Referat
Kommunalbestyrelsen
27-05-2021 kl. 18:00
Kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Medlemforslag om vejledende folkeafstemninger og politisk behandling af borgerforslag
  åbent 3 Ansøgninger om nedsættelse af undervisningstid 2021-22
  åbent 4 Styrelsesvedtægt for Bornholms Regionskommunes skolevæsen
  åbent 5 Principbeslutning om NORDLIV-projektet
  åbent 6 Sammenhængende plan for vejledningsaktiviteter 2021
  åbent 7 Status på uddannelsesparathed og søgetal til ungdomsuddannelser
  åbent 8 Regional rammeaftale på danskuddannelsesområdet for voksne udlændinge
  åbent 9 Frit valg priser for praktisk hjælp og personlig pleje pr. 1. juni 2021
  åbent 10 Anlægsbevilling til områdefornyelse i Nexø, Trafikmæssige tiltag.
  åbent 11 Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S - ordinær generalforsamling 2021
  åbent 12 Forberedelse af valg til kommunalbestyrelse og regionsråd den 16. november 2021
  åbent 13 Udpegning af nyt medlem for DI Dansk byggeri Bornholm til den lokale filialbestyrelse for Erhvervshus Hovedstaden
  åbent 14 Ændring af styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune
  åbent 15 Orientering fra formanden
  lukket 101 Lukket punkt: personalesag
  lukket 102 Lukket punkt. Anlæg
  lukket 103 Lukket punkt. Anlæg
  lukket 104 Lukket punkt. Anlæg
  lukket 105 Lukket punkt. Anlæg
  lukket 106 Lukket punkt. Anlæg
  lukket 107 Lukket punkt. Anlæg 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

00.01.00P35-0098

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

27-05-2021

1

 

 

Fraværende

Maike Fiil.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Carsten Hæstrup er indkaldt som suppleant for Maike Fiil.

Carsten Hæstrup blev erklæret inhabil under behandlingen af pkt. 5.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Medlemforslag om vejledende folkeafstemninger og politisk behandling af borgerforslag

84.20.00P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

27-05-2021

2

 

Politisk sagsgang

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Leif Olsen, liste F har fremsendt medlemsforslag til kommunalbestyrelsen vedr. muligheden for at afholde vejledende folkeafstemninger, samt at borgerforslag kan bringes til politisk behandling i kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Leif Olsen, liste F indstiller, at

·         Kommunalbestyrelsen pålægger direktionen, at der i løbet af første halvdel af 2022 forelægges et beslutningsforslag for kommunalbestyrelsen, der omfatter følgende, at

o    1 gang årligt kan afholdes vejledende kommunale folkestemninger om fremadrettede projekter indenfor kommunens opgaveportefølje. Om et forslag skal til vejledende folkeafstemning afgøres af kommunalbestyrelsen.

o    Borgerforslag, der har opnået tilslutning fra et givet antal bornholmske borgere, skal behandles af kommunalbestyrelsen inden for en frist af 3 måneder efter, at det krævede antal (digitale) underskrifter er opnået.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021:

Liste Ø stillede følgende ændringsforslag:

Kommunalbestyrelsen pålægger direktionen, at der i løbet af første halvdel af 2022 forelægges et beslutningsforslag for kommunalbestyrelsen, der omfatter følgende, at:

Borgerforslag, der har opnået tilslutning fra et givet antal bornholmske borgere, skal behandles af kommunalbestyrelsen inden for en frist af 3 måneder efter, at det krævede antal (digitale) underskrifter er opnået.

For ændringsforslaget stemte 6: Liste O og liste Ø

Imod stemte 16: Liste A, liste K, liste V og liste W

Hverken for eller imod stemte 1: Liste F

Ændringsforslaget er faldet.

For liste Fs forslag stemte 5: Liste F og liste O

Imod stemte 18: Liste A, liste K, liste V, liste W og liste Ø

Hverken for eller imod stemte 0: Ingen

Forslaget er faldet.

Sagsfremstilling

Leif Olsen, liste F, har fremsendt følgende medlemsforslag:

 

”Medlemsforslag fra SF/Leif Olsen.

 

Det indstilles, at

-          Kommunalbestyrelsen pålægger direktionen, at der i løbet af første halvdel af 2022 forelægges et beslutningsforslag for kommunalbestyrelsen, der omfatter følgende

o    1 gang årligt kan afholdes vejledende kommunale folkestemninger om fremadrettede projekter indenfor kommunens opgaveportefølje. Om et forslag skal til vejledende folkeafstemning afgøres af kommunalbestyrelsen.

o    Borgerforslag, der har opnået tilslutning fra et givet antal bornholmske borgere, skal behandles af kommunalbestyrelsen inden for en frist af 3 måneder efter, at det krævede antal (digitale) underskrifter er opnået.

Begrundelse.

Hensigten med forslag er at åbne og systematisere nye former for borgerinddragelse, som skal supplere – men naturligvis ikke afløse – de kendte former som høringer, borgermøder m.v.

 

Vejledende folkeafstemninger.

Folkeafstemningerne skal naturligvis holdes indenfor lovgivningens rammer og begrænsninger. Folkeafstemningerne bør handle om fremadrettede projekter; det kan være større fysiske anlæg, nye eller ændrede strategier indenfor større dele af kommunens opgaveportefølje m.v.
Da afstemningerne er vejledende er kommunalbestyrelsen ikke forpligtiget til at rette sig efter deres resultat, men kommunalbestyrelsen skal forpligtiges på at behandle resultatet/resultaterne på sin dagsorden.
Der afholdes vejledende folkeafstemning 1 gang om året, hvis der er forslag. Lovgivningens krav om tidshorisont (6 måneder) håndteres viatidspunktet for kommunalbestyrelsens beslutning om folkeafstemning.

 

Borgerforslag.

Der bør gives mulighed for, at et givet antal borgere (antallet kan fx skaleres efter det antal – 50.000 – som benyttes i forhold til Folketinget) ved deres (digitale) underskrift tilkendegiver, at de ønsker et formuleret borgerforslag optages til drøftelse i kommunalbestyrelsen.
Borgerforslag kan ikke omhandle skatte-, takst- og budgetforhold og ej heller sager, der omhandler enkeltpersoners retsforhold.

Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtiget til at følge borgerforslaget.

 

Praktiske forhold.

Reglerne og retningslinjerne omkring disse 2 borgerinddragelseselementer skal naturligvis udformes korrekt. Derfor forslaget om, at administrationen skal udarbejde et beslutningsforslag.
Hvis kommunalbestyrelsen vedtager forslaget, så skal det træde i kraft pr. 1. januar 2023 og af kommunalbestyrelsen evalueres inden udgangen af 2025.”

 

Supplerende sagsfremstilling – administrationens bemærkninger

Hvis kommunalbestyrelsen godkender dette forslag, kan administrationen udarbejde en sagsfremstilling og opstille en række scenarier, som den nye kommunalbestyrelse kan træffe beslutning om i første halvår 2022.

 

Udarbejdelse af sagsfremstillingen forventes at medføre et ressourcetræk i administrationen på ca. 50 arbejdstimer.

 

Vejledende kommunale folkeafstemninger – digitale afstemninger

Indenrigs- og Boligministeriet har overfor administrationen oplyst at det er muligt at gennemføre vejledende folkeafstemninger på andre måder end ved en fysisk afstemning. Vejledende folkeafstemninger kan således gennemføres digitalt, ligesom det er sket i andre kommuner i forbindelse med afholdelse af valg til Ældrerådet. På Bornholm gennemføres valg til Ældrerådet ved brevstemmeafgivning.

 

I forbindelse med behandlingen af nærværende medlemsforslag har administrationen været i dialog med Københavns Kommune, der tidligere har gennemført valg til Ældrerådet digitalt. Københavns Kommune har i den forbindelse indgået aftale med en privat leverandør, der bl.a. også servicerer fagforeninger med digitale bestyrelsesvalg, urafstemninger m.v. Kommunen stiller opgaven, herunder hvilke træk af stemmeberettigede, som man ønsker at tage udgangspunkt i samt hvordan afstemningen konkret ønskes afviklet. I forbindelse med vejledende folkeafstemninger er det muligt for Kommunalbestyrelse at beslutte at andre grupper borgere, f.eks. gruppen af 15 til 17-årige, som normalt ikke har stemmeret til de lovregulerede formelle valg og folkeafstemninger, kan deltage.

 

Afstemningen forgår ved, at man som stemmeberettiget borger logger sig på afstemningsportalen med NemID og via et unikt link, som hver borger modtager i E-Boks afgiver sin stemme. Som udgangspunkt vil borgere der ikke har NemID/digital post kunne stemme på en skærm, f.eks. på biblioteket.

 

Administrationen har på baggrund af oplysninger fra Københavns Kommune og kontakt til leverandøren beregnet at én årlig vejledende folkeafstemning, der afholdes digitalt af en ekstern leverandør, vil medføre en udgift på ca. 205.000 kr. i 2021-priser.

 

En eventuel informationsindsats bør overvejes og vil i givet fald skulle prioriteres ressourcemæssigt.  

 

Derudover vil afholdelse af én årlig vejledende folkeafstemning indebære et ressourcetræk i administrationen, som ikke kan løses indenfor den eksisterende bemanding.

 

Borgerforslag eller borgerdrevne forslag

Ved lov om etablering af en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget, som trådte i kraft pr. 1. januar 2018, blev der skabt lovhjemmel til en ordning, hvorefter borgere, der har valgret til Folketinget, kan indgive forslag med henblik på senere behandling som beslutningsforslag i Folketinget, og hvorved andre personer, der opfylder den samme betingelse, kan tilkendegive deres støtte til sådanne forslag (herefter betegnet borgerforslag) kan behandles i Folketinget.

 

Der er ikke hjemmel i lovgivningen til at give borgerne mulighed for at fremsætte forslag direkte til drøftelse i kommunalbestyrelsen, jf. styrelseslovens § 11. Et borgerdrevet forslag eller borgerforslag skal derfor formelt stilles af et medlem af kommunalbestyrelsen. Da borgmesteren er ansvarlig for den politiske dagsorden, forpligter kommunalbestyrelsen borgmesteren til på vegne af borgerne at fremsætte forslagene, hvis der etableres en sådan ordning. Herved opnås en ensartet praksis for, hvordan processen for borgerdrevne forslag håndteres.

 

Kommunalbestyrelsen har herefter mulighed for at drøfte borgerdrevne forslag med henblik på stillingtagen til den videre proces, som for eksempel kan være en videresendelse af sagen til det fagudvalg, der har kompetencen på det pågældende område. Kun forslag, der vedrører kommunernes anliggender, kan drøftes, jf. styrelseslovens §§ 2 og 11. Kommunalbestyrelsen kan desuden afvise forslag, hvor der en gang er truffet beslutning, medmindre der foreligger nye oplysninger, jf. cirkulære om normalvedtægt og normalforretningsorden

for primærkommuner § 3. Dette vil altid bero på en konkret vurdering.

 

Videresendes sagen til et fagudvalg, er der mulighed for at lade sagen blive yderligere oplyst af administrationen, inden den forelægges udvalget.

 

Ankestyrelsen har telefonisk bekræftet at de som kommunal tilsynsmyndighed ikke har udtalt sig om borgerinddragelse i form af borgerforslag i kommunerne, formentlig fordi det er lykkedes for kommunerne at holde sig indenfor rammerne af den kommunale styrelseslov.

 

Der er en række kommuner[1] som indenfor rammerne af styrelsesloven (KSL) arbejder med borgerinddragelse via borgerdrevne forslag eller borgerforslag. Alle benytter de kommunens hjemmeside, hvor forslagsstiller såvel som den der ønsker at stemme skal identificere sig via NemID, for bl.a. at konstatere at de bor i kommunen. Der vil være en udgift til at skabe denne feature på kommunens hjemmeside

 

Kommunalbestyrelsen beslutter selve indholdet af en evt. kommende ordning, f.eks. hvor længe et forslag må ligge på hjemmesiden, hvor mange ”likes” forslaget skal have før det skal løftes til behandling i kommunalbestyrelsen.

 

Der vil endvidere skulle foregå en administrativ screening af oprettede borgerforslag inden de publiceres på kommunens hjemmeside. Administrationen skal afvise forslag med injurierende indhold og forslag der indeholder følsomme personoplysninger, jf. bl.a. straffelovens § 267, persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

 

Ordningen vil indebære et ressourcetræk i administrationen og vil ikke kunne løftes indenfor den eksisterende bemanding. 

 

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til valg afholdes på den ikke-overførbare del af bevilling 64 Politikere, mens udgifter til administrationen afholdes på den overførbare bevilling 62 Administration og IT.

 

Én vejledende folkeafstemning, der afholdes digitalt forventes at medføre en udgift til en ekstern leverandør på ca. 205.000 kr. i 2021-priser pr. vejledende folkeafstemning.

 

En eventuel informationsindsats i forbindelse med en vejledende folkeafstemning vil skulle prioriteres ressourcemæssigt.  

 

Det vil indebære en økonomisk udgift at etablere en løsning på kommunens hjemmeside til at håndtere borgerforslag. Såfremt kommunalbestyrelsen godkender indeværende forslag, vil udgiften fremgår af sagsfremstillingen, der forelægges i første halvår 2022.

 

Afholdelse af én årlig vejledende folkeafstemning og indførelse af muligheden for borgerforslag skønnes at medføre et ressourcetræk i administrationen på ½ årsværk, men vil i sagens natur afhænge af, hvor mange borgerforslag, der fremsættes og karakteren af borgerforslagene. En godkendelse af indeværende forslag vil forudsætte en tilførsel til administrationens budget på 335.000 kr. fra 2022 og i årene fremover. 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Ansøgninger om nedsættelse af undervisningstid 2021-22

17.02.05A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-05-2021

15

 

Kommunalbestyrelsen

27-05-2021

3

 

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Center for Skole har modtaget ansøgninger fra samtlige almenskoler om nedsættelse af undervisningstiden.

Nedsættelsen af undervisningstiden sker i henhold til Folkeskolelovens § 16d. Jævnfør styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommunes skolevæsen skal kommunalbestyrelsen beslutte, om ansøgningerne kan imødekommes.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. maj 2021:

Anbefales

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021:

Punktet sendes tilbage til fornyet behandling i Børne- og Skoleudvalget.

Sagsfremstilling

Administration og Rådgivning har modtaget ansøgninger om nedsættelse af undervisningstiden på flere årgange for skoleåret 2021/2022 fra følgende skoler:

-      Hans Rømerskolen

-      Kongeskærskolen

-      Paradisbakkeskolen

-      Svartingedal skole

-      Søndermarksskolen

-      Åvangsskolen

Ansøgningerne er indsendt på vegne af skolebestyrelsen og ledelsen på skolerne. Herunder er ansøgningerne fra skolerne beskrevet og begrundet.

 

Hans Rømerskolen

Hans Rømerskolen søger om nedsættelse af undervisningstiden for 4.-9. årgang med 60 timer årligt, svarende til 1,5 timer om ugen. For alle årgange gælder, at man vil bruge den frigivne ressource til to-lærertimer med henblik på bedre brug af de faglige vejledere.

 

Nedsat undervisningstid for 4.-9. årgang

Målgruppe

4.-9. årgang

Omfang

60 timer pr. år, svarende til 1,5 timer pr. uge

For mellemtrinnet: Fra 33 ugentlige klokketimer ned til 31 ugentlige klokketimer

For overbygningen: Fra 35 ugentlige klokketimer ned til 33 ugentlige klokketimer

Anvendelse

To-lærerordning, hvor de faglige vejledere benyttes som den anden lærer.

Faglig begrundelse

Hans Rømerskolen har opfattelsen af at brugen af de faglige vejledere i en to-lærerordning:

-      giver større mulighed for faglig støtte og undervisningsdifferentiering i fagene dansk og matematik

-      bedre mulighed for sparring om undervisningen

-      udvikling af de professionelles faglige fællesskaber

 

Alternativ ansøgning for 7. årgang – udelukkende, hvis ovenstående ansøgning ikke godkendes.

Målgruppe

7. årgang

Omfang

40 timer pr. år, svarende til 1 time pr. uge

For kommende 7. årgang - fra 35 ugentlige klokketimer til 34 ugentlige klokketimer.

Anvendelse

1 times afkortning af skoletiden af hensyn til elevernes evt. deltagelse i konfirmationsforberedelse.

Faglig begrundelse

Målet hermed er at kunne give vores elever mulighed for at være fremme med skolebussen til konfirmationsforberedelse hos én af skoledistriktets otte præster senest kl. 15. 

 

 

Kongeskærskolen

Kongeskærskolen søger om at nedsætte undervisningstiden for 4.-6. årgang med 60 timer årligt, svarende til 1,5 timer om ugen. For alle årgange gælder, at man vil bruge den frigivne ressource til to-lærertimer med henblik på dannelse af mindre hold for dermed at understøtte fagligt løft i læsning samt understøtte elevernes skoleglæde og trivsel

 

Nedsat undervisningstid for 4.-6. årgang

Målgruppe

4., 5. og 6. årgang

Omfang

60 timer pr. år, svarende til 1,5 timer pr. uge

Anvendelse

To-lærerordning i 90 minutter om ugen pr. klasse med henblik på at klasserne kan deles i mindre hold med en dokumentereret gavnlig effekt.

-          Bedre tid til den enkelte elev

-          Projekt omkring overgang til fritidsaktiviteter for 10 til 12-årige.

Faglig begrundelse

Kongeskærskolen har en oplevelse af, at to-lærerordningen:

-          understøtter en større lærerfaglig ressource til et fagligt løft i læsning

-          giver bedre skoleglæde og trivsel

-          intensiverer arbejdet med co-teaching-strategier og undervisningsdifferentiering for mellemtrinnets elever.

Derudover skal ressourcen bruges til at understøtte skolens udviklingsplan 2020 – 2024, hvor der i kommende år er fokus på:

-          Implementering af inklusionsstrategi

-          Løft af læseresultater ved udarbejdelse og implementering af en literacystrategi

 

 

 

 

Paradisbakkeskolen

Paradisbakkeskolen søger om nedsættelse af undervisningstiden med 90 timer årligt for 4. årgang svarende til 2,25 timer ugentligt, 60 timer årligt for 5. og 6. årgang svarende til 1,5 timer ugentligt samt 60 timer årligt for 7.-9. årgang svarende til 1,5 timer ugentligt med henblik på to-lærerordninger og inddelinger i mindre hold.

 

Nedsat undervisningstid for 4. årgang

Målgruppe

4. årgang

Omfang

90 timer pr. år, svarende til 2,25 timer pr. uge

Anvendelse

To-lærerordning i dansk og matematik i tre timer om ugen, hvilket giver mulighed for inddeling i mindre hold. Dette vil skabe bedre tid til den enkelte elev og større arbejdsro i klasserne.

Faglig begrundelse

Paradisbakkeskolen oplever, at to-lærerordningen:

-          skaber bedre tid til den enkelte elev og større arbejdsro

-          har en positiv indflydelse på elevernes trivsel og faglige udbytte

-          styrker undervisningsdifferentieringen

-          mindsker uro i klassen

 

Nedsat undervisningstid for 5.-6. årgang

Målgruppe

5. og 6. årgang

Omfang

60 timer pr. år, svarende til 1,5 timer pr. uge

Anvendelse

To-lærerordning i to lektioner om ugen (primært i dansk og matematik), hvilket giver mulighed for inddeling i mindre hold, som vil være til gavn for både det faglige og sociale fællesskab i klasserne.

Faglig begrundelse

Paradisbakkeskolen oplever at kortere skoledage og flere to-lærertimer:

-          har en positiv indflydelse på elevernes trivsel og faglige udbytte

-          styrker undervisningsdifferentieringen, så eleverne bliver så dygtige, de kan

-          mindsker elevernes træthed sidst på skoledagen

-          giver mulighed for niveaudelte hold

-          giver større mulighed for at hjælpe elever med særlige behov

 

Nedsat undervisningstid for 7.-9. årgang

Målgruppe

7., 8. og 9. årgang

Omfang

60 timer pr. år, svarende til 1,5 timer pr. uge

Anvendelse

To-lærerordning i 2 lektioner om ugen, som eksempelvis skal anvendes til holddeling, It-grupper for ordblinde, højere grad af differentiering og større mulighed for co-teaching.

Faglig begrundelse

Paradisbakkeskolen oplever at to-lærertimer:

-          giver et løft i fagligheden

-          bedre mulighed for undervisningsdifferentiering – til gavn for specielt tosprogede, ordblinde og særligt dygtige elever

-          giver mulighed for elev- og trivselssamtaler med henblik på elevløft

 

 

Svartingedal skole

Svartingedal skole søger om nedsættelse af undervisningstiden med 80 timer årligt for 4.-8. årgang svarende til 2 timer ugentligt med henblik på to-lærertimer og holddeling.

 

Nedsat undervisningstid for 4.-8. årgang

Målgruppe

4.-8. årgang

Omfang

80 timer pr. år, svarende til 2 timer pr. uge

Anvendelse

Timerne benyttes til to-læretimer samt holddeling.

Faglig begrundelse

Svartingedal skole oplever at to-lærertimer og holddeling giver mulighed for:

-          at øge den faglige støtte og understøtte undervisningsdifferentiering

-          at arbejdet med PLF fra fælles Folkeskole Bornholm kan prioriteres bl.a. til aktiviteten observation og feedback.

-          styrkelse af det læsefaglige - herunder indførelse af Guided Reading på mellemtrinnet.

 

 

Søndermarksskolen

Søndermarksskolen søger om nedsættelse af undervisningstiden med 34 timer årligt for 4.-6. årgang svarende til 0,85 timer ugentligt og 80 timer årligt for 7.-9. årgang svarende til 2 timer ugentligt med henblik på to-lærerordninger og inddelinger i mindre hold.

 

Nedsat undervisningstid for 4.-5. årgang

Målgruppe

4. og 5. årgang

Omfang

34 timer pr. år svarende til 0,85 time pr. uge

Anvendelse

To-lærertimer, der kan benyttes til et tilbud, hvor klasserne bliver delt på hold på tværs af klasser og årgange. Undervisningen i et antal timer pr. uge, som skal målrettes bevægelse og kreativitet.

Faglig begrundelse

Søndermarksskolen oplever at to-lærertimer og mindre hold:

-          styrker elevernes mulighed for bevægelse og kreativitet

-          understøtter elevernes evne til at fordybe sig og holde fokus

 

 

Nedsat undervisningstid for 6.-9. årgang

Målgruppe

6.-9. årgang

Omfang

34 timer pr. år for 6. årgang svarende til 0,85 time pr. uge

80 timer pr. år, svarende til 2 timer pr. uge for 7.-9. årgang

Anvendelse

Timerne benyttes til to-lærertimer samt holddeling.

Faglig begrundelse

Søndermarksskolen oplever at to-læretimer og holddeling:

-          understøtter elevernes evne til fordybelse og koncentration

-          giver mulighed for både faglige og kreative udfordringer, der rækker ud over den daglige undervisning

 

For 7. klasserne søger vi også nedsat undervisningstid i forhold til at imødekomme deres konfirmationsundervisning.

 

 

Åvangsskolen

Åvangsskolen søger om nedsættelse af undervisningstiden med 80 timer årligt for 4.-9. årgang svarende til 2 timer ugentligt med henblik på to-lærerordning, holddeling, fagligt elevløft, IT-grupper for ordblinde elever samt co-teaching.

 

Nedsat undervisningstid for 4.-9. årgang

Målgruppe

4. – 9. årgang

Omfang

80 timer pr. år, svarende til 2 timer pr. uge

Anvendelse

Timerne benyttes til to-lærerordning med mulighed for holddeling, fagligt elevløft og IT-grupper til de ordblinde elever. Desuden vil timerne blive brugt til co-teaching med faglige vejledere.

I 7. klasse har der bl.a. i indeværende skoleår været nedsættelse af skemaet i forbindelse med den konfirmationsforberedende undervisning, hvilket også kan indgå i kommende skoleår.

Faglig begrundelse

Åvangsskolen oplever at to-lærerordning, holddeling og co-teaching:

-          giver et større fagligt udbytte for alle elever

-          ruster eleverne bedre frem mod afgangsprøverne i 9. klasse og deres videre vej i uddannelsessystemet

-          giver mulighed for undervisningsdifferentiering

-          understøtter målsætning og evaluering for elevernes progression

-          understøtter sprogudvikling og fag udvikling generelt

 

 

 

Lovgrundlag

I januar 2019 blev der indgået en politisk aftale om justering af folkeskoleloven. Det medførte blandt andet at § 16d blev indsat i folkeskoleloven ved lov nr. 564 af 7. maj 2019. I henhold til folkeskolelovens § 16d kan kommunalbestyrelsen godkende fravigelse af reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden på mellemtrinnet og i udskolingen. Undervisningstiden kan således afkortes med op til to ugentlige undervisningstimer (i alt maksimalt 80 timer årligt) til andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisning. Skolens leder kan efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen ansøge kommunalbestyrelsen herom.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. maj 2021

1.
Samlet oversigt over ansøgninger om nedsat undervisningstid 2021-2022 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Styrelsesvedtægt for Bornholms Regionskommunes skolevæsen

17.01.00P24-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-04-2021

4

 

Børne- og Skoleudvalget

04-05-2021

12

 

Kommunalbestyrelsen

27-05-2021

4

 

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I juni 2020 godkendte kommunalbestyrelsen en procesplan for revision af den gældende styrelsesvedtægt for Bornholms Regionskommunes skolevæsen. I efteråret 2020 udarbejdede administrationen et forslag til revideret styrelsesvedtægt, som har været i høring i skolebestyrelserne, til kommentering i CenterMED og til behandling i Samrådet for Bornholms Regionskommunes skolevæsen. Forslag til revideret styrelsesvedtægt forelægges til politisk godkendelse.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         Kommunalbestyrelsen godkender den reviderede styrelsesvedtægt for Bornholms Regionskommunes skolevæsen

 

Børne- og Skoleudvalget den 6. april 2021:

Anbefales.

 

Servicedirektøren indstiller, at

·         Kommunalbestyrelsen godkender den reviderede styrelsesvedtægt for Bornholms Regionskommunes skolevæsen med den, i den supplerende sagsfremstilling, anførte ændring

 

Børne og Skoleudvalget den 4. maj 2021:

Anbefales

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I juni 2020 godkendte kommunalbestyrelsen en procesplan for revision af den gældende styrelsesvedtægt for Bornholms Regionskommunes skolevæsen, da det seneste arbejde i administrationen havde tydeliggjort, at den gældende styrelsesvedtægt ikke længere svarede til de nuværende forhold på området.

 

I efteråret 2020 udarbejdede administrationen et forslag til revideret styrelsesvedtægt, som kommunalbestyrelsen den 17. december 2020 sendte i høring i skolebestyrelserne og til kommentering i CenterMED. I overensstemmelse med den godkendte procesplan har styrelsesvedtægten ligeledes været behandlet i skole- og mellemledergruppen samt i Samrådet for Bornholms Regionskommunes skolevæsen. Hensigten med revisionen er, at styrelsesvedtægten bliver mere tydelig omkring centrale styringselementer, der vil sikre en lettere anvendelse af styrelsesvedtægten som styringsredskab for såvel de enkelte skoler som for den centrale administration.

 

Den kommunale styrelsesvedtægt for folkeskolen er funderet i folkeskolelovens § 41, der bestemmer, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Skolestyrelsesvedtægten med bilag er således de lokale rammer for skolens virksomhed, skolebestyrelsens kompetence og skolelederens handlemuligheder. 

 

Høring

Kommunalbestyrelsen besluttede den 17. december 2020 at sende forslaget til revideret styrelsesvedtægt i høring i skolebestyrelserne på øens folkeskoler med en høringsfrist den 3. februar 2021. Ved høringsfristen var indkommet svar fra syv skoler. De samlede høringssvar er bilagt punktet, og de centrale pointer er oplistet herunder:

 

Skole

Høringssvar

Hans Rømer Skolen

Skolebestyrelsen ønsker eksisterende praksis omkring SFO’ers åbningstid indføjet i styrelsesvedtægten, så alle almene skoler i regionskommunen har en samlet, ugentlig åbningstid på 54 timer. Den lokale åbningstid tilpasses den lokale skoles ringetidssæt.

Skolebestyrelsen ønsker ligeledes, at der udvælges forældre som stemmeoptællere i forbindelse med skolebestyrelsesvalg.

Heldagsskolen

Skolebestyrelsen har ingen kommentarer.

Kildebakken

Skolebestyrelsen tager den reviderede styrelsesvedtægt til efterretning med en bemærkning om, at almenskolers tiltag for en elev, der visiteres til specialskole, skal foreligge.

Kongeskærskolen

Skolebestyrelsen anbefaler, at der indføres en mulighed for at kunne afvise elever fra andre distrikter, ved fx 26 elever i en klasse, så man sikrer, at der er plads til tilflyttere til distriktet. Således kan man bedre styre for at undgå klassedelinger i utide.

Paradisbakkeskolen

Skolebestyrelsen har ingen kommentarer.

Svartingedal Skole

Skolebestyrelsen tager den reviderede styrelsesvedtægt til efterretning.

Søndermarksskolen

Skolebestyrelsen tager den reviderede styrelsesvedtægt til efterretning, men bemærker, at den eksisterende klassekvotient på 28 elever er meget høj, og ønsker derfor en tilføjelse om, at der ved 25 elever i klassen skal ”lukkes” for elever uden for eget distrikt, så der er plads til evt. tilflyttende børn i distriktet, uden at det vil påvirke antallet af klasser på skolen.

Ungdomsskolen

Skolebestyrelsen har en række bemærkninger til de faktuelle forhold for Ungdomsskolen, herunder et ønske om justering af flere af oplysninger til gældende praksis. Ungdomsskolen ønsker desuden, at medarbejderrepræsentanter i skolebestyrelsen vælges for periode tilsvarende andre skolers valgperioder.

Åvangsskolen

Skolebestyrelsen tager den reviderede styrelsesvedtægt til efterretning.

 

Det bilagte forslag til revideret styrelsesvedtægt, bilag til styrelsesvedtægt, valgprocedure samt kompetencefordelingsplan er justeret i forhold til sproglige fejl samt bemærkninger, der skal sikre, at styrelsesvedtægten svarer til den nuværende organisatoriske virkelighed. Desuden er høringssvarenes bemærkninger om skolefritidsordningernes åbningstid, muligheden for at udvælge forældre til stemmeoptællere i forbindelse med skolebestyrelsesvalg samt ønsket om, at almenskolernes forudgående tiltag for en elev, der visiteres til en specialskole, skal foreligge, indarbejdet.

 

Administrationen har bedt Børne- og Undervisningsministeriet afklare, om det er muligt at imødekomme Ungdomsskolens skolebestyrelses ønske om, at medarbejderrepræsentanter i Ungdomsskolens skolebestyrelse vælges for en 2-årig periode i lighed med de andre folkeskoler. Det har ikke været muligt at få svar på dette forud for sagsfrist, men spørgsmålet forventes afklaret forud for kommunalbestyrelsens behandling af den reviderede styrelsesvedtægt den 29. april 2021, og vil blive indskrevet som en supplerende sagsfremstilling.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling til kommunalbestyrelsen den 29. april 2021

Børne- og Undervisningsministeriet har den 15. april 2021 fremsendt en afklaring på spørgsmålet vedrørende medarbejderrepræsentanternes valgperiode i den fælles bestyrelse på Ungdomsskolen. Når det gælder medarbejderrepræsentanter valgt fra folkeskolen til den fælles bestyrelse er det ikke muligt at forlænge valgperioden til to år, hvilket fremgår af folkeskolelovens § 42, stk. 9, 2. pkt., hvor det angives, at øvrige medlemmers, herunder medarbejderrepræsentanters, valgperiode er 1 år.

 

Efter lovens § 42, stk. 12, kan kommunalbestyrelsen fravige bestemmelserne om valgperioden, men kun for forældrerepræsentanter. Folkeskolelovens § 42, stk. 9, 2. pkt., om valgperioden for de øvrige medlemmer, er således ikke omfattet af fravigelsesmuligheden i § 42, stk. 12.

 

Der gælder derfor 1-årige valgperioder for øvrige repræsentanter i bestyrelsen, herunder medarbejderrepræsentanter, der vælges for folkeskolen til den fælles bestyrelse. For ungdomsskolens medarbejderrepræsentanter til den fælles bestyrelse bestemmer kommunalbestyrelsen, om der er to- eller fireårige valgperioder.

 

På baggrund af Børne- og Undervisningsministeriets tilbagemelding, anbefaler administrationen en valgperiode på to år for medarbejderrepræsentanter for Ungdomsskolen, og at dette vil blive indarbejdet i styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommunes skolevæsen.

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 6. april 2021

1.
Revideret styrelsesvedtægt (PDF)

2.
Kompetencefordelingsplan på folkeskoleområdet (PDF)

3.
Styrelsesvedtægt pr. 1.8.2017 - godkendt (PDF)

4.
Samlede høringssvar (PDF)

5.
Revideret valgprocedure for valg til skolebestyrelser (PDF)

6.
Bilag til revideret styrelsesvedtægt (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Principbeslutning om NORDLIV-projektet

01.11.20P20-0026

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-05-2021

15

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

19-05-2021

9

 

Kommunalbestyrelsen

27-05-2021

5

 

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Job-, Udvikling– og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Idræt og Kulturcenter (BIKC) har sammen med Bornholms Regionskommune (BRK) og Lokale- og Anlægsfonden udviklet et nytænkende anlægsprojekt i Allinge ved navn NORDLIV. Projektet omfatter bl.a. ombygning af BIKC, placering af et nyt kommunalt børnehus, der er sammenbygget med BIKC, og samling af foreningsaktiviteter i BIKC. Det anslås, at projektets realisering vil koste 68 mio. kr. ekskl. moms. BIKC anmoder nu om politisk tilkendegivelse af, at BRK bakker op om projekter herunder, at børnehus og BIKC bygges sammen, og at Kærnehuset lukkes mod at foreningerne tilbydes plads i BIKC. Den politiske tilkendegivelse er afgørende for BIKCs muligheder for at tiltrække midler fra fonde, idet særligt de nationale fonde tillægger det stor vægt, at projektet er baseret på et tæt og nyskabende samarbejde mellem en kommune og civilsamfundet. Der lægges i denne sag op til, at der tages en politisk principbeslutning, der opretholdes 1 år.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at:

a)    Bornholms Regionskommune vil arbejde videre med NORDLIV projektet sammen med Bornholms Idræts og Kultur Center (BIKC) frem til den 1. juni 2022.

b)    Bornholms Regionskommune tilkendegiver, at et kommende børnehus i Allinge kan bygges sammen med BIKC, og at medborgerhuset Kærnehuset lukkes mod at foreninger får tilbudt lokaler i BIKC. Endelig beslutning afventer projektets finansiering samt afklaring af juridiske og økonomiske spørgsmålet relateret til BRKs forpligtelser i et fælles projekt. 

c)    De afsatte 19,2 mio. kr. til bygning af Allinge Børnehus indgår i den samlede projektøkonomi

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. maj 2021:
Anbefales.

 

Natur- og Miljøudvalget den 4. maj 2021:
Indstilling anbefales.

 

 

Job-, Udviklings-og Fritidsudvalget den 5. maj 2021:
Indstilling anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 19. maj 2021:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021:

Carsten Hæstrup blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen afsatte i forbindelse med aftalen om budget 2017, 22,3 mio. kr. i overslagsåret 2019 til opførelse af et nyt børnehus i Allinge med plads til 115 børn ved sammenlægning af Tejn og Allinge børnehuse.


Imidlertid besluttede Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2019 at bevare Tejn Børnehus og opføre et nyt børnehus i Allinge til 70 børneenheder. Børnehusets placering blev også ændret til at skulle opføres i tilknytning til BIKC, og der blev nedsat et byggeudvalg til formålet.

Efterfølgende blev der den 23. januar 2020 afsat 70.000 kr. til, at BRK kunne finansieres 20 % af udgifterne til udarbejdelse af det projektforslag, der nu ligger klar (bilag 1).
 
Projekt NORDLIV
I 2017 besluttede kommunalbestyrelsen at bevilge kommunegaranti på 4,5 mio. kr. til BIKC i forbindelse med et ønske om at udvide og ombygge hallens eksisterende rammer.

I 2018 igangsatte BIKC sammen med Bornholms Regionskommune, og med støtte fra Lokale- og Anlægsfonden, et udviklingsarbejde i Allinge, som skal føre til et markant løft af den del af Allinge, som ligger omkring byens hal og Cirkuspladen.

 

Dette arbejde er nu konkretiseret i NORDLIV-projektet, der bygger på følgende vision: ”Samlet set er det visionen at skabe et mødested, der hver dag hele året emmer af liv og fællesskab, og at gøre Nordbornholm til et endnu bedre sted at både bo og besøge.”

 

Visionen skal realiseres gennem tre principper:

Princip #1: Samle for at dele
I stedet for mange spredte aktiviteter, der bruges sparsomt, vil de deltagende aktører deles om fælles faciliteter. På den måde kan aktørerne løfte hinanden og skabe et mødested for både lokale og besøgende.

Princip #2: Samarbejde på tværs
Aktørerne vil samarbejde på tværs af foreninger, erhvervsliv og kommune for at skabe et sted, hvor der er mange anledninger til at tage del og mødes.

Princip #3: De tre sæsoners by
Projektet har sit fundament i helårsbyen, men favner også de to andre sæsoner: Sommerens turisme og skuldersæsonernes events - herunder særligt Folkemødet.


De konkrete hovedelementerne i projektet er:

-          Udvidelse og ombygning af BIKC

-          Nybygget integreret daginstitution (Allinge Børnehus) sammenbygget med BIKC og med delte faciliteter i form af bl.a. køkken og motoriklandskab

-          Flytning af aktiviteter fra Kærnehuset i Allinge til BIKC

-          Omdannelse af udearealerne omkring Allinge Børnehus, BIKC samt Cirkuspladsen (denne del er ikke uddybet i dette dagsordenspunkt, men indgår i det politisk vedtagne arbejde med helhedsplanen for Allinge).

Den 25. marts 2021 blev Kommunalbestyrelsen på et temamøde præsenteret for projektforslaget, der er udarbejdet af Keingart Arkitekter, som sammen med BIKC og BRK tillige har forestået en omfattende brugerinddragelse af bl.a. personale og forældre i Børnehuset samt brugere i Kærnehuset. Det er administrationens vurdering, at der er bred opbakning til projektet fra både Børnehusets personale og forældre samt fra brugerne i Kærnehuset.

 

 

En integreret daginstitution som en del af BIKC

BRK er direkte involveret i NORDLIV-projektet gennem etablering af en integreret daginstitution, der i dispositionsforslaget er fysisk sammenbygget med BIKC. Det er administrationens vurdering, at dispositionsforslaget set ud fra dagtilbuddets perspektiv giver spændende muligheder for nyskabelse af læringsmiljøer. Dispositionsforslaget tager hensyn til muligheden for skabelse af de små grupper i læringsmiljøet. Disse små grupper er vigtige for børns udvikling, læring, trivsel og dannelse. Samtænkningen med Nordlivs andre aktiviteter og foreninger i bygningen betyder, at der i læringsmiljøet gives rum for:

                          At følge barnets spor gennem spontanitet i dagligdagen

                          Uanede muligheder for aktiviteter

                          Etablering af samspil og relationer på tværs af interesser og aktører

 

Sammenhængen mellem spiseområde og køkken giver mulighed for at inddrage børnene i både den aktive deltagelse omkring spisningen samtidig med, at børnene får mulighed for en sanselig oplevelse gennem duft og visuelt at kunne se madproduktionen. Deltagelse i selve madproduktionen anses ikke som muligt.

De mange muligheder i – og de mange aktører, som benytter uderummet – giver mulighed for, at børn bliver inspireret til et aktivt liv, hvor forståelsen for foreningslivet bliver en naturlig del af børns læring.

 

Der er endnu ubesvarede praktiske problemstillinger om fremtidige samdriftsforhold og økonomiske rammer. Som eksempler på dette kan nævnes; Benyttelse af fælles arealer i dagtilbuddets åbningstid, forældrebetalt madordning i privatejet BIKC-køkken, benyttelse af depot, hvem har ansvaret for og udfører rengøring osv. Dette vil blive afklaret som del af det nedenfor omtalte afklaringsforløb.

 

Flytning af aktiviteter fra Kærnehuset
Herudover forudsætter projektet, at de foreninger, som i dag har til huse i medborgerhuset Kærnehuset, tilbydes lokaler i BIKC, og at Kærnehuset lukkes. Det betyder f.eks., at lokalhistorisk arkiv får tildelt et lokale, hvor foreningens medlemmer kan arbejde, og hvor arkivalier kan opbevares. Der bliver også mulighed for at arrangere udstillinger i flexrum og cafeen. Andre foreninger og grupper booker flexrum til deres aktiviteter, lige som de gør i dag i Kærnehuset. Hallen kan også bookes fx til stolegymnastik, yoga etc.

Administrationen anbefaler flytningen, som vil give adgang til nye lokaler med god tilgængelighed i en social sammenhæng, der skaber gode muligheder for at opbygge fællesskab på tværs af brugergrupper og generationer.

 Principbeslutning
Af hensyn til den kommende fundraising anmoder BIKC om, at kommunen tager en principbeslutning om opbakning til projektet. Med denne principbeslutning tilkendegiver Bornholms Regionskommune dels at ville placere det nye børnehus sammen med BIKC, og at ville lukke medborgerhuset Kærnehuset, idet de aktører, der i dag har deres aktiviteter i medborgerhuset Kærnehuset, får tilbudt lokaler i BIKC.

Bornholms Regionskommune giver BIKC frem til 1. juni 2022 til at rejse fuld finansiering af projektet. Hvis ikke BIKC kan rejse de nødvendige midler inden da, skal BRKs tilsagn om deltagelse i og medfinansiering af projektet tages op til fornyet politisk behandling.

Kommissorium og afklaring af juridiske, økonomiske og organisatoriske aspekter
NORDLIV er et omfattende og nytænkende projekt, der ikke blot involverer mange interessenter og flere fagcentre i kommunen, men også flere juridiske, økonomiske og organisatoriske aspekter, der skal afdækkes. Af eksempler på disse forhold kan følgende nævnes: Fordeling af anlægs- og driftsomkostninger, ejerforhold, samarbejdsaftale med BIKC og børnehuset samt aftale om vilkår for frivillige foreningers brug af lokaler og de mulige afledte økonomiske konsekvenser heraf for BRK. Endelig skal der også udarbejdes en løsning for, hvordan BATs busser i fremtiden skal vende i Allinge / Sandvig. BRKs endelige tilsagn vil være afhængig af, at alle relevante forhold vedr. samarbejdet med BIKC samt relaterede forhold i relation til trafik opnår politisk godkendelse.

Der vil i forlængelse af principbeslutningen blive udarbejdet et kommissorium, som udstikker retningslinjerne for kommunens understøttende arbejde frem mod 1. juni 2022. Kommissoriet skal bl.a. indeholde en tidsplan, der beskriver frister for leverancer og den politiske proces. Kommissoriet vil blive godkendt af direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Et overslag på den samlede anlægsøkonomi for hele NORDLIV-projektets forventes at være ca. 68 millioner kr. ex moms.

Allinge børnehus: Kommunalbestyrelsen har afsat 19,2 millioner kr. til opførelse af et nyt børnehus i Allinge med plads til 70 børneenheder.

BIKC: Endvidere har kommunalbestyrelsen i 2017 bevilget en kommunegaranti på 4,5 mio. kr. til ombygning af hallen.

Der vil senere blive forelagt en sag til politisk behandling, der vil vise den samlede økonomi med BRKs andel.

Supplerende sagsfremstilling

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. maj 2021

1.
Bilag 1 Dispositionsforslag NORDLIV (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Sammenhængende plan for vejledningsaktiviteter 2021

17.27.12A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-05-2021

9

 

Kommunalbestyrelsen

27-05-2021

6

 

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og Center for Skole har i samarbejde udarbejdet oplæg til en sammenhængende plan for vejledningsaktiviteterne jf. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv (2020).

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at

·         udvalget drøfter og tager orienteringen om den sammenhængende plan for vejledningsaktiviteter til efterretning.

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. maj 2021:

Drøftet og taget til efterretning.

 

Kommunaldirektøren indstiller til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget, at

·         udvalget anbefaler den sammenhængende plan for vejledningsaktiviteter til godkendelse i kommunalbestyrelsen.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 5. maj 2021:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Baggrund

Med den politiske aftale ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden”fra 2018 blev det aftalt, at alle kommuner skal have en sammenhængende plan for vejledningen i deres kommune.

 

Målet med planen er, at elever og forældre skal opleve, at der er tydelig sammenhæng mellem de forskellige vejledningsaktivite­ter, uddannelsesvalget og overgangen til ungdomsuddannelser.

 

Hovedformålet med planen er, at eleverne bliver afklaret i deres uddannelsesvalg. Samtidigt skal den sammenhængende plan også føre til, at vejledningsaktiviteterne i udskolingen integreres med den øvrige undervisning i folkeskolens fag og emner. Den sammenhængende plans vigtigste målgrupper er derfor udskolingseleverne i 8. og 9. klasse og deres forældre.

 

Kommunalbestyrelsen skal jf. Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år (LBK nr. 825 af 16/08/2019), § 5 samt Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv (BEK nr. 1152 af 07/07/2020), § 28 sikre, at planen udarbejdes med henblik på en helhedsorienteret vejlednings- og afklaringsindsats for elever i 8. og 9. klasse. Vejledningsindsatsen skal ske i et samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutionerne, forældremyndighedsindehaver og den unge. Planen har til formål at medvirke til, at elever og forældre får indsigt i de uddannelsesmuligheder, der findes efter grundskolen og den skal omfatte både de lovgivningsmæssige aktiviteter og øvrige aktiviteter, der kan bidrage til, at eleverne får indsigt i de krav og muligheder, de senere vil møde i en ungdomsuddannelse. Det skal desuden fremgå, hvordan vejledningsaktiviteterne integreres i den daglige undervisning.

 

Det er kommunalbestyrelsens ansvar, at den sammenhængende plan udarbejdes, men det er skolerne og institutionerne, der gennem vejledere, skolelederne og lærerne skal få planen til at fungere i det daglige. Det er dem, der skal tilrettelægge skoledagen, så elever og forældre får en oplevelse af, at vejledningsaktiviteterne, der skal støtte elevens nysgerrighed og sikre god overgang til ungdomsuddannelserne, spiller naturligt ind i skolens dagligdag.

 

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og Center for Skole har i samarbejde udarbejdet et oplæg til en sammenhængende plan for vejledningsaktiviteterne. Planen har i sin nuværende form været i høring blandt skoleledelserne på kommunens folkeskoler, herunder blandt folkeskolens udskolingsledere. Planens udarbejdelse har været koordineret administrativt i Center for Skole og i UU Bornholm. De tværfaglige fora, der er nævnt i planen, har ligeledes bidraget med input til planens indholdsmæssige dele.

 

Da den sammenhængende plan i høj grad skal tjene som informationsgrundlag for forældre og elever i grundskolerne på Bornholm, er det anbefalingen at planen gøres tilgængelig i en online version på ung.bornholmr.dk, hvorved der ligeledes sikres en smidiggørelse i forhold til ændringer og tilføjelser til planens aktiviteter, således at der altid kan genfindes en aktuel information online.

 

Den sammenhængende plan for vejledningsaktiviteter skal ses i sammenhæng med kommunens arbejde med søge- og måltal, jfr. §§ 30-33 i Bekendtgørelse om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Derved indgår den sammenhængende plan som et element i de overordnede mål og rammer for vejledningen, som kommunalbestyrelsen fastsætter.

 

Efter politisk godkendelse vil den sammenhængende plan blive digitaliseret på www.ung.bornholmer.dk.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. maj 2021

1.
Sammenhængende plan for vejledningsaktiviteter 2021 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Status på uddannelsesparathed og søgetal til ungdomsuddannelser

17.27.12A00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-05-2021

8

 

Kommunalbestyrelsen

27-05-2021

7

 

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der gives en status på uddannelsesparatheden samt en gennemgang af søgetal til ungdomsuddannelser jf. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at

a)    Udvalget tager orienteringen om opgørelserne over uddannelsesparathed og søgetal til ungdomsuddannelser til efterretning 

b)    Udvalget drøfter forslag til måltal for kommende års søgning til ungdomsuddannelserne og tager orienteringen til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. maj 2021:

Ad. a: taget til efterretning.
Ad. b: drøftet og taget til efterretning.

 

 

Kommunaldirektøren indstiller til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget, at

a)    Udvalget tager orienteringen om opgørelserne over uddannelsesparathed og søgetal til ungdomsuddannelser til efterretning 

b)    Udvalget anbefaler forslag til måltal for kommende års søgning til ungdomsuddannelserne til godkendelse i kommunalbestyrelsen.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 5. maj 2021:

Ad. a) Taget til efterretning.
Ad. b) Udvalget anbefaler UU Bornholms anbefalede måltal for kommende år (2021/2022) søgning til ungdomsuddannelserne.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021:

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling har til formål at orientere om resultatet af

 


Selve udmøntningen af vejledningsindsatsen er beskrevet i Job, Udviklings og Fritidsudvalgspunktet ”Sammenhængende plan for vejledningsaktiviteter 2021-2022”, hvor den konkrete vejledningsmæssige indsats fremgår. Fics j.nr.: 17.27.12A00-0001

 

Aktuelle situation på Bornholm er:

 

·         Faldende ungdomsårgange (igennem flere år)

·         Bornholm har i mange år ligget blandt de kommuner hvor flest unge vælger en erhvervsuddannelse og ligger fortsat blandt de 25% kommuner som har flest unge som vælger en erhvervsuddannelse.

·         Bornholm har en underliggende problemstilling, at mange unge vælger (og i mange tilfælde er nødt til at vælge) en uddannelsesinstitution udenfor Bornholm, for at kunne gennemføre den ønskede uddannelsesretning. Dette betyder, at mange bornholmske unge dermed også gennemfører praktikforløb udenfor Bornholm, hvilket i sidste ende kan betyde, at de ikke efterfølgende bliver til rådighed for de bornholmske virksomheder.

·         At nogle uddannelsesretninger har et relativt stort frafald.

 

Bornholms primære udfordring er ”for få unge” mere end valg af type af ungdomsuddannelse.

 

Vejledningsindsatsen i grundskolen er derfor tilrettelagt efter at give børn og unge og deres forældre de bedste forudsætninger for at vælge den, for den unge, rigtige uddannelse og dermed erhvervskarriere, hvor alle uddannelser og job veje er ligeværdige, men hvor det prioriteres også at give en indsigt i mulighederne på Bornholm.

 

Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal jf. §§ 30-33 i Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv (BEK nr. 1152 af 07/07/2020) årligt opgøre søgetal til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse.

 

Søgetallene skal deles op i erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser og øvrige. Med baggrund i søgetallene skal der fastsættes måltal for kommende års søgning til ungdomsuddannelser. Både søge- og måltal skal gøres tilgængelige på kommunens hjemmeside inden udgangen af maj måned.

 

Om uddannelsesparathedsvurderingsprocessen

Vurderingen af elevernes parathed i forhold til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse er en proces, som starter i 8. klasse. Vurderingen skal sikre, at de ikke-uddannelsesparate elever støttes med en skole- og vejledningsindsats frem mod afslutningen af 9. eller 10. klasse.

 

Uddannelsesparathedsvurderingen omfatter alle elever i folkeskolen, den kommunale ungdomsskole, friskoler, private grundskoler (frie grundskoler), efterskoler og frie fagskoler.

Skolen foretager vurderingen første gang i 8. klasse med opfølgning i 9. og 10. klasse. Skolen indberetter vurderingen på optagelse.dk. Den kommunale ungeindsats laver herefter en helhedsvurdering af eleverne.

 

Skolen skal meddele eleven og dennes forældre resultatet af uddannelsesparatheds-vurderingen skriftligt med begrundelse og forklaring af videre forløb.

 

Ved den første vurdering i 8. klasse gælder orienteringen alle elever, og ved de efterfølgende vurderinger er det alene de elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate til en eller flere typer af ungdomsuddannelser, der skal have en skriftlig, begrundet besked. 

 

Kriterier, der indgår i vurderingen

Skolen skal vurdere elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger for at begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse. Alle tre kriterier skal være opfyldt for at eleven kan vurderes uddannelsesparat. De praksisfaglige forudsætninger kan vurderes middel eller høj, og kan ikke påvirke uddannelsesparathedsvurderingen negativt.

 

Status for uddannelsesparatheden blandt elever i 9. og 10. klasse på Bornholm til og med vurderingen i januar 2021

 

Ikke-uddannelsesparate i procent

 

8.klasse

9.klasse

10 klasse

2015 januar

26,4%

 

 

2016 januar

27,9%

22,6%

 

2017 januar

38,2%

21,1%

29,9%

2018 januar

39,9%

25,3%

32,4%

2018 maj

36,0%

 

 

2019 januar

41,1%

29,4%

45,0%

2019 maj

37,0%

23,6%

41,2%

2020 januar

44,8%

30,7%

39,3%

2020 maj

 (suspenderet)

20,7%

23,0%

2021 januar

43,1%

34,8%

36,5%

 

Søgetal pr. marts 2021

Alle elever i 9. og 10. klasse skal senest den 1. marts have tilkendegivet hvilken ungdomsuddannelse, de ønsker at søge ind på og gennemføre i kommende skoleår. UU Bornholm opgør pr. 15. marts disse tal, ligesom der offentliggøres officielle tal fra Børne- og Undervisningsministeriet i forhold til søgningen til ungdomsuddannelse - både på kommuneniveau og på landsplan.

 

På Bornholm er der en del elever, der tager 1-2 skoleår på en efterskole. Og eftersom efterskolerne selv forestår vejledningen på den enkelte efterskole, kan UU Bornholm ikke på samme vis som for de elever, der er tilknyttet en bornholmsk skole, følge søgemønstrene. Dog er der lavet en manuel optælling af disse elevers ansøgninger i indeværende års opgørelse af de lokale søgetal – af den simple årsag at det betyder en forholdsvis stor forskydning i det samlede søgemønster, hvis de tælles med.


 

Som sammenligningsgrundlag så søgetallene fra de bornholmske grundskoler (ekskl. efterskoler) således ud i 2020:

 

Søgetal 2020 Bornholmske grundskoler

 

fra 9.klasse

 

fra 10.klasse

EUD

56

26,90%

 

28

20,70%

GYM

135

64,90%

 

86

63,70%

Andet

17

8,20%

 

21

15,60%

 

208

100,00%

 

135

100,00%

10.klasse

193

 

 

1

 

Elever i alt

401

 

 

136

 

 

 

Pr. marts 2021 ser søgetallene således ud (ekskl. efterskoler):

 

Søgetal 2021 Bornholmske grundskoler

 

fra 9.klasse

 

fra 10.klasse

EUD

51

26,29%

 

27

27,27%

GYM

119

61,34%

 

58

58,59%

Andet

24

12,37%

 

14

14,14%

 

194

100,00%

 

99

100,00%

10.klasse

196

 

 

2

 

Elever i alt

390

 

 

101

 

 

Indregnes søgetallene fra efterskolerne, ser søgetal og -andele således ud:

 

Søgetal 2021 alle bornholmske elever 9/10 klasse

Total - 9. og 10. klasse

 

fra 9.klasse

 

fra 10.klasse

Samlet

EUD

52

23,96%

 

36

18,95%

88

21,62%

GYM

141

64,98%

 

135

71,05%

276

67,81%

Andet

24

11,06%

 

19

10,00%

43

10,57%

 

217

100,00%

 

190

100,00%

407

100,00%

10.klasse

210

 

 

2

 

212

 

Elever i alt

427

 

 

192

 

619

 

 

Note: Tal markeret med gult er tal på elever, der søger 10.klasse. de holdes ude af procentberegningen, da det er overgangen til ungdomsuddannelserne, der i denne sammenhæng er i fokus.

 

Måltal for søgning til ungdomsuddannelse i kommende skoleår (2021/2022)

På baggrund af de nuværende søgetal sammenholdt med tidligere års søgetendens er det UU Bornholms vurdering, at der ikke vil være nogen større ændringer i næste års søgemønster fra grundskolen til ungdomsuddannelse. Således anbefaler UU Bornholm, at der fastsættes måltal for søgningen til ungdomsuddannelse fra hhv. 9. og 10. klasse jævnfør nedenstående opgørelse. Opgørelsen har indregnet elever fra efterskoler, og angivet elever fra de bornholmske grundskoler i parentes.


 

 

Måltal for søgning til ungdomsuddannelse

9. klasse

10. klasse

Erhvervsuddannelse (inkl. eux)

25% (27%)

20% (28%)

Gymnasial uddannelse (2- eller 3-årig)

65% (61%)

70% (60%)

Øvrige, herunder 10. klasse

10% (12%)

10% (12%)

 

Efter politisk godkendelse vil status for uddannelsesparathedsvurderingen, søgetal 2021 og måltal 2022 blive lagt ud på UU Bornholms hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Regional rammeaftale på danskuddannelsesområdet for voksne udlændinge

54.15.00Ø54-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-05-2021

11

 

Kommunalbestyrelsen

27-05-2021

8

 

Politisk sagsgang

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget orienteres
Kommunalbestyrelsen orienteres

Resumé

Kommunekontaktråd (KKR) Hovedstaden har som følge af lovkrav herom udarbejdet et udkast til rammeaftale på danskuddannelsesområdet for kommunerne i KKR Hovedstaden.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at:

·         Orienteringen tages til efterretning

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 5. maj 2021:

Taget til efterretning.
Punktet sendes til orientering i Integrationsrådet.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Som en del af reformen af danskuddannelserne fra 2017 blev der indført krav om, at kommunalbestyrelserne mindst hvert 4. år - første gang senest den 1. juli 2021 - skal indgå regionale rammeaftaler om danskuddannelse.

Aftalerne indgås i regi af de 5 Kommunekontaktråd (KKR).

 

Rammeaftalen på danskuddannelsesområdet skal i henhold til bekendtgørelse 1089 af 26/6/2020 stk. 2:

 

1)      Beskrive de tilbud om danskuddannelse, der gives inden for regionen og den forventede udvikling, herunder i kursistgrundlaget

2)      Beskrive mulighederne for tværkommunalt samarbejde på danskuddannelsesområdet i regionen, f.eks. fælles udbudsrunder.

 

Rammeaftalen kan endvidere behandle udvalgte temaer inden for dansk-ud-dannelsesområdet som fastsat af udlændinge- og integrationsministeren (jf. stk. 3 i bekendtgørelsen). Temaerne belyses i vedlagte udkast til rammeaftale på baggrund af gennemførte spørgeskemaunder-søgelse i kommunerne og de seneste tilsynsrapporter for de enkelte sprogudbydere.

 

Det er BRKs administrations vurdering, at rammeaftalen vil understøtte muligheden for udbud af danskuddannelse også på Bornholm. Bornholms Regionskommune har i 2020 haft tilbud om danskuddannelse i udbud, og benyttede i denne forbindelse erfaringen fra deltagelse i et udbudsnetværk på Sjælland.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 5. maj 2021

1.
Rammeaftale Danskuddannelser udkast KKR april 2021 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Frit valg priser for praktisk hjælp og personlig pleje pr. 1. juni 2021

27.39.04S29-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-05-2021

8

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

19-05-2021

8

 

Kommunalbestyrelsen

27-05-2021

9

 

Politisk sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der er blevet beregnet nye frit valg priser for kommunens levering af praktisk hjælp og personlig pleje, til afregning med de private leverandører på området, som er godkendt til at levere hjemmehjælp til kommunens borgere.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         De nye frit valg priser 2021 godkendes, og at priserne kommer til at gælde fra 1. juni 2021

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. maj 2021:

Anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 19. maj 2021:

Anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte frit valg priser for levering af praktisk hjælp og personlig pleje efter servicelovens § 83. Priserne skal afspejle kommunens gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved levering af hjælpen. Det sker i henhold til bekendtgørelsen om frit valg af leverandør af hjemmehjælp (fritvalgsbevis efter servicelovens § 91 og kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter servicelovens §83)

 

Idet der de seneste år har været en del ændringer i Hjemmeplejen, omlægning til flere team, overgang til fællessprog III, implementering af nyt omsorgssystem mv. har der i timepriserne været indregnet et mål for brugertidsprocenten også kaldet BTP (et udtryk for hvor meget af plejepersonalets arbejdstid der bruges sammen med borgerne).

Nu viser beregningen af den faktiske BTP for Hjemmeplejen 2020 for perioden januar til oktober, at for ”dag” og ”øvrig tid” har Hjemmeplejen stort set nået målet. For levering af hjælp i dagtimerne ligger den faktiske BTP en anelse højere (1,41%) end målet var og for levering af hjælp i den ”øvrige tid” (aftenvagt, søn- og helligdage) ligger den faktiske BTP en anelse lavere end målet (-1,76%).

BTP for levering af hjælp om natten ligger langt fra målet (-16,38%) og med kommunalbestyrelsens beslutning i november 2020, hvor man fastsatte rammen for natteamet og dermed besluttede ikke at øge samarbejde mellem Hjemmeplejen og Plejeboligområdet, har Hjemmeplejen ikke mulighed for at nå målet om BTP for nat.

På baggrund af, at BTP i ”dag” og for ”øvrig tid” er så tæt på det fastsatte mål for BTP og kommunalbestyrelsens fastsatte ramme for natteamet, er det besluttet, at indregne den faktiske BTP (for perioden januar til oktober 2020) i timeprisberegningerne, da de giver det mest korrekte udtryk for kommunens gennemsnitlige langsigtede omkostninger på området.

 

Årsagen til at BTP kun er beregnet for perioden januar 2020 til oktober 2020 er at Hjemmeplejen overgik til et nyt vagtplansystem pr. 2. november 2020, og der er fortsat en lille udfordring i forhold til uddata.

 

Beregningen af priserne er dermed sket med udgangspunkt i regnskabet for 2020 og den faktiske brugertidsprocent (BTP). Herudover er de økonomiske effekter i forhold til kapitalisering af elevernes arbejdskraft for Hjemmeplejen, praktiskvejlederforløb samt skift af centerchef i Center for Ældre.

Økonomiske konsekvenser

Der afregnes pt. med følgende timepriser til de private leverandører

 

 

Priser ekskl. moms

Priser inkl. moms

Praktisk hjælp

475,55 kr.

594,40 kr.

Personlig pleje, dag

509,57 kr.

636,92 kr.

Personlig pleje, øvrig tid

622,30 kr.

777,84 kr.

Personlig pleje, nat

877,18 kr.

1.096,44 kr.

 

Genberegningen af timepriserne betyder, at priserne pr 1. juni 2021 ændres til nedenstående timepriser

 

 

Priser ekskl. moms

Priser inkl. moms

Praktisk hjælp

474,78 kr.

593,48 kr.

Personlig pleje, dag

512,43 kr.

640,54 kr.

Personlig pleje, øvrig tid

663,48 kr.

829,35 kr.

Personlig pleje, nat

1.383,33 kr.

1.729,16 kr.

 

Genberegningen af timepriserne har følgende betydning for de enkelte timepriser (forskel mellem gammel og ny pris)

 

 

Priser ekskl. moms

Priser inkl. moms

Praktisk hjælp

-0,77 kr.

-0,92 kr.

Personlig pleje, dag

2,86 kr.

3,62 kr.

Personlig pleje, øvrig tid

41,18 kr.

51,51 kr.

Personlig pleje, nat

506,15 kr.

632,72 kr.

 

Ovenstående viser, at der er et lille fald i timeprisen for praktisk hjælp, mens de øvrige priser stiger. Ændringerne kan henføres til ændringen i den indregnede BTP.

 

Der er pt. kun én privat leverandør godkendt til levering af hjemmehjælp til borgerne i kommunen. Der er i alt 299 borgere der modtager hjælp fra den private leverandør og det er primært praktisk hjælp der leveres.

 

Ved årsskiftet vil ovenstående priser blive justeret i forhold til politiske beslutninger i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2022 samt fremskrevet med gældende pris- og lønskøn for området.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Anlægsbevillinger til områdefornyelse i Nexø – trafikmæssige tiltag

 

01.11.20P20-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

04-05-2021

6

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

19-05-2021

11

 

Kommunalbestyrelsen

27-05-2021

10

 

Politisk sagsgang

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

De første tiltag i Nexø Områdefornyelse er klar til at blive realiseret. Tiltagene er blevet udviklet sammen med en borgergruppe, og der har sideløbende været dialog med de relevante foreninger, berørte virksomheder samt Nexø Havn A/S, der ligger areal til en del af tiltagene. Center for Natur, Miljø og Fritid, Vejmyndighed har tillige været tæt inddraget i arbejdet.

Konkret foreslås det, at der etableres:

·         en rekreativ forbindelse langs Nexø havnekaj. Forbindelsen markeres med store douglastræbjælker.

·         en midlertidig lukning af Nexø Torv for gennemkørende trafik.

·         en midlertidig lukning af halvdelen af Toldbodgade, med henblik på at teste en permanent lukning heraf efter en forsøgsperiode på et år.

·         nye parkeringspladser og flytning af eksisterende parkeringspladser som første forsøgstiltag, der udgør startskuddet på en kommende dialog, der skal lede frem til en ny parkerings- og byrumsstrategi for Nexø.

 

På baggrund af en evaluering af tiltagene i dialog med borgere, foreninger og virksomheder vil endelige strategier for parkering, trafik og byrum senere bliver sendt i offentlig høring og efterfølgende fremlagt til politisk godkendelse.

 

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat søger om en forhøjelse af anlægsbevillingerne til områdefornyelse i Nexø til etablering af ovennævnte tiltag.

Indstilling og beslutning

 

Kommunaldirektøren indstiller at

 

Natur- og Miljøudvalget godkender:

a)    de beskrevne trafikale tiltag udføres som forsøg, der skal lede frem til en endelig parkeringsstrategi, der efter senere høring fremlægges til politisk godkendelse.

b)    der gennemføres midlertidig lukning af Nexø Torv indtil efteråret 2022 som eksperiment

c)    der gennemføres midlertidig lukning af en del af Toldbodgade som eksperiment

 

Natur- og Miljøudvalget indstiller:

a)    der overføres 140.000 kr. fra driftsbevilling 52 Teknik, natur og miljø, vejplanlægning til Nexø Områdefornyelse, således at midlerne kan benyttes som medfinansiering til de trafikmæssige tiltag, sammen med midler fra statens pulje til landsbyfornyelse.

 

Natur- og Miljøudvalget den 4. maj 2021:
a) Godkendes idet udvalget ønsker, at der arbejdes med en hastighedsgrænse på 40 km/t på Sdr. Landevej, Havnen og Stenbrudsvej gennem Nexø by. Leif Olsen og Else Merethe Knoop kan ikke medvirke, idet en hastighedsbegrænsningen på så stor og lang en strækning vil skade trafikafviklingen og -sikkerheden.
b) og c) godkendes.


a) anbefales.

Punktet sendes til orientering i Ældreråd og Handicapråd.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller:

a)    at douglastræbjælker og andet offentligt tilgængeligt byrumsudstyr, opsættes på Nexø Havn A/S’ areal, som efterfølgende får overdraget udstyret vederlagsfrit,

b)    anlægsbevilling og rådighedsbeløb til områdefornyelse i Nexø forhøjes med 350.000 kr. til trafikmæssige tiltag (udgift), således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør i alt 3.685.580 kr.,

c)    anlægsbevilling og rådighedsbeløb til refusion/tilskud til projektet forhøjes med -210.000 kr. (indtægt fra statens pulje til landsbyfornyelse), således at den samlede anlægsbevilling til refusion/tilskud herefter udgør i alt -1.940.160 kr., og

d)    nettoudgiften for Bornholms Regionskommune på 140.000 kr. finansieres af driftsbevilling 52 Teknik, natur og miljø, vejplanlægning. 

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 19. maj 2021:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021:

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Der er siden efteråret 2020 blevet arbejdet med en overordnet strategi for, hvordan der med bedre forbindelser og byrum kan skabes sammenhæng mellem Nexø bymidte og Nexø Havn. Strategien, som tager afsæt i det opdaterede byfornyelsesprogram, der blev godkendt i kommunalbestyrelsen i juni 2020, er udarbejdet af en lokal arbejdsgruppe med deltagelse af borgere. Parallelt har Center for Natur, Miljø og Fritid, Vejmyndigheden og Center for Regional udvikling, It og Sekretariat, Planafdeling i fællesskab arbejdet på, hvordan en parkeringsstrategi for Nexø by kan indtænkes i de strategiske indsatser, der er besluttet i byfornyelsesprogrammet. Arbejdet med parkering og trafik har som følge heraf haft to hovedsigter:

1) understøtte en øget sammenhæng mellem by og havn,

2) forberede Nexø til at håndtere den trafik og parkering, som forventes i relation til byudvikling af Trafikhavnen og i relation til en kommende Strandpark.

Den samlede strategi, der foreligger i udkast, kan ses som bilag 1.

Nærværende sag skal ses som de første tiltag i forhold til arbejdet med byrum, forbindelser og parkering. Ideen er at igangsætte arbejdet med de mest oplagte tiltag for derigennem at teste strategiens ideer og samtidig få etableret et udgangspunkt for dialog med borgere, foreninger og erhvervsliv. På den måde sikres en offentlig debat og inddragelse i arbejdet med at færdiggøre strategien, som senere fremlægges til endelig politisk godkendelse.

 

Plads-plads strategi: Fokus på byrum og forbindelser
Arbejdet med at skabe bedre sammenhæng mellem havn og by samt en forbedret parkering styrer efter tre pejlemærker:

1.    ønsket om at skabe bedre forbindelser for fodgængere på tværs af den gamle bymidte og Nexø Havn, samt langs havnekajen ud mod den planlagte Strandpark.

2.    at gøre Nexø til en attraktiv by at gå rundt i, mødes i, opholde sig i, leve i og lege i ved at arbejde med byens mange pladser.

3.    at skabe gode trafik- og parkeringsforhold, som sikrer god og hurtig og fremtidssikret afvikling og parkering af bilister, som kommer ind til Nexø ad kystlandevejen, særligt i højsæson, samt mindre biltrafik omkring Nexø Torv hele året.

 

Strategien hedder plads-plads, og indeholder følgende fysiske pladser/byrum: Nexø Torv, Brugsatorvet, Lommeplads ved Paradisvej, Skippertorvet, Kassegården, Madmolen, området omkring Dokken og til sidst strandpromenaden som en del af Strandparken.

Se kort herunder:

 

Parkering

Det aktuelle udgangspunkt for en parkeringsstrategi i Nexø er, at der pt. er parkering nok (se parkeringsanalyse i bilag 2). Den udfordring, som skal løses i Nexø er i stedet, at det i forbindelse med byudvikling af Trafikhavnen, og særligt i forbindelse med realiseringen af Strandparken, vil være nødvendigt at etablere en stor del nye parkeringspladser. I stedet for at lave en stor ny parkeringsplads ved siden af Strandparken, foreslås en parkeringsstrategi, hvor mange parkeringsindsatser rundt i byen vil øge byens parkeringskapacitet og styrke Nexø som en by, hvor man parkerer ét sted og i højere grad end i dag færdes til fods. I forhold til Strandparken vil denne strategi understøtte, at Strandparken kan tilgås på flere måder:

-          En del vil parkere tæt på Strandparken. Dette vil eksempelvis være dem, der skal tilbringe en dag med at bade på stranden. Til disse brugere etableres en lang række nye parkeringspladser tæt på Strandparken. Disse pladser er ikke med i denne sag, idet de afventer en anlægssag vedrørende Strandparken.

-          Andre vil bruge Strandparken samtidig med, at de bruger den øvrige by. Dvs. mennesker som promenerer rundt i byen, går i butikker, køber kaffe og tager en dukkert i Strandparken. For at understøtte denne brug af byen anbefales det at styrke parkeringen flere steder rundt i byen. Hermed styrkes udviklingen af nærområderne til disse parkeringspladser også. Det er disse tiltag, som nærværende dagsordenspunkt har fokus på.

 

Forudgående dialog med aktører i Nexø

I forbindelse med udarbejdelse af denne sagsfremstilling har der været gennemført en omfattende dialog med lokale aktører. Konkret har der været dialog med Østlandet (gamle EGØ – erhvervsgruppe Øst) samt Nexø Borgerforenings bestyrelse, som begge bakker op om tiltagene. Derudover har der været dialog med aktørerne omkring Nexø Torv, hvor Upstairs, Nexø Herremagasin, Bendixen Hair, Jazz Cafeen, Danbolig og Nexø Nexø bakker op om tiltagene.

Endelig bakker Nexø Havn op om de tiltag, som skal gennemføres på deres arealer, og de har meddelt, at de gerne overtager ejerskab til og drift af douglasbjælkerne og sikrer, at de og parkeringspladserne er offentligt tilgængelige i minimum 5 år. Senest i 2023 vil forsøget blive evalueret med Nexø Havn i forhold til om tiltagene kan gøres permanente.

Juridisk Service har vurderet, at kommunen lovligt kan yde finansiel støtte til etablering af P-pladser og etablering af en offentlig tilgængelig promenade langs kajarealet i Nexø Havn.

 

Konkrete tiltag

Douglasbjælker – forbindelse langs havnekajen og nyt opholdsareal på Madmolen

Det foreslås, at der langs kajen i den bynære del af Nexø Havn placeres en række douglasbjælker, der markerer en promenade langs vandet. Bjælkerne vil bryde den brede kaj på langs, og skabe en zone tæt på kajkanten og vandet, samt en zone med parkering og vejforløb på bjælkernes anden side. På kortet herunder er indtegnet en del af den bynære havn.

 

Bjælkerne placeres i rækker med passende mellemrum på 4 strækninger.

-          Strækning 1: på kajen langs Sdr. Hammer

-          Strækning 2: på kajen ved Skippertorvet

-          Strækning 3: på kajen mellem Skippertorvet og ’H8’

-          Strækning 4: på kajen ved Matter og Achtung.

Dette fysiske tiltag vil skabe forbedret forbindelse langs kajen, fordi de ensartede douglasbjælker vil fungere som pejlemærker og derved være retningsangivende for, hvor mennesker oplagt kan bevæge sig. Hertil vil de fungere som synlige offentlige opholdsmøbler, som både med og uden mennesker vil stå flot i Nexøs rå havnemiljø.

Det koster cirka 170.000 kr. at skabe og synliggøre denne forbindelse, der samtidig kan ses som etablering af ét langt promenade-byrum langs Nexø Havn. Forbindelsen vil også være et vigtigt første skridt, der forbereder en sammenhæng mellem Nexøs bymidte og den kommende Strandpark. Dette finansieres af områdefornyelsesprojektet. De første 10-12 bjælker kan sættes op inden højsæson i år, mens resten følger til efteråret. 

 

Midlertidig lukning af Torvet og halvdelen af Toldbodgade

Ovenstående tiltag løser ikke hele problematikken om sammenhæng mellem havnen og bymidten omkring Nexø Torv. Der er er stadig et visuelt og fodgængermæssigt gab mellem Skippertorvet og Nexø Torv. Et første skridt i arbejdet hermed er et forslag om i ét år at lukke for biltrafik på halvdelen af Toldbodgade op mod Torvet. Dette tiltag giver i første omgang mulighed for, at lokalsamfund og butikker kan danne sig erfaringer, der kan bruges i beslutningen om, hvorvidt denne løsning skal gøres permanent, og om der skal etableres yderligere tiltag på strækningen fra Nexø Torv til Skippertorvet. 

Som led i plads-plads strategien foreslås det tillige, at Nexø Torv lukkes for gennemkørende trafik indtil efteråret 2022, hvorefter der tages stilling til om dette skal gøres permanent.

Dette tiltag er for at begynde en transformation af hele torvet til at være et rekreativt byrum, således at det bliver et sted, hvor mennesker har lyst til at gå hen til, opholde sig og komme tilbage til, igen og igen.

 

I forbindelse med disse to tiltag, er det essentielt at understrege, at Nexø Torv er udfordret. Torvet bruges ikke mere som det gjorde førhen. Bank og posthus er væk, og de tilbageværende fysiske butikker arbejder hårdt for at få kunder nok. Nogle bygninger er omdannet til boliger, og aktiviteter finder stille og roligt andre steder at holde til. Det efterlader et torv, som til dels stadig fungerer, men som på ingen måde udfylder sit fulde potentiale.

Nexø Torv er et kulturhistorisk rum, som i fremtiden kan blive et større aktiv for byen, hvis det finder sin nye rolle. Fredeliggørelsen er første tiltag, der skal danne afsæt for en lokal dialog om, hvordan torvet kan blive et attraktivt byrum.

 

Ved at lukke for biltrafik på halvdelen af Toldbodgade og på torvet, mindskes krydset fra 5 til 3 krydsende veje. Det vil derfor stadig være muligt at levere varer på Købmagergade og Brogade, og der vil kunne parkeres på de eksisterende længeparkeringer. Samlet set forventes det at skabe mindre trafik i krydset ved torvet, hvilket kan skabe en mere sikker overgang for fodgængere, og skabe en mere trygt og behageligt opholdsrum på Nexø Torv.

Den midlertidige lukning af en del af Toldbodgade og Torvet vil koste cirka 60.000 kr. til opsætning af en række steler, der markerer afspærringerne. Dette finansieres af områdefornyelsesprojektet.

 

Parkeringstiltag

Det centrale greb i parkeringsstrategien er at guide besøgende og turister til en hurtig parkering. Denne målgruppe kommer kørende ad kystlandevejen i nordlig eller sydlig retning. Det centrale greb i parkeringsstrategien er derfor at få bilister til at se ensartede p-skilte langs denne hovedpulsåre og at sikre lettilgængelige parkeringspladser. Herved sikres det, at gæster til byen i mindre grad ledes ind omkring torvet, hvor de kører rundt i de små gader og ser efter ledige p-pladser.

Kørende fra syd vil en besøgende først møde et skilt ved Netto, som peger mod Havneparkering, næste skilt vil være til Sdr. Strandvejsparkering, næste vil henvise til parkeringspladsen ved Kvickly, og dernæst til Havnegadeparkering.

I denne sammenhæng vil skilte, som henviser til parkering omkring centrum (Nexø Torv), blive fjernet. Disse parkeringspladser kan lokale og stedkendte nemt finde frem til uden at forårsage unødig søgetrafik i byen.

Havneparkeringen er parkeringsbåse langs havnekajen på Sdr. Hammer (Nexø Havns areal), hvis p-pladser vil være offentligt tilgængelige og uden tidsbegrænsning.

Sdr. Strandvejsparkering er eksisterende p-pladser, som i dag ikke bliver meget brugt. For at aktivere disse foreslås det, at der laves et dobbeltrettet gennembrud i p-pladsens sydlige ende, for herved at skabe bedre tilgængelighed (pladsen ender i dag blindt).

Havnegadeparkeringen samt parkeringspladsen ved Kvickly er begge eksisterende og velfungerende p-pladser, og vil med et nyt p-skilt fra Kystlandevejen hver især blive mere synlige for besøgende og turister. Det er iht. aftale med Kvickly Nexø, at der henvises til deres p-plads som en offentlig p-plads uden navngivning, fra Sdr. Landevej.

 

Tiltagene vil i alt koste 150.000 kr., hvoraf gennembruddet ved Sdr. Strandvejsparkering vil koste cirka 100.000 kr., mens opstribning og opsætning samt nedtagning af skiltning vil koste cirka 50.000 kr.

Tabel 1

Nexø Områdefornyelse, trafikale tiltag

Kroner

Douglasbjælker – forbindelse langs havnekajen og nyt opholdsareal på madmolen

170.000

Lukning af Torvet og halvdelen af Toldbodgade

60.000

Parkeringstiltag

150.000

I alt

380.000

 


 

Borgerinddragelse og næste skridt:

Det aktuelle arbejde bygger på den borgerinddragelse, der hidtil har været gennemført i regi af Nexø Områdefornyelse.

-          I 2018 startede inddragelsen i form af et idékontor i Nexø, hvor der blev indsamlet i alt 108 input fra byens borgere til områdefornyelsens program. Indsatsområdet ’Sammenhæng og aktiviteter mellem bymidte og havn’ og ’Strandparken’ er resultater heraf.

-          I efteråret 2020 åbnede Nexø Byværksted for at konkretisere idéerne i dialog med borgerne, og ikke mindst for at få formidlet områdefornyelsens processer.

-          I samme periode har en lokal arbejdsgruppe sammen med kommunens projektleder udarbejdet plads-plads strategien.

Næste skridt i borgerdialogen er et borgermøde, som forhåbentlig kan afholdes før sommerferien samt en genåbning af Nexø Byværksted. Gennem denne dialog og gennem indsamling af erfaringer hen over sommeren 2021, med de her beskrevne tiltag, vil plads-plads strategien og parkeringsstrategien blive færdiggjort, udsendt i høring og fremlagt til endelig politisk godkendelse.

 

 

Bilag:

1.       Plads-plads – Byrumsstrategi for at sammenbinde by og havn i Nexø
(Denne fortæller om visionerne for plads-plads strategien)

2.       Trafikanalyse Nexø – af ViaTrafik

3.       Kortoversigt første tiltag i Nexø Områdefornyelse
(FASE 1 – trafik, parkering, skiltning og forbindelse for fodgængere)

4.       Byfornyelsesprogram for Nexø Områdefornyelse

 

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har tidligere godkendt anlægsbevillinger til projektet på følgende møder (akkumulerede beløb):

Dato

Samlede bruttoudgifter

Samlede tilskud

Samlede nettoudgifter

29. november 2018

2.248.980

-1.053.000

1.195.980

10. oktober 2019

2.311.980

-1.116.000

1.195.980

30. april 2020

3.335.580

-1.730.160

1.605.420

 

Der søges i denne sag om en forhøjelse af anlægsbevillinger og rådighedsløb som skitseret i tabel 2 nedenfor, således at der afsættes budget til udførelse af midlertidige og permanente trafikale tiltag.

 

 

For at kunne udnytte driftsmidlerne fra bevilling 52 Teknik, natur og miljø, til at trække statsrefusion fra statens pulje til landsbyfornyelse til anlægsbevillingen, er det nødvendigt at overføre dem hertil.

De kommunale driftsmidler på 140.000 kr. matches således med midler fra den statslige pulje til landsbyfornyelse for 2019, idet

·         der søges om en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb til områdefornyelse i Nexø på 350.000 kr. til trafikmæssige tiltag (udgift), således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør i alt 3.685.580 kr.

·         der søges om en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb til refusion af projektudgifterne på -210.000 kr. (indtægt fra statens pulje til landsbyfornyelse 2019), således at den samlede anlægsbevilling til refusion herefter udgør -1.940.160 kr.

·         nettoudgiften på 140.000 kr. finansieres af driftsbevilling 52 Teknik, natur og miljø, vejplanlægning. 

 

Den statslige refusionsprocent for puljen til landsbyfornyelse for 2019 udgør 60 pct.

 

Tabel 2

Områdefornyelse i Nexø

Nuværende anlægsbevillinger

Forhøjelse af anlægsbevillinger

Nye anlægs-bevillinger

 Indsatsområde - udgifter

 

 

 

00 Projektadministration og borgerinddragelse

1.767.600

 

1.767.600

01 Branding og kommunikation

25.000

 

25.000

02 Sammenhæng mellem bymidte og havn

142.980

350.000

492.980

03 Strand- og havnepromenade med vandaktiviteter

1.250.000

 

1.250.000

04 Kultur- og medborgerhus

150.000

 

150.000

Samlede udgifter

3.335.580

350.000

3.685.580

Indtægter

 

 

 

Statens pulje til byfornyelse 2018

-1.053.000

 

-1.053.000

Statens pulje til landsbyfornyelse 2019

-677.160

-210.000

-887.160

Samlede indtægter

-1.730.160

-210.000

-1.940.160

Samlede nettoudgifter

1.605.420

140.000

1.745.420

 

De samlede udgifter til de trafikale tiltag i Nexø på 380.000 kr. jf. tabel 1, er budgetlagt under indsatsområde 02 Sammenhæng mellem bymidte og havn, hvortil der, efter forhøjelsen på 350.000 kr., er afsat i alt 492.980 kr.

 

 

Supplerende sagsfremstilling til ØEPU 19.5.2021

Det præciseres supplerende til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets indstilling:

-          Litra a) De anlæg, der etableres og betales af områdefornyelsen, overdrages efterfølgende vederlagsfrit til den private havn Nexø Havn A/S, der derefter ejer og drifter dem.

-          Litra b), c) og d) er affødt af Natur- og Miljøudvalgets godkendelse af indstilling om overførsel af 140.000 kr. fra driftsbevilling 52 til områdefornyelsen i Nexø. Jf. kompetencefordelingen for Natur- og Miljøudvalget, Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

-          Litra a), b), c) og d) indstilles derfor videre til Kommunalbestyrelsen.

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 4. maj 2021

1.
Bilag 4_Byfornyelsesprogram for Nexø områdefornyelse (PDF)

2.
Bilag 3_Kortoversigt første tiltag i Nexø Områdefornyelse (PDF)

3.
Bilag 2_Trafikanalyse Nexø af ViaTrafik (PDF)

4.
Bilag 1_PladsPlads Byrumsstrategi for at sammenbinde by og havn i Nexø (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S - ordinær generalforsamling 2021

13.00.00G01-0028

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

27-05-2021

11

 

Politisk sagsgang

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bestyrelsen i Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S har indkaldt til ordinær generalforsamling i selskabet den 28. maj 2021. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvorledes regions­kommunens ejer­beføjelser skal udøves på generalforsamlingen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at borgmesteren eller en af denne udpeget medarbejder deltager i generalforsamlingen og

a) Godkender årsrapport for 2020

b) Godkender overførsel af resultat til ”overført overskud”

c) Godkender valg af bestyrelsesmedlemmer

d) Godkender valg af formand

e) Godkender valg af næstformand

f) Godkender valg af revisor

 

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er eneaktionær i Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S og udøver sine aktionærbeføjelser ved bl.a. at stemme på selskabets generalforsamlinger.

 

Kommunalbestyrelsen tager stilling til, hvordan der skal stemmes, og bemyndiger samtidig borgmesteren til at udføre kommunalbestyrelsens beslutning på generalforsamlingen enten ved personligt fremmøde eller ved borgmesterens videredelegering af bemyndigelsen til én, der møder i stedet for borgmesteren.

 

Selskabet har indkaldt til ordinær generalforsamling den 28. maj 2021 kl. 9:00 på selskabets adresse, Skansevej 2, 3700 Rønne.

 

Dagsorden for generalforsamlingen er i henhold til vedtægterne følgende:

 

1. Valg af dirigent

2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte års­- rapport

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

5. Valg af formand for bestyrelsen

6. Valg af næstformand for bestyrelsen

7. Valg af revisor

8.  Eventuelt

 

Ad a) Godkendelse af årsrapport for 2020

I henhold til pkt. 2 på generalforsamlingens dagsorden skal der ske forelæggelse af årsrapport til godkendelse.

 

Af årsrapporten fremgår, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Det er revisors opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernen og selskabets aktiver, passiver og finan­sielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af koncernen og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme og for regnskabs­året 1. januar – 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Baseret på det udførte arbejde er det ligeledes revisors opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet, og den er i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Revisor har ikke fundet væsentlig fejlinformation i beretningen.

 

Resultatet for 2020 viser et underskud på 10.723.000 kr. i forhold til et overskud i 2019 på 76.408.000 kr. Koncernens balance pr. 31. december 2020 viser en egenkapital på 1.844.723.000 kr. sammenlignet med en egenkapital i 2019 på 1.855.580.000 kr.

 

Årets resultat er særligt negativt påvirket af en nedskrivning i datterselskabet Bornholms El-Produktion A/S. Nedskrivningen er en følge af et genvundet udbud til en nedsat pris og den fremtidige etablering af Energiø Bornholm, som påvirker selskabets fremtidige indtægtsgrundlag i væsentlig grad.

Det bemærkes herudover, at nettoomsætningen for 2017, 2018 og 2019 er væsentlig påvirket af særlige forhold: Skattesagen i Vandsektoren og regulering af over- og underdækning i datterselskaber.

Der henvises til ledelsesberetningen i årsrapporten for en nærmere gennemgang af disse forhold, hvor også tvisten med Rønne varme A/S nævnes som et usædvanligt forhold, der har påvirket årsregnskabet.

 

Ledelsen indstiller, at årsrapporten godkendes.

 

Ad b) Beslutning om anvendelse af årets overskud

I henhold pkt. 3 på generalforsamlingens dagsorden skal der træffes beslutning om anven­delse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte års­rapport.

 

Ledelsen indstiller, at årets resultat overføres til næste år.

 

Ad c) Godkendelse af forslag om valg af medlemmer til bestyrelsen

I henhold til pkt. 5 på generalforsamlingens dagsorden skal der ske valg af bestyrelsesmedlemmer.

 

Bestyrelsen består af 6-8 generalforsamlingsvalgte medlemmer samt et antal medarbejderrepræsentanter.

De generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges jf. vedtægternes § 10.2 for 1 år ad gangen, dog er den politiske indstilling af medlemmer gældende for 4 år ad gangen fra førstkommende ordinære generalforsamling efter kommunalvalget.

 

Indstillet af kommunalbestyrelsen som politisk udpegede medlemmer:

Lars Goldschmidt

Mikael Benzon

Caroline Meyer White

Carsten Scheibye

Maike Fiil

Brian Kofoed

 

Indstillet af kommunalbestyrelsen som medlemmer med forsyningsfaglig viden:

Ulla Röttger

Jacob Brønnum

 

Ad d) Beslutning om godkendelse af forslag om valg af formand for bestyrelsen

I henhold til pkt. 6 på generalforsamlingens dagsorden skal der ske valg af formand for besty­relsen.

 

Indstillet af kommunalbestyrelsen som formand for bestyrelsen:

Lars Goldschmidt

 

Ad e) Beslutning om godkendelse af forslag om valg af næstformand for bestyrelsen

I henhold til pkt. 7 på generalforsamlingens dagsorden skal der ske valg af næstformand for besty­relsen.

 

Indstillet af kommunalbestyrelsen som næstformand for bestyrelsen:

Caroline Meyer White

 

Ad f) Beslutning om godkendelse af forslag om valg af revisor

I henhold til pkt. 8 på generalforsamlingens dagsorden skal der ske valg af revisor.

 

Selskabets bestyrelse har foreslået, at selskabets revisor, Ernst & Young, Godkendt Revi­sions­partnerselskab, genvælges.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 27. maj 2021

1.
Indkaldelse af aktionæren (PDF)

2.
Årsrapport for 2020 BEOF Holding (PDF)

3.
Vedtægter (PDF)

4.
PUBLISERET - Årsrapport BEOF 2020 D-21-05-7003 2.0 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Forberedelse af valg til kommunalbestyrelse og regionsråd den 16. november 2021

84.03.00G01-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

19-05-2021

4

 

Kommunalbestyrelsen

27-05-2021

12

 

Politisk sagsgang

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I henhold til den kommunale valglov holdes der valg til Bornholms Kommunalbestyrelse og Regionsrådet for Region Hovedstaden – tirsdag den 16. november 2021, for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a) At de 9 afstemningssteder godkendes

b) At borgmesteren bemyndiges til at udpege det i sagsfremstillingen nævnte antal valgstyrere, valgtilforordnede og medarbejdere fra Bornholms Regionskommune

c) At borgmesteren bemyndiges til at godkende køredatoer, rute og stop for valgbussen

d) At der ydes en valgdiæt (dobbelt almindelig diæt) til politisk indstillede, frivillige og til udpeget personale fra Bornholms Regionskommune

e) At administrationen følger den hidtidige praksis i forhold til indsamlinger

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 19. maj 2021:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021:

Godkendt.

Sagsfremstilling

 

Valgbestyrelse, kommunale valg:

 

Thomas Thors, formand                    Suppleant Kirsten Wendell
Leif Olsen                                       Suppleant Morten Riis
Bjarne H. Kirkegaard                         Suppleant Ole Rødvig
Linda Kofoed Persson                        Suppleant René Danielsson
Søren Schow                                   Suppleant Carsten Scheibye

 

 

 

Opstillingskredse og afstemningssteder

Bornholms Storkreds er opdelt i 2 opstillingskredse:

1. opstillingskreds, Rønnekredsen med tidligere Rønne og Hasle Kommuner

2. opstillingskreds, Aakirkebykredsen med tidligere Allinge-Gudhjem, Nexø, Aakirkeby                Kommuner og Christiansø

 

Der er følgende 9 afstemningssteder på Bornholm:

 

Afstemningssted

Adresse

Allinge Afstemningssted

2. opstillingskreds

(består af Allinge-Sandvig, Olsker-Tejn, Rø),

Allinge Valgsted

Bornholms Idræts- & Kulturcenter, cafeteriet

Strandvejen 1

3770 Allinge

Østermarie Afstemningssted

2. opstillingskreds

(består af Østermarie, Østerlars, Gudhjem),

Østermarie Valgsted

Østermarie Hallen

Idrætsvej 1

3751 Østermarie

Svaneke Afstemningssted

2. opstillingskreds

(består af Svaneke, Ibsker)

Svaneke Valgsted

Svaneke Hallen

Sydskovvej 4

3740 Svaneke

Nexø Afstemningssted

2. opstillingskreds

(består af Nexø, Bodilsker)

Nexø Valgsted

Paradisbakkeskolen
Kong Gustafsvej 10A

3730 Nexø

Pedersker Afstemningssted

2. opstillingskreds

(består af Pedersker, Poulsker)

Pedersker Valgsted

Pedersker Samlingshus

Pedersker Hovedgade 56,

3720 Aakirkeby

Aakirkeby Afstemningssted

2. opstillingskreds

(består af Aakirkeby, Nylars, Vestermarie)

Aakirkeby Valgsted

Aakirkeby-Hallerne, Mødelokaler

Grønningen 3

3720 Aakirkeby

Klemensker Afstemningssted

1. opstillingskreds

(består af Nyker, Klemensker)

Klemensker Valgsted

Bornholms Ungdomsskole,

Sct. Klemensgade 26,

3782 Klemensker

Rønne Afstemningssted

1. opstillingskreds

 

Rønne Valgsted

Rønne Idrætshal

Torneværksvej 1

3700 Rønne

Hasle Afstemningssted

1. opstillingskreds

(består af Rutsker, Hasle, Sorthat-Muleby)

Hasle Valgsted

Hasle Hallen

Byvangen 6

3790 Hasle

 

 

 

 

Valgstyrer og valgtilforordnede vælgere

Nedennævnte tabel viser antal valgstyrere, valgtilforordnede, administrative medarbejdere der foreslås udpeget til kommunal- og regionsrådsvalget 2021.

Rolle/ansvar

Antal

Valgstyrere inkl. valgstyrerformand

47

Valgtilforordnet

72

Brevstemmemodtager udpeget blandt de politisk indstillede personer

12

I alt

131

Brevstemmemodtager – administrative medarbejdere

12

Valgsekretariat + kommunikationsmedarbejder

5

Valgstyrersekretær

9

Stedfortræder for valgstyrersekretær

9

Indtaster i KMD-valgsystem

3

Elev

8

Tæller

43

Teknisk servicemedarbejder

10

IT-medarbejder

2

Kantinemedarbejder

4

Medarbejder i borgerservice (folkeregister)

3

                               I alt

108

Medarbejdere til fintællingen ved folketingsvalg, og nedtagning af stemmebokse, IT-udstyr mv.

40

I alt

40

Total antal personer

279

Administrationen foreslår, at de politiske partier indbydes til at indstille så mange personer som muligt til at blive udpeget til valgstyrere, valgtilforordnede og brevstemmemodtagere.
Der er etableret samarbejde med flere af de bornholmske borgerforeninger, om at deres medlemmer kan deltage som valgtilforordnede. Samtidig foreslås det, at der supplerende kan annonceres efter frivillige, hvis det bliver nødvendigt for at få udpeget det nødvendige antal personer.

Brevstemmehold

Der skal være udpeget brevstemmehold til at modtage brevstemmer i diverse boformer, som f.eks. plejehjem og plejecentre samt i vælgerens eget hjem.

Hvert brevstemmehold består af 1 valgtilforordnet vælger og 1 administrativ medarbejder. Administrationen foreslår, at der udpeges personer til i alt 12 brevstemmehold:

 

Rønne         5 hold

Nexø           3 hold

Aakirkeby    2 hold

Hasle          1 hold

Allinge         1 hold

Stemmeoptællingen

Økonomi- og Indenrigsministeriet har meddelt, at stemmeoptællingen skal foretages på de enkelte afstemningssteder umiddelbart efter afstemningens afslutning med efterfølgende fintælling i opstillingskredsene senest dagen efter afstemningen.

Fintællingen foregår dagen efter selve valgdagen i Rønne Idrætshal.

Administrationen foreslår, at administrationen udpeger et antal medarbejdere til dette arbejde.

 

Valgbussen

Administrationen ønsker, at bruge valgbussen nogle dage til at samle brevstemmer inden for de sidste 3 uger før valgdagen.

Der udarbejdes en plan for bussens placeringer, som borgmesteren bemyndiges til at godkende.

 

Indsamlinger

Der er ved tidligere valg givet tilladelse til indsamlinger ved afstemningsstederne forudsat at de blev holdt udenfor afstemningslokalet og i øvrigt ikke er til gene for valghandlingen.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til afholdelse af kommunal-/ regionsrådsvalg forventes at kunne holdes inden for det afsatte budget på 1.203.000 kr. under bevilling 64 Politikere.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Udpegning af nyt medlem for DI Dansk byggeri Bornholm til den lokale filialbestyrelse for Erhvervshus Hovedstaden

24.10.00A30-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

27-05-2021

13

 

Politisk sagsgang

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen traf ved sit møde d. 31. januar 2019 beslutning om, hvem der blev udpeget blandt erhvervsorganisationer samt arbejdstagerorganisationer til en plads i Erhvervshus Hovedstadens filial på Bornholm.

Sammensætningen af Erhvervshus Hovedstadens filialbestyrelse på Bornholm er gældende for perioden fra 1. februar 2019 til og med 31. januar 2022.

Dansk Byggeri, nu DI Byggeri, vil gerne udpege et nyt medlem, da det nuværende Morten F. Q. Iversen, gerne vil udtræde.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller;

a)    At kommunalbestyrelsen godkender Morten F. Q. Iversens ønske om at udtræde fra Erhvervshus Hovedstadens filialbestyrelse på Bornholm

b)    At kommunalbestyrelsen godkender Claus Stamer som nyt medlem af Erhvervshus Hovedstadens filialbestyrelse på Bornholm

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Sammensætningen af Erhvervshus Hovedstadens filial på Bornholm, herunder antallet af medlemmer og fordelingen af medlemmerne mellem erhvervsorganisationer, politikere, videns- og uddannelsesinstitutioner, arbejdstagerorganisationer samt observatører, er fastsat i Lov om erhvervsfremme og etableringsaftalen mellem Erhvervsministeriet og KL.

Det ligger således fast, at det nye Erhvervshus Hovedstaden filial skal bestå af 11 medlemmer, samt en fast observatørplads til henholdsvis Erhvervsministeriet og Erhvervshus Hovedstaden.

 

En af pladserne blev givet til Dansk Byggeri, nu DI Byggeri, da Dansk Byggeri og Dansk Industri har valgt at fusionere. Pladsen blev på mødet givet til Morten F. Q. Iversen efter indstilling fra Dansk Byggeri.

 

DI Byggeri har meddelt, at Morten F. Q. Iversen ønsker at udtræde fra bestyrelsen.

DI Byggeri indstiller derfor, at Claus Stamer indtræder i Erhvervshus Hovedstadens filialbestyrelse på Bornholm i stedet for Morten.

 

På nuværende tidspunkt har kommunalbestyrelsen udpeget:

 

Blandt kommunalbestyrelsens medlemmer:

·         Thomas Thors (formand) (A)

·         Bjarne Hartung Kierkegaard (K)

·         Linda Kofoed Persson (O)

·         Kirstine van Sabben (W)

a)    At der vælges mellem de indstillede til de fire erhvervsrelaterede pladser:

      Karen Bladt (næstformand) (Dansk Industri)

      Liselotte Hjorth Pedersen (Dansk Erhverv)

      Benny Schou (HORESTA)

      Morten F. Q. Iversen (Dansk Byggeri)

b)    At der vælges mellem de indstillede til den ene arbejdstagerplads:

      Klaus Holm (FH og AC i fællesskab)

c)    At der vælges mellem de indstillede fra Campus Bornholm som repræsentant fra en videns- og uddannelsesinstitution:

·         Inge Prip

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Ændring af styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune for Bornholms Regionskommune

00.01.00P24-0021

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

27-05-2021

14

 

Politisk sagsgang

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Vederlagsbekendtgørelsen er ændret, og som følge heraf skal der ske ændring af de bestemmelser i kommunens styrelsesvedtægt, som relaterer sig hertil. 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

·         forslag til ændret styrelsesvedtægt videresendes til andenbehandling

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Vederlagsbekendtgørelsens § 30 (i bkg. Nr. 1530 af 9. december 2016), som omhandler ophør af udbetaling af vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer, er blevet ændret ved bkg. Nr. 1416 af 24. september 2020 med virkning fra 15. oktober 2020.

 

Regionskommunens styrelsesvedtægt har indsat en bestemmelse om ophør af vederlag, som skal ændres for at være i overensstemmelse med lovgivningen. Derfor foreslås følgende ændring:

 

Nuværende bestemmelse

Ændret bestemmelse

§ 19, stk. 6: De i stk. 1-5 nævnte vederlag ophører, når formanden har været forhindret i at varetage formandshvervet i en uafbrudt periode på 3 måneder på grund af forfald.

 

§ 19, stk. 6: De i stk. 1-5 nævnte vederlag ophører med udgangen af den kalendermåned, hvor formanden i en uafbrudt periode på 1 måned har været forhindret i at varetage formandshvervet på grund af forfald.

 

 

Kommunalbestyrelsen beslutter ændring af styrelsesvedtægten ved 2 behandlinger med mindst 6 dage imellem. Det er forudsat, at ændringsforslaget vil blive behandlet på kommunalbestyrelsesmøder den 27. maj og 24. juni 2021.

 

Gældende styrelsesvedtægt af 20. september 2019 er vedhæftet sammen med udkast til ny styrelsesvedtægt pr. 25. juni 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ændringen får alene økonomisk betydning, såfremt formanden bliver forhindret i at varetage formandshvervet i en uafbrudt periode på mere end 1 måned.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 27. maj 2021

1.
Styrelsesvedtægt pr. 20. september 2019 - underskrevet (PDF)

2.
Styrelsesvedtægt pr. 25. juni 2021 - UDKAST (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Orientering fra formanden

00.01.00P35-0098

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

27-05-2021

15

 

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021:

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt: personalesag

 

Beslutning: Ansættelse af ny direktør. Der udsendes særskilt pressemeddelelse.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt. Anlæg

 

Beslutning: anlægsbevilling givet til reparation af kaj Nørrekås Lystbådehavn.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

103. Lukket punkt. Anlæg

 

Beslutning: anlægsbevilling givet til reparation af havneporten i Svaneke.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

104. Lukket punkt. Anlæg

 

Beslutning: anlægsbevilling givet til reparation af havneporten i Allinge Havn.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

105. Lukket punkt. Anlæg

 

Beslutning: anlægsbevilling givet til udskiftning af halvtag på Paradisbakkeskolen.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

106. Lukket punkt. Anlæg

 

Beslutning: anlægsbevilling givet til etablering af ny indgang og handicaptoilet Klemensker Skole.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

107. Lukket punkt. Anlæg

 

Beslutning: anlægsbevilling givet til nyt loft i aulaen på Kongeskærskolen.

 

 [1] KL har ikke kunnet oplyse et præcist antal kommuner, men disse kommuner er fundet i en internetsøgning: Ringsted Kommune, Halsnæs Kommune, Holbæk Kommune, Odsherred Kommune, Gribskov Kommune, Rødovre Kommune, Odder Kommune, Allerød Kommune, Albertslund Kommune, Skanderborg Kommune, Esbjerg Kommune