaver/ forslag stillet af udvalget. IVK skal sikre og udvikle samarbejde på tværs af interesserne som et indbyrdes solidarisk udviklingsorgan. Idrættens Videns- og Kompetenceråd har høringsret i alle sager, der berører rådets arbejdsområde.

 

 

Foreløbig vurdering

Regionskommunen har gennem flere år prioriteret udviklingen af Rønne, ligesom der i de kommende års budgetter er afsat penge til at virkeliggøre tankerne i den strategiske udviklingsplan for byen. På den baggrund bliver alle projekter vurderet i forhold til den værdi, de kan give til byen i form af bylivsskabende aktiviteter, samt aktiviteter, der er med til at indfri de målsætninger, der er formuleret i den strategiske udviklingsplan for Rønne, herunder mål nr. 2: ”Vi skal forbinde by, havn og hav”. Ideen om et vandkulturhus fremgår således som en konkret anbefaling i den strategiske udviklingsplan, hvor netop Trekantgrunden udpeges som mulig placering (s. 73)

Bilag 3.1 – Den Strategiske udviklingsplan for Rønne

 

Det er administrationens foreløbige vurdering, at Bornholms Vandkulturhus vil kunne indfri mange af de ønsker, der er til områdets udvikling. Det gælder både i forhold til de mulige synergieffekter med de omkringliggende vandsportsforeninger og -aktiviteter, men også i forhold til at skabe endnu et rekreativt tilbud, der kan understøtte bevægelserne fra by til havn. Endelig er det også vurderingen, at Bornholms Vandkulturhus vil kunne være en attraktion for både besøgende bornholmere og turister.

Såfremt regionskommunen støtter realiseringen af projektet gennem en arealreservation, vil dette ifølge Rønne Svømmehals bestyrelse betyde, at den aktuelle fundraising til projektet, hvor der pt. er dialog med både lokale og nationale fonde, understøttes yderligere.

Som nævnt ovenfor er der i øjeblikket igangsat et arbejde med den videre udvikling af Nørrekås, hvor det er planen, at vandkulturhuset indgår i den strategiske helhedsplan for området. Det anbefales derfor umiddelbart, at der ikke fastlægges et bestemt areal, men at hele det areal, der er markeret i bilag 1.1 reserveres til projektet. Dette åbner mulighed for, at projektet på en mere fleksibel måde vil kunne udvikles parallelt med den øvrige udvikling af Nørrekås.

 

Det bemærkes, at visionen om at etablere en wellnessafdeling kan føre til en konkurrenceforvridende situation, hvis Bornholms Vandkulturhus i fremtiden skal have offentlig driftsstøtte. Dette anmodes bestyrelsen for Rønne Svømmehal om at adressere i den kommende udviklingsproces.

 

Det anbefales, at arealet på 15.000 m2 reserveres til projektet i 2 år, således at arealreservationen udløber d. 1. oktober 2022, hvor reservationen tages op til fornyet politisk behandling.

 

Det skal bemærkes at der for nærværende ikke er foretaget en konkret undersøgelse af   eventuelle forureninger af grunden, spildevandsforhold i området etc. Ligeledes er forhold omkring parkering ikke afklaret, men parkering i området omkring Nørrekås indgår som en del af arbejdet med helhedsplanen i Rønne.

Økonomiske konsekvenser

Der ingen økonomiske bindinger forbundet med selve arealreservationen. Det fremgår dog af visionsoplægget (bilag 2.1), at Bornholms Regionskommune forventes at medfinansiere projektet i form af at levere en byggemoden grund, der er renset i forhold til evt. forurening, samt levere infrastrukturen med parkeringspladser og tilkørselsforhold etc. Selve anlægsinvesteringen forventer Rønne Svømmehal primært at skulle tilvejebringe gennem store fonde og sekundært mindre lokale fonde og private investorer.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 22. september 2020

1.
Bilag 1.2 - Vision Bornholms Vandkulturhus (PDF)

2.
Bilag 1.3 - Ansøgning om Reservation af Trekantsgrunden (PDF)

3.
Bilag 1.4 - Strategisk udviklingsplan for Rønne (PDF)

4.
Bilag 1.1 - Kort over Nørrekås med arealet markeret (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Sager til høring i Ældreråd og handicapråd

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

23-09-2020

5

 

 

Indstilling og beslutning

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 23. september 2020:

Pkt. 4 Arealreservation til Bornholms vandkulturhus – Nørrekås sendes til orientering til handicaprådet.