Referat
Kommunalbestyrelsen
04-01-2021 kl. 19:00
Skype
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Valg af borgmester
  åbent 3 Økonomi, Erhvervs- og Planudvalget
  åbent 4 Børne- og Skoleudvalget
  åbent 5 Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget
  åbent 6 § 17 stk. 4 udvalg om klima- og bæredygtighed - anmodning fra medlem om udtræden og indtræden af nyt medlem
  åbent 7 Valgbestyrelse, kommunale valg - udpegning af stedfortræder
  åbent 8 Valgbestyrelse, folketingsvalg og folkeafstemning - udpegning af stedfortræder
  åbent 9 Kommunalpolitisk Topmøde, KL (delegeretmøde)
  åbent 10 Rønne Havn A/S - ekstraordinær generalforsamling 2021
  åbent 11 Campus Bornholm
  åbent 12 South Baltic programmets Overvågningsudvalg
  åbent 13 Euroregion Baltic (ERB), styrelsen
  åbent 14 Bemyndigelse til underskrift - ny borgmester
  åbent 15 Orientering fra formanden 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

00.01.00P35-0098

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

04-01-2021

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Valg af borgmester

00.22.02A30-0026

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

04-01-2021

2

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal vælge en formand (borgmester) blandt sine medlemmer.

Tidligere borgmester Winni Grossbøll er fratrådt med virkning fra 1. januar 2021.

Viceborgmester Morten Riis leder det ekstraordinære kommunalbestyrelsesmøde den 4. januar 2021 indtil ny borgmester er valgt.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller, at

·         Kommunalbestyrelsesmedlem Thomas Thors vælges som ny formand (borgmester) for kommunalbestyrelsen for resten af indeværende kommunale valgperiode

 

Kommunalbestyrelsen, den 4. januar 2021:

Indstillingen godkendt.
Liste O og liste W kan ikke stemme for valggruppe AFKØÅs indstilling, idet de ikke ovenpå dagens mailkorrespondance og telefonsamtaler, bl.a. om snorrebakkesagen, har tillid til Thomas Thors som Borgmester.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal vælge en formand (borgmester) blandt sine medlemmer.

 

Formanden vælges ved flertalsvalg. Valget kan ikke foretages ved hemmelig afstemning, idet både de øvrige medlemmer og offentligheden har interesse i at kende det enkelte kommunalbestyrelsesmedlems stemmeafgivning.

 

Et nyvalg, begrundet i den tidligere formands udtræden af kommunalbestyrelsen, kan først foretages i et møde, hvor den pågældendes stedfortræder er indkaldt som nyt medlem. Valget af ny formand ledes af næstformanden, der i øvrigt varetager formandens funktioner, indtil en ny formand er valgt.

 

Valget er gældende for resten af indeværende kommunale valgperiode.

 

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 7, stk. 3 og § 24, stk. 1.

 

§ 7. Stk. 3.Når en formand eller næstformand fritages for sit hverv, dør eller udtræder af kommunalbestyrelsen, foretages nyt valg efter reglerne i § 24, stk. 1, for resten af kommunalbestyrelsens funktionstid. Er der valgt flere næstformænd, besættes den ledigblevne plads dog af den gruppe i kommunalbestyrelsen, som har valgt den afgående næstformand.

 

§ 24. Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, som opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer. Opnås et sådant flertal ikke ved 1. afstemning, foretages en ny afstemning. Ved 2. afstemning er en kandidat valgt, hvis den pågældende opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer, eller hvis der kun afgives stemmer på den pågældende. Bringer 2. afstemning heller ikke nogen afgørelse, foretages bundet valg mellem de to, der ved 2. afstemning har fået flest stemmer, således at det ved stemmelighed afgøres ved lodtrækning, på hvilke to der ved det bundne valg (3. afstemning) skal stemmes. Står stemmerne lige ved 3. afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3   Økonomi, Erhvervs- og Planudvalget

00.22.04A30-0055

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

04-01-2021

3

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 medlem til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.

Borgmesteren er født medlem og formand for udvalget.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller, at

·         Kommunalbestyrelsesmedlem Bente Helms indtræder i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

 

Kommunalbestyrelsen, den 4. januar 2021:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget består af 7 medlemmer

Borgmesteren er født medlem og formand for udvalget. Udvalget konstituerer sig herudover selv med en næstformand.

 

Udpegningen gælder for resten af indeværende kommunale valgperiode.

 

 

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 18

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Børne- og Skoleudvalget

00.22.04A30-0057

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

04-01-2021

4

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 nyt medlem til Børn- og Skoleudvalget i stedet for Bente Helms

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller, at

·         Maria Fromseier Kjærgaard indtræder i Børne- og Skoleudvalget i stedet for Bente Helms

 

Kommunalbestyrelsen, den 4. januar 2021:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

 

Udvalget består af 5 medlemmer.

 

Børne- og skoleudvalget består pt. af følgende medlemmer:

 

Udpeget af valggruppe AFKØÅ:

Morten Riis (formand), Erik Lund Hansen og Bente Helms

 

Udpeget af valggruppe OVW:

Linda Kofoed Persson og Maike Fiil (næstformand)

 

Udpegningen gælder frem til 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 19

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget

00.22.04A30-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

04-01-2021

5

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 nyt medlem til Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget i stedet for Maria Fromseier Kjærgaard.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller, at

·         Per Ole Petersen indtræder i Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget i stedet for Maria Fromseier Kjærgaard

 

Kommunalbestyrelsen, den 4. januar 2021:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Udvalget består af 7 medlemmer.

 

Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget består pt. af følgende medlemmer:

 

Udpeget af valggruppe AFKØÅ:

Erik Lund Hansen (formand), Jonna Nielsen (næstformand), Maria Fromseier Kjærgaard og Bjarne Hartung Kirkegaard.

 

Udpeget af valggruppe OVW:

Brian Kofoed, Kirstine van Sabben og Sabine Nicoline Lyngberg.

 

Udpegningen gælder frem til den 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 19

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  § 17 stk. 4 udvalg om klima- og bæredygtighed  - anmodning fra medlem om  udtræden og indtræden af nyt medlem

00.22.04A30-0053

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

04-01-2021

6

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Formanden for § 17 stk. 4 udvalg om klima- og bæredygtighed Maria Hach anmoder om udtræden af udvalget af arbejdsmæssige grunde.

Desuden anmoder Maria Hach om at træde ud af Bornholms Energi og Forsynings bestyrelse, hvor hun er næstformand, samt udtræden af Rønne Havns bestyrelse, hvor hun er suppleant for Thomas Thors, også her begrundes begge anmodninger om udtræden af arbejdsmæssige forhold.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller, at

a)    Maria Hachs anmodning om udtræden af § 17 stk. 4 udvalg om klima- og bæredygtighed, fra posten som næstformand i Bornholms Energi og Forsyning, samt posten som suppleant for Thomas Thors i bestyrelsen for Rønne Havn, imødekommes

b)    Caroline Meyer White udpeges til formand for § 17 stk. 4 udvalg om klima- og bæredygtighed

c)     Caroline Meyer White indstilles som næstformand i Bornholms Energi og Forsyning (Næstformanden skal efterfølgende vælges på en ekstraordinær generalforsamling i selskabet)

 

Kommunalbestyrelsen, den 4. januar 2021

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

 

Vedr. § 17 stk. 4 udvalg om klima og bæredygtighed

Kommunalbestyrelsen udpeger syv faste medlemmerne af det særlige udvalg for klima- og bæredygtighed ud fra denne fordeling:
• Tre politikere
• To medlemmer udpeges blandt borgere på Bornholm på baggrund af motiverede ansøgninger.
 • Et medlem som repræsenterer energiproducenter på Bornholm, som udvælges på baggrund af indstillede kandidater (en mand og en kvinde) fra energiproducenter på Bornholm

• Et medlem som repræsenterer erhvervslivet på Bornholm, som udvælges på baggrund af indstillede kandidater (en mand og en kvinde) fra organisationer, der repræsenterer erhvervslivet på Bornholm

 

Kommunalbestyrelsen udpeger formanden for det særlige udvalg om klima og bæredygtighed.

 

Vedr. Bornholms Energi og Forsyning

Kommunalbestyrelsen skal indstille 6 medlemmer, herunder formand og næstformand, til bestyrelsen for Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S. Medlemmerne vælges på den årlige generalforsamling.

 

Medlemmerne behøver ikke være medlem af kommunalbestyrelsen.

 

Bestyrelsen består af

1.    6 medlemmer indstillet af kommunalbestyrelsen som vælges på generalforsamlingen

2.    2 forsyningsfaglige medlemmer af bestyrelsen som vælges på generalforsamlingen

3.    Et antal medarbejdervalgte medlemmer i henhold til selskabslovens § 140-141.

 

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

 

Kommunalbestyrelsens indstilling af de politisk valgte medlemmer er dog gældende for 4 år regnet fra førstkommende generalforsamling efter kommunevalget.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Valgbestyrelse, kommunale valg - udpegning af stedfortræder

84.03.03A30-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

04-01-2021

7

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal blandt kommunalbestyrelsens medlemmer udpege 1 stedfortræder for borgmesteren til valgbestyrelsen for kommunale valg.

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller, at

·         Kirsten Wendell udpeges som stedfortræder for borgmesteren til valgbestyrelsen for kommunale valg

 

Kommunalbestyrelsen, den 4. januar 2021:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal blandt kommunalbestyrelsens medlemmer udpege 1 stedfortræder for borgmesteren til valgbestyrelsen for kommunale valg.

 

Borgmesteren er født medlem og formand.

 

Udpegningen er gældende for resten af indeværende kommunale valgperiode.

 

 

Lovgrundlag

Kommunal- og regionalvalgloven §§ 13-15 og 18

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Valgbestyrelse, folketingsvalg og folkeafstemning - udpegning af stedfortræder

84.00.00A30-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

04-01-2021

8

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal udpege en stedfortræder for borgmesteren til Valgbestyrelse, folketingsvalg og folkeafstemning.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller, at

·         Kirsten Wendell udpeges som stedfortræder for borgmesteren til Valgbestyrelse, folketingsvalg og folkeafstemning.

 

Kommunalbestyrelsen, den 4. januar 2021:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal blandt kommunalbestyrelsens medlemmer udpege 1 stedfortræder for borgmesteren til valgbestyrelsen for folketingsvalg og folkeafstemninger.

 

Borgmesteren er født medlem og formand.

 

Udpegningen er gældende for resten af indeværende kommunale valgperiode.

 

 

Lovgrundlag

Folketingvalgloven §§ 23-28

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Kommunalpolitisk Topmøde, KL (delegeretmøde)  

00.24.00A30-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

04-01-2021

9

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal efter tidligere borgmester Winni Grosbølls udtræden af kommunalbestyrelsen med virkning pr. 1. januar 2021 udpege 1 ny delegeret og 1 ny personlig stedfortræder til KL’s delegeretmøde, dette blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller, at

a)    Thomas Thors udpeges til delegeret til KL´s delegeretmøde, og at

b)    Bente Helms udpeges som personlig stedfortræder for Thomas Thors

 

 

Kommunalbestyrelsen, den 4. januar 2021:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen udpegede på konstituerende møde 5 delegerede og 5 personlige stedfortrædere til KL’s delegeretmøde blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Delegeretmødet er KL’s højeste myndighed

 

For nuværende er valgt som delegerede fra Bornholms Regionskommune:

 

Indstillet af valggruppe AFKØÅ

3 medlemmer og 3 personlige stedfortrædere:

Delegeret: Winni Grosbøll, stedfortræder: Thomas Thors

Delegeret: Bjarne Hartung Kirkegaard, stedfortræder: Leif Olsen

Delegeret: Morten Riis, stedfortræder: Niclas Fick

 

Indstillet af valggruppe OVW

2 medlemmer og 2 personlige stedfortrædere:

Delegeret: Linda Kofoed Persson, stedfortræder: René Danielsson

Delegeret: Søren Schow, stedfortræder Else Merete Knoop

 

Udpegningen af de delegerede gælder for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

KL’s love §§ 3-5

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Rønne Havn A/S - ekstraordinær generalforsamling 2021

08.00.00G01-0351

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

04-01-2021

10

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med borgmester Winni Grosbølls fratræden som borgmester 1.1.2021 skal der ske ændring i bestyrelsessammensætningen i Rønne havn A/S. Det er generalforsamlingen, der efter indstilling vælger bestyrelsesmedlemmer og – formand. Der skal derfor indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i selskabet

Selskabets bestyrelse har indstillet et forslag til ændringer. Kommunalbestyrelsen skal udpege nye medlemmer og tage stilling til, hvordan regionskommunens ejerbeføjelser skal udøves på den ekstraordinære generalforsamling.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller, at

a)    Lars Karlsson udpeges som ny formand for bestyrelsen

b)    borgmesteren eller en af denne udpeget medarbejder deltager i den ekstraordinære generalforsamling med valg af Lars Karlsson som ny bestyrelsesformand, Annette Stæhr som nyt medlem af bestyrelsen, Leif Olsen som personlig suppleant for Lars Karlsson og Morten Riis som personlig suppleant for Thomas Thors.

 

Kommunalbestyrelsen, den 4. januar 2021.

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med Winni Grosbølls fratræden som borgmester og udtræden af kommunalbestyrelsen ved årsskiftet, skal der ske ændringer i bestyrelsen i Rønne Havn A/S.

Da det forudsættes i vedtægterne, at borgmesteren ikke samtidig kan være bestyrelsesformand, vil der efter valg af Thomas Thors som ny borgmester også være behov for valg af en ny bestyrelsesformand.

Rønne havn A/S vil derfor indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når kommunalbestyrelsen har valgt ny borgmester.

 

Efter vedtægterne består bestyrelsen af 9 medlemmer:

-      3 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen (borgmesteren, formand, og endnu et medlem)

-      2 medlemmer med særlige kompetencer udpeget i samarbejde med LO Sektion Bornholm og DI Bornholm

-      3 medlemmer med særlige kompetencer udpeget af ovennævnte 5 medlemmer

-      1 medlem udpeget af medarbejderne i selskabet.

 

Vedtægterne bestemmer, at udpegningen af de 5 ikke-kommunale bestyrelsesmedlemmer sker i samarbejde med konsulenter, da de foreslåede skal have særlige kompetencer, viden om og / eller indsigt i selskabets strategi for fremadrettet professionel havnedrift og –udvikling.

Der skal efter vedtægterne vælges suppleanter for hver af de kommunalt valgte bestyrelsesmedlemmer.

I forbindelse med nyudpegningen ønsker suppleant Maria Hach at fratræde posten.

 

Bestyrelsen indstiller følgende:

1.    Kommunalbestyrelsen udpeger nuværende bestyrelsesmedlem Lars Karlsson til formand som én af de tre medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen.

Lars Karlsson har været medlem af selskabets bestyrelse siden 2013, hvor han blev valgt på grund af sine særlige kompetencer.

         Den nyvalgte borgmester indtræder på ”borgmesterpladsen”.

 

2.    Annette Stæhr vælges til den ledige bestyrelsesplads for en person med ”særlig kompetence”.

         Annette Stæhr er suppleant til bestyrelsen.

Bestyrelsen vurderer på baggrund af en indhentet konsulentudtalelse fra Mercuri Urval, at Annette Stæhr har de nødvendige kvalifikationer til at varetage en bestyrelsespost i Rønne Havn A/S.

 

3.    Leif Olsen udpeges som personlig suppleant for Lars Karlsson.

 

4.    Morten Riis udpeges som personlig suppleant for Thomas Thors.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling

Ingen

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Campus Bornholm

54.00.00A30-0007
&&

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 medlem til bestyrelsen for Campus Bornholm blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller, at

·         Erik Lund Hansen indtræder i bestyrelsen for Campus Bornholm i stedet for Winni Grosbøll

 

Kommunalbestyrelsen, den 4. januar 2021:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 medlem til bestyrelsen for Campus Bornholm blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

Bestyrelsen består af 12 medlemmer

·         10 medlemmer er udefrakommende medlemmer

o    1 medlem fra Dansk industri

o    1 medlem fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri i forening

o    2 medlemmer fra LO Danmark

o    1 medlem fra kommunalbestyrelsen

o    1 medlem fra Professionshøjskolen UCC, professionshøjskole Metropol samt Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole i forening

o    1 medlem fra et universitet og Copenhagen Business School i forening

o    3 medlemmer fra Selvsupplering 

·          1. medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen.

·         1. medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionen medarbejdere.

 

Udpegningen er gældende frem til 30. april 2022.

 

 

 

Lovgrundlag

Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse § 5

Vedtægter

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  South Baltic programmets Overvågningsudvalg

00.03.10A30-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

04-01-2021

12

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 medlem til South Baltic programmets Overvågningsudvalg

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller, at

 

Kommunalbestyrelsen, den 4. januar 2021:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

 

South Baltic Programmet løber i perioden 2014-2020.

 

Overvågningsudvalget er det fælles overordnede organ, der overvåger, styrer og evaluerer programmet, samt behandler/udvælger projekter til støtte.

 

Udvalget består af 6 medlemmer fra hvert af de fem programlande og to euroregioner. De skal repræsentere offentlige myndigheder, sociale og økonomiske partnere.

Den danske delegation består af medlemmer fra Erhvervsstyrelsen, Region Sjælland, Bornholms Regionskommune, KommuneKontaktRådet (KKR) for Region Sjælland og Erhvervshus Hovedstaden (indstillet af den bornholmske filialbestyrelse).

For hvert udpeget medlem skal der udpeges en stedfortræder, og i henhold til Ligestillingsloven skal der indstilles både en kvinde og en mand til de nævnte poster.

 

Udpegningen er gældende til programmets udløb i 2020.

 

Valggruppe AFKØÅ anmoder om at Per Ole Petersen indtræder i South Baltic programmets Overvågningsudvalg i stedet for Maria Fromseier Kjærgaard.

 

Pt. Er udpeget:

 

Udpeget af valggruppe AFKØÅ

                 1 medlem: Maria Fromseier Kjærgaard

                 1 stedfortræder: Kim Propel

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Euroregion Baltic (ERB), styrelsen

00.03.10A30-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

04-01-2021

13

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 medlem blandt kommunalbestyrelsens medlemmer til Euroregion Baltic (ERB), styrelsen.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller, at

·         Per Ole Petersen indtræder i Euroregion Baltic (ERB), styrelsen i stedet for Maria Fromseier Kjærgaard

 

Kommunalbestyrelsen, den 4. januar 2021:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Euroregion Baltic (ERB) er en vigtig platform, der involverer partnere fra Danmark, Litauen, Polen, Rusland og Sverige i aktiviteter, der bidrager til udviklingen af hele Østersøregionen og især i den sydlige del af Østersøen.

Samarbejdet er karakteriseret af fælles politiske initiativer, der bl.a. har tiltrukket EU-midler til støtte af udviklingen i den sydlige del af Østersøen, har ført til gennemførelse af strategiske projekter, og har medvirket til at fremme den interkulturelle dialog især samarbejdet mellem unge.

Målet med denne strategi er på baggrund af de hidtidige gode erfaringer at føre samarbejdet ind i en ny fase, hvor ERB bliver et mere dynamisk redskab til at håndtere fælles udfordringer, som de enkelte medlemsregioner har observeret, og til at styrke ERB’s politiske indflydelse på det grænseoverskridende samarbejde i Østersøregionen.

 

Valggruppe AFKØÅ anmoder om at Per Ole Petersen indtræder i Euroregion Baltic (ERB), styrelsen i stedet for Maria Fromseier Kjærgaard.

 

Udpegningen gælder for resten af indeværende kommunale valgperiode.

 

Pt. er udpeget:

 

Udpeget af valggruppe AFKØÅ

                      1 medlem: Maria Fromseier Kjærgaard

                      1 suppleant: Ole Rødvig

 

Udpeget af valggruppe OVW

                      1 medlem: Sabine Nicoline Lyngberg

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Bemyndigelse til underskrift - ny borgmester

00.15.15A21-0128

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

04-01-2021

14

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Bornholms Regionskommune har under pkt. 2 valgt ny borgmester, der skal bemyndiges til at underskrive dokumenter.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

·         borgmester Thomas Thors bemyndiges til at underskrive dokumenter på vegne af Bornholms Regionskommune, under forudsætning af at indstillingen i pkt. 2 følges.

 

Kommunalbestyrelsen den 4. januar 2021:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Under forudsætning af at valggruppe AFKØÅs indstilling er blevet fulgt i pkt. 2, indstilles borgmester Thomas Thors til at blive bemyndiget til at underskrive dokumenter på vegne af Bornholms Regionskommune.

Dokumenter, der blandt andet vedrører kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af borgmesteren eller viceborgmesteren sammen med et af medlemmerne af direktionen, der alle bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen.

 

Ved ny-udpegninger og -ansættelser skal kommunalbestyrelsen godkende de pågældende som tegningsberettigede.

 

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 32

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Orientering fra formanden

00.01.00P35-0098

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

04-01-2021

15

 

 

Kommunalbestyrelsen, den 4. januar 2021:

Orientering givet.