Referat
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget
29-10-2020 kl. 18:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Anmodning fra Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S om mandat til salg af El Net Øst A/S
  åbent 3 Orientering fra formanden
  åbent 4 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

00.01.00P35-0099

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

29-10-2020

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Anmodning fra Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S om mandat til salg af El Net Øst A/S

13.01.00P19-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

29-10-2020

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bestyrelsen i Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S har den 21. august 2020 anmodet om mandat fra kommunalbestyrelsen til salg af El-Net Øst A/S samt enkelte internt tilknyttede funktioner. Det fremgår af ejerstrategien, at kommunalbestyrelsen som ejer af Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S skal godkende et salg af holdingselskabets aktiver.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstillede på sit møde den 7. oktober 2020, at sagen blev omskrevet og overført til åben dagsorden og behandlet på et ekstraordinært møde i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen inden udgangen af oktober. Der skulle afholdes en temadrøftelse for kommunalbestyrelsen ugen før behandlingen i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen tog sagen af dagsordenen på sit møde den 8. oktober 2020.

Der er afholdt et temamøde tirsdag den 20. oktober 2020 med deltagelse af repræsentanter fra BEOF og senere en repræsentant fra Dansk Energi. Der er udarbejdet et omskrevet dagsordenspunkt.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

a) Kommunalbestyrelsen godkender et mandat til bestyrelsen af BEOF Holding A/S til salg af El-Net Øst A/S inden for de rammer, der er fastlagt i det lukkede bilag 1, Rammer for salg samt Uddybende notat fra BEOF Holding A/S med oplæg til beslutning vedr. salgsproces for El-Net Øst A/S.

b) det forudsættes, at et eventuelt salgsprovenu anvendes til at indfri såvel den kort- som langfristede gæld på i alt 151 mio. kr. i Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 29. oktober 2020:

Indstilling a) og b) kan ikke anbefales

Thomas Thors, Winni Grosbøll og Linda Kofoed Persson kan ikke medvirke, idet de anbefaler indstilling a) og b), samt at der under indstilling b) besluttes, at BEOF anvender hovedparten af det resterende provenu på at nedbringe gælden i fjernvarmeselskabet.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S (BEOF Holding A/S) har den 21. august 2020 anmodet om mandat fra kommunalbestyrelsen til salg af El-Net Øst A/S samt enkelte internt tilknyttede funktioner. Det fremgår af ejerstrategien, at kommunalbestyrelsen som ejer af Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S skal godkende et salg af holdingselskabets aktiver.

 

Efter beslutningen om at overføre sagen til et åbent dagsordenspunkt har BEOF Holding A/S omskrevet sin anmodning, så de specifikke oplysninger om forventet salgsværdi, rammerne for Kommunalbestyrelsens mandat til salg og andre salgsrelaterede oplysninger nu er medtaget i et lukket bilag 1. Offentliggørelse af de pågældende oplysninger vil være skadelige for en efterfølgende salgsproces i forhold til at sikre de mest fordelagtige vilkår for en handel. BEOF har i notatet indarbejdet svarene på de spørgsmål, som vedrører overvejelserne om et salg.

 

Administrationen gør opmærksom på, at indholdet af det lukkede bilag 1, Rammer for salg samt Uddybende notat fra BEOF Holding A/S med oplæg til beslutning vedr. salgsproces for El-Net Øst A/S, ikke kan drøftes på et åbent møde.

 

Vedrørende mandatet og de selskabsretlige forhold

Bestyrelsen i BEOF Holding A/S har anmodet om mandat til salg af EL-Net Øst A/S samt enkelte internt tilknyttede funktioner i driftsselskabet Bornholms Energi og Forsyning A/S.

Holdingselskabet ejer en række selskaber, der varetager forskellige forsyningsopgaver og/eller ejer ledningsnet på øen. EL-Net Øst A/S ejer og driver lednings- og stationsanlæg på Bornholm.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ejerstrategi for de kommunalt ejede selskaber. Det fremgår her, at et frasalg af større aktiver skal forelægges ejer. Af hensyn til mulighederne for at kunne gennemføre og afslutte et forhandlingsforløb bedst muligt beder BEOFs daglige ledelse og en enig bestyrelse om et mandat til salg af EL-Net Øst A/S inden for rammerne, der er gengivet i det lukkede bilag 1.

Det fremgår af holdingselskabets vedtægter § 10,3, at beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal.

Der har den 18. august 2020 i TV2/Bornholm været et indslag, hvor det blev udtalt, at et salg af el-nettet er synd for bornholmerne og en risikabel vej at gå, og at det sandsynligvis er i strid med lovgivningen om kritisk infrastruktur. BEOF har på kommunens foranledning fået udarbejdet et notat om forholdet til lovgivningen om kritisk infrastruktur. Notatet konkluderer i forhold til den konkrete forespørgsel, at der efter BEOFs advokats vurdering ”ikke er gældende dansk lovgivning eller EU-regler, der forhindrer et salg af El-net Øst A/S eller elnet-aktiviteterne i El-net Øst A/S til en privatejet dansk køber”. Notatet er lukket og bilagt tidligere fremsendte lukkede sagsfremstilling men ikke nærværende sagsfremstilling.

Det skal i øvrigt understreges, at det ikke vil være lovligt for kommunalbestyrelsen at opstille et krav om, at der kun kan sælges til en danskejet køber.

 

Sagsbeskrivelse på baggrund af notat fra BEOF, bilag 2, Notat vedrørende BEOFs gældsproblematik og oplæg til beslutning vedr. salgsproces for El-Net Øst A/S.

 

BEOF Holding A/S har 22.10.2020 udarbejdet et revideret notat til sagen.

 

Baggrunden for anmodningen er i hovedtræk,

·        at BEOF har en gæld i BEOF Holding A/S, som BEOF Holding ikke har mulighed for at afdrage på, da BEOF Holding ikke har indtjening,

·        at der på sigt vil opstå behov for kapitaltilførsel i Bornholms Varme A/S (ejet af holdingselskabet),

·        at der derfor er behov for at skaffe likviditet til koncernen til også at kunne imødegå de øvrige risici koncernen står over for, og

·        de forventede fortsatte effektiviseringskrav fra myndigheder og regulator og de øgede kompetencebehov som El-Net Øst står overfor, sammenholdt med kravene om armslængde og reglerne omkring særskilt identitet mellem Holding selskabet og El-Net Øst, vil gøre det sværere både at sikre de nødvendige investeringer i elnettet, samt bidrage til at reducere gælden i BEOF Holding.

 

BEOF står med en række udfordringer i forhold til selskabets gæld og likviditet, fremtiden for elnettet og fremtiden for fjernvarmen uden for Rønne, samt øvrige risici, som henholdsvis regulering og konkurrenceudsættelse kan medføre.

 

Selskabets gæld og likviditet:

BEOF-koncernen er født med en usædvanlig høj gæld og en række væsentlige risici, herunder bl.a. at fjernvarmen uden for Rønne er etableret sent og relativt omkostningstungt. Gælden fulgte med fra de to tidligere selskaber, Østkraft A/S og Bornholms Forsyning A/S.

Den del af koncernens gæld, der ligger i holdingselskabet, er gæld, som ikke kan henledes til BEOFs nuværende aktiver. Denne gæld er opstået af flere årsager, herunder gældsoptagelse i forbindelse med udbytteudbetaling til kommunen i 2008 samt realiserede tab på tidligere investeringer i fibernettet og i Biokraft.

Gælden på nu 151 mio. kr. i holdingselskabet er primært kortfristet gæld gennem træk på koncernens kassekredit. Det betyder, at selskabet ikke lever op til kassekreditreglen i den kommunale lånebekendtgørelse.

For at kunne afdrage yderligere på holdingselskabets gæld vil det kræve udbytte fra de selskaber i koncernen, der har indtjening og lovligt kan udlodde udbytte.

Koncernen er gennem tilpasninger kommet frem til en situation, hvor der ikke er akut behov for likviditet. Men der er heller ikke nogen løsning på gældssituationen eller beredskab til at kunne imødegå de øvrige risici, som selskabet ser fremadrettet.

 

Situationen i elnettet:

Der er allerede gennemført besparelser og effektiviseringer i El-Net Øst A/S, men selskabet står over for fortsatte effektiviseringskrav fra myndighederne på elnet-området. Selskabets størrelse gør, at det vil være svært at honorere disse krav.

På landsplan har der gennem de sidste 12 år været en betydelig konsolidering af elnet-selskaber i større og større enheder. Konsolideringen sker overalt i landet, og hovedparten af de tidligere kommunalt ejede selskaber er allerede konsolideret med de større selskaber. Det forventes også, at der med tiden vil komme krav om reel selskabsadskillelse mellem holdingselskabet og El-Net Øst A/S.

Udviklingen på elnet-området vil betyde et stigende behov for kompetencer og det kan blive dyrt for små selskaber at skaffe de nødvendige kompetencer. Desuden betyder et stigende behov for el og digitaliseringen også behov for investeringer i elnettet, som lettere kan løftes af større selskaber.

Det vil ikke få større betydning for, eller stille større krav til, elnettet på Bornholm, at der etableres havvindmølleparker ud for Bornholm. Det vil alene være transporten af el inden for øens grænser, der kan og vil medføre behov for investeringer og udbygning.

 

Varmeområdet:

BEOF vurderer, at der fremadrettet vil blive behov for at nedsætte varmepriserne i Bornholms Varme A/S. Det skyldes dels forventningen om en strammere regulering af området og dels at fjernvarmepriserne må være konkurrencedygtige i forhold til varmepumper for at undgå kundeflugt, idet der ikke er forblivelsespligt i fjernvarmen uden for Rønne. Nedsættelse af priserne vil ikke gøre økonomien i varmeselskabet bedre og vil derfor medføre behov for kapitalindskud.

 

Øvrige konkurrenceudsatte områder samt tvist med RVV:

De uafklarede tvister med Rønne Varme samt udbud af konkurrenceudsatte aktiviteter øger koncernens risici, og udfaldet heraf kan medføre tab for koncernen.

 

BEOF har opstillet to overordnede scenarier for den fremtidige økonomiske og likviditetsmæssige udvikling i koncernen. Scenarierne adskiller sig i forhold til ejerskabet af elnettet på Bornholm: Fastholdelse af elnettet i kommunale ejerskab, eller et salg på kort eller lang bane.

 

Fastholdelse af elnettet i kommunalt ejerskab

I dette scenarie vil det ikke blive muligt både at afvikle gælden i holdingselskabet, skabe fri likviditet og samtidig sikre investeringsparathed for yderligere udbygning af elnettet, samt ikke mindst skabe likviditet til at imødegå fremtidige ændringer som følge af regulering- eller konkurrencemæssige ændringer. Det skyldes dels regulering og krav til effektivisering og dels, at det er vanskeligt at belåne i elnettet til nedbringelse af gælden.

Scenariet forudser også manglende evne til at drive yderligere initiativer på den grønne omstilling, og at revisionens krav om nedbringelse af den kortfristede gæld for at leve op til lånebekendtgørelsen ikke vil kunne efterleves.

 

Salg af elnettet

I dette scenarie vil det være muligt at indfri holdingselskabets gæld og dermed leve op til kassekreditreglen samt have fri likviditet til imødegå fremtidige ændringer som følge af regulering- eller konkurrencemæssige ændringer. Desuden vil det være muligt at investere i den grønne omstilling.

 

Administrationens vurdering

Center for Økonomi og Personale har gennemgået det fremsendte materiale og været i dialog med BEOFs ledelse. Administrationen har ikke indsigt i el-sektoren, hvilket betyder, at det ikke er muligt at vurdere BEOFs udsagn om udviklingen i sektoren, kommende reguleringskrav eller konkurrencesituationen m.m.

Der er således taget udgangspunkt i, at det der er beskrevet i notatet står til troende, og at et eventuelt salg kan gennemføres inden for lovgivningens rammer.

 

Administrationen vurderer på baggrund af notatet, bilag 2, at der er et behov for kapitaltilførsel til BEOF-koncernen til afvikling af gælden i holdingselskabet i hvert fald på sigt. Holdingselskabet har ingen selvstændig indtjening så indtjeningen skal komme fra udlodning af udbytte fra datterselskaberne. Lovgivningen betyder, at der ikke kan udloddes udbytte fra vand-, spildevand- og varmeselskaberne, mens der kan udloddes udbytte fra el-selskaberne og serviceselskabet.

 

Gælden i holdingselskabet betyder, at koncernen ikke lever op til bestemmelserne i lånebekendtgørelsen om, at selskaber ejet af kommuner højst må have en kassekredit på 125 kr. pr. indbygger pr. selskab. Dette svarer til ca. 5 mio. kr. pr. selskab eller ca. 40 mio. kr. for koncernen som helhed. Bestemmelsen i lånebekendtgørelsen har til formål at sikre, at kommunale selskabers kassekredit kun anvendes til finansiering af midlertidige likviditetsunderskud og ikke til egentlig langfristet låntagning som følge af permanente driftsunderskud eller udgifter til opførsel af anlæg og/eller udgifter til køb af eksisterende anlæg.

Trækket på kassekreditten overstiger pt. dette beløb. Der er således behov for at skaffe likviditet til nedbringelse af kassekreditten.

Bestyrelsen i BEOF Holding A/S vil skaffe likviditeten gennem et frasalg af El Net Øst A/S.

 

Administrationen anbefaler, at kommunalbestyrelsen som ejer stiller krav om, at et eventuelt salgsprovenu anvendes til at indfri såvel den kort- som langfristede gæld på i alt 151 mio. kr. i Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S.

 

Der kan alternativt skaffes likviditet ved at ejeren, Bornholm Regionskommune, indskyder ekstra kapital i BEOF Holdning A/S.

For at belyse kommunens muligheder for som ejer at støtte sit selskab gennem kontant indskud eller ved lån, er der indhentet et notat af fra advokatfirmaet Bech Bruun. Det vedlægges som bilag 3, Notat fra advokatfirmaet Bech-Bruun.

Som det fremgår, er der ikke et entydigt svar på i hvilket omfang, på hvilket forsyningsområde og på hvilke vilkår et yderligere kapitalindskud fra ejer kan gennemføres.

Advokatfirmaet anbefaler, at hvis BRK ønsker at forfølge mulighederne for at foretage et egentligt kapitalindskud skal der indledningsvis rettes henvendelse til Energistyrelsen for en bekræftende udtalelse om lovligheden, og at der foretages en endelig analyse af spørgsmålet om foreneligheden med statsstøttereglerne, inden der træffes en endelig beslutning herom.

Et kapitalindskud fra BRK til BEOF vil være omfattet af kravet om registrering og modregning i bloktilskud, hvis midlerne på et tidspunkt skal udloddes til kommunen igen.

Inden for alle tre forsyningsområder vil der være hjemmel for BRK til at stille en kommunal garanti for yderligere lånoptagelse i BEOF. På varme- og vandsektorområdet skal garantistillelsen ske i overensstemmelse med de specifikke bestemmelser herom i varmeforsyningsloven og vandsektorloven. For alle tre område gælder det, at garantistillelsen skal være i overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler og at BRK i den forbindelse formentlig skal opkræve en garantiprovision.

Hvis kommunalbestyrelsen ønsker en afdækning af de nævnte spørgsmål vil det forudsætte inddragelse af advokatbistand med speciale på forsyningsområdet. Energistyrelsens sagsbehandlingstid for en fuldt oplyst forespørgsel er opgivet til en måned.

 

BEOF Holding A/S kan, som endnu et alternativ, nedbringe trækket på kassekreditten ved at omlægge gælden til langfristet gæld, for dermed at leve op til kassekreditreglen. Da selskabet ikke har nogen indtjening må det antages, at det kan blive svært at finde en långiver, og at der i givet fald kun vil blive givet lån med kommunegaranti. Men da det egentlige problem for BEOF Holding A/S er, at der ikke kan afdrages på gælden, vil en omlægning af gælden ikke løse problemet.

 

Modregningsreglerne

Modregningsreglerne indebærer, at kommunen modregnes med 40 pct. i bloktilskud af udlodninger fra forsyningsvirksomheder, såfremt kommunen deponerer det udloddede beløb. Hvis kommunen ikke deponerer beløbet modregnes der 60 pct. af udlodningen.

Der bliver ligeledes tale om udlodning, og dermed modregning, såfremt der inden for BEOF-koncernen overføres midler til vand- eller spildevandsselskaberne, men ikke hvis midlerne overføres til f.eks. varmeforsyningen. (lovbekg. nr. 119 af 6. februar 2020, elforsyningsloven, § 37a, stk. 3 og lovbekg. nr. 1084 af 28. oktober 2019, §§ 14 og 15.)

Det er forudsat, at et eventuelt salgsprovenu tilfalder BEOF Holding A/S og forbliver i koncernen. Dermed vil et eventuelt salgsprovenu ikke være omfattet af modregningsreglerne.

 

Supplerende bilag:

Kommunalbestyrelsen har ønsket oplysninger om udviklingen i antal husstande med fjernvarme, oliefyr og varmepumper gennem de seneste 5 år. Tal indhentet fra Danmarks Statistik er vedlagt som bilag 4, Opvarmning af boliger.

I henholdsvis Bilag 1 og 2 er medtaget svar på de spørgsmål, der er stillet undervejs til sagen, som vedrører et salg. Øvrige spørgsmål fremgår af det tidligere fremsendte materiale.

Økonomiske konsekvenser

Bornholms Regionskommuner har givet kommunegaranti for lån i BEOF-koncernen med en restgæld pt. på i alt 831,8 mio. kr. Ved et eventuelt salg af El-Net Øst A/S vil lån med en restgæld på 130,2 mio. kr. blive indfriet, svarende til godt 15 pct. af den garanterede restgæld. Samtidig må det forventes, at risikoen for at garantierne til Bornholms Varme A/S bliver udløst vil blive formindsket væsentligt.

Bornholms Regionskommune opkræver garantiprovision af de lån, der indfries. Der vil således være et indtægtstab for kommunen på ca. 650.000 kr. på det tidspunkt, hvor lånene indfries. Indtægtstabet vil være faldende over årene da der opkræves garantiprovision af restgælden.

Der vil ikke være yderligere økonomiske konsekvenser for kommunen, såfremt provenuet fra salget forbliver i BEOF-koncernen som forudsat. Hvis der udloddes et provenu til kommunen vil der ske modregning med 60 pct. i det kommunale bloktilskud. Der vil ligeledes ske modregning i bloktilskuddet hvis holdingselskabet indskyder kapital i vand- eller spildevandsselskaberne.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 29. oktober 2020

1.
Bilag 2: Notat vedrørende BEOFs gældsproblematik og oplæg til beslutning vedr. salgsproces for El-Net Øst A/S, 22.10.2020 (PDF)

2.
Bilag 3: Notat fra advokatfirmaet Bech-Bruun vedr. tilførsel af økonomiske midler fra Bornholms Regionskommune til Bornholms Energi og Forsyning-koncernen (PDF)

3.
Bilag 4: Opvarmning af boliger (PDF)

 4.  Lukket bilag


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Orientering fra formanden

00.01.00P35-0099

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

29-10-2020

3

 

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 29. oktober 2020:

Orientering givet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Eventuelt

00.01.00P35-0099

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

29-10-2020

4

 

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 29. oktober 2020:

Intet.