Referat
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget
06-05-2021 kl. 15:30
mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Dialogmøde med Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat
  åbent 3 Dialogmøde med Center for Økonomi og Personale
  åbent 4 Udvalgets pejlemærker for 2022
  åbent 5 Spareforslag budget 2022
  åbent 6 Tilpasning af budget 2022-2025 som følge af den forventede befolkningsudvikling
  åbent 7 Nyt mødetidspunkt for Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets møder
  åbent 8 Orientering fra formanden
  åbent 9 Eventuelt
  lukket 101 Lukket punkt: salg af byggegrund 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

00.01.00P35-0099

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

06-05-2021

1

 

 

Fraværende

Leif Olsen mødte kl. 16.08 under behandlingen af pkt. 2.

Søren Schow mødte kl. 15.40 under behandlingen af pkt. 2.
Thomas Thors forlod mødet kl. 18.06 og kom retur kl. 19.20 og deltog ikke i behandlingen af pkt. 5, 6 og 7.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Dialogmøderne afvikles i kommunalbestyrelsessalen og har deltagelse af en række medarbejdere, hvilket fremgår af henholdsvis pkt. 2 og 3.

Økonomichef Stine Hansen deltager under behandlingen af pkt. 4, 5 og 6.

Centerchef Claus Munk deltager under behandlingen af pkt. 4 og 5.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Dialogmøde med Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat

00.01.00P22-0079

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

06-05-2021

2

 

Politisk sagsgang

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget beslutter.

Resumé

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget har besluttet, at som led i den politiske budgetproces i 2021 afholdes et dialogmøde, hvor udvalget mødes med repræsentanter fra centrene under udvalgets område; Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat og Center for Økonomi og Personale.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

·         Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat og udvalget drøfter status på arbejdet i centeret, herunder implementering af emner i budgettet for 2021, udvalgets mål og udfordringer og opmærksomhedspunkter i forhold til det videre arbejde og budget 2022.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. maj 2021:
Drøftet.
 

Sagsfremstilling

Udvalgene skal sætte retning for udviklingen af deres ansvarsområder. Dette skal ske i forlængelse af det politiske målarbejde, udvalget har gennemført i valgperioden, og i respekt for kommunalbestyrelsens visioner.

 

Udvalget afholder som led i den løbende dialog om budget, politikker, pejlemærker og mål dialogmøder med centrene under udvalgets område. Dialogmøderne har til formål at afdække udfordringer og opmærksomhedspunkter, som udvalgene kan have for øje i forhold til det videre arbejde og budget for 2022.

 

Derudover er dialogmøderne tænkt som en mulighed for centrene til at gøre rede for hvordan ”tingenes tilstand” er i de enkelte centre: Hvad går godt og hvad går mindre godt?

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget har på mødet d. 8. april 2021 godkendt den politiske budgetproces for budget 2022. Denne foreskriver, at årets dialogmøder holdes i maj i forbindelse med de ordinære udvalgsmøder.

 

Et repræsentativt udsnit af medarbejdere og ledere i centeret med Centerchefen i spidsen giver på mødet en mundtlig status på arbejdet generelt i centeret. Dette kan fx være omkring implementering af budget 2021, herunder udvalgets mål, og øvrige relevante emner. Oplægget tjener som afsæt for den efterfølgende dialog med udvalget.

 

Efter budgetvedtagelsen i oktober afholdes endnu et dialogmøde med henblik på at drøfte implementeringen af budget 2022.

Fra Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat deltager Claus Munk, Søren Møller Christensen, Marianne Westergaard, Regin Atterdag Nordentoft, Elise Ipsen, Nicolai Munk Pedersen og Henrik Marckmann Hansen.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Dialogmøde med Center for Økonomi og Personale

00.01.00P22-0079

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

06-05-2021

3

 

Politisk sagsgang

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget beslutter.

Resumé

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget har besluttet, at som led i den politiske budgetproces i 2021 afholdes et dialogmøde, hvor udvalget mødes med repræsentanter fra centrene under udvalgets område; Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat og Center for Økonomi og Personale.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

·         Center for Økonomi og Personale og udvalget drøfter status på arbejdet i centeret, herunder implementering af emner i budgettet for 2021, udvalgets mål og udfordringer og opmærksomhedspunkter i forhold til det videre arbejde og budget 2022.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. maj 2021:
Drøftet.
 

Sagsfremstilling

Udvalgene skal sætte retning for udviklingen af deres ansvarsområder. Dette skal ske i forlængelse af det politiske målarbejde, udvalget har gennemført i valgperioden, og i respekt for kommunalbestyrelsens visioner.

 

Udvalget afholder som led i den løbende dialog om budget, politikker, pejlemærker og mål dialogmøder med centrene under udvalgets område. Dialogmøderne har til formål at afdække udfordringer og opmærksomhedspunkter, som udvalgene kan have for øje i forhold til det videre arbejde og budget for 2022.

 

Derudover er dialogmøderne tænkt som en mulighed for centrene til at gøre rede for hvordan ”tingenes tilstand” er i de enkelte centre: Hvad går godt og hvad går mindre godt?

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget har på mødet d. 8. april 2021 godkendt den politiske budgetproces for budget 2022. Denne foreskriver, at årets dialogmøder holdes i maj i forbindelse med de ordinære udvalgsmøder.

 

Et repræsentativt udsnit af medarbejdere og ledere i centeret med Centerchefen i spidsen giver på mødet en mundtlig status på arbejdet generelt i centeret. Dette kan fx være omkring implementering af budget 2021, herunder udvalgets mål, og øvrige relevante emner. Oplægget tjener som afsæt for den efterfølgende dialog med udvalget.

 

Efter budgetvedtagelsen i oktober afholdes endnu et dialogmøde med henblik på at drøfte implementeringen af budget 2022.

Fra Center for Økonomi og Personale deltager Stine Hansen, Annika Westh-Hansen, Dorthe Sobczyk, Karen Lynn Jacobsen, Peter Petersen, Anders Gummesen og Jesper Tranberg.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Udvalgets pejlemærker for 2022

00.30.00G01-0036

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

06-05-2021

4

 

Politisk sagsgang

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

Udvalgenes målarbejde er midlertidigt afløst af et arbejde med at forberede overgangen til en ny valgperiode. Dette sker med udpegning af pejlemærker for kommende udvalg, der skal arbejde med udvalgets områder.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

·         Udvalget drøfter pejlemærker med udgangspunkt i administrationens oplæg

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. maj 2021:
Udsat.

Kirstine van Sabben og Linda Kofoed Persson kan ikke medvirke til at udsætte punktet.
 

Sagsfremstilling

I forlængelse af styringsmodellen i Bornholms Regionskommune arbejder udvalg og kommunalbestyrelse hvert år med mål for det kommende budget. Målarbejdet er tæt knyttet til de strategier og handleplaner, som udvalgene har arbejdet med i valgperioden, så der kommer en klar sammenhæng mellem de politiske ambitioner og de økonomiske prioriteringer.

Idet året 2021 er et det sidste år i valgperioden, betyder det at processen ændres i forhold til et normalt år med målproces for udvalgene, jf. budgetvejledningen (besluttet af Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget d. 8. april 2021).

Det betyder helt konkret, at udvalgene ikke skal udarbejde mål for det kommende budget. Hensigten med dette er at give ny kommunalbestyrelse og de nye udvalg fuldt ejerskab over målene i en nye valgperiode, og dermed også i det kommende budgetår.

I 2018 besluttede kommunalbestyrelsen en hovedvision om at være 42.000 indbyggere i 2028, samt en række visionsspor, der understøtter udviklingen af samfundet.

På baggrund af visionerne har udvalgene over de seneste år arbejdet med nye politikker og strategier. Politikkerne og strategierne skal således sætte den politiske, strategiske retning for det arbejde, der i sidste ende skal indfri de politiske visioner.

Visioner, politikker og strategierne på de respektive udvalgsområder udgør den retning og det fokus som det enkelte udvalg har i budgetlægningen for 2022. Målarbejdet er således midlertidigt sat på pause, mens udvalgene arbejder med budgettet med udgangspunkt i det strategiske arbejde, der er foretaget eller i gang på udvalgsområderne.

For at sikre en overdragelse af viden mellem de nuværende udvalg og de nye, der dannes i forlængelse af kommunalvalget, skal udvalgene i år arbejde med pejlemærker.

Pejlemærker adskiller sig fra mål, idet der ikke nødvendigvis anvises noget, der skal nås i det kommende budgetår. Et pejlemærke for udvalgets arbejde vil således være en angivelse af hvor udvalget ville have haft sit fokus i 2022, såfremt udvalget skulle arbejde videre fra de vedtagne politikker og strategier. Pejlemærkerne skal således ses som gode råd til det udvalg, der skal arbejde videre med området.

Hvert udvalg forventes at udpege 3-4 pejlemærker. Det kan opleves som ret få, men meningen er, at udvalgene skal prioritere, hvad de anser for absolut vigtigst for et nyt udvalg i en ny valgperiode. Det er med andre ord ikke en udtømmende opgaveoversigt, men de helt essentielle emner, der skal udgøre pejlemærkerne.

Vedhæftet dagsordenen findes et oplæg, der er udarbejdet af centerchefer og direktøren for området i fællesskab. Oplægget skal ses som et forslag til hvilke områder, opgaver, udfordringer og muligheder udvalget med fordel kan overveje at give videre.

På Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets område er udviklingen i fuld gang allerede; tilflytning såvel som befolkningstal stiger, og der er et øget pres på boligmarkedet. Dette kræver en indsats for planlægning af flere boliger, og planlægning tager tid. Derfor er det en administrativ anbefaling, at der holdes fast i en fremsynet planlægningsindsats i årene fremover, som kan imødekomme de behov, herunder også de behov som den ændrede demografi tilsiger.

Et velfungerende erhvervsliv er også en forudsætning for indfrielse af de politiske ambitioner, som afspejlet i visionen. På den baggrund er det anbefalingen, at der fastholdes et fokus på erhvervslivets vilkår, samtidig med at man arbejder videre med de muligheder, der er på særligt strategiske områder.

I forlængelse af dette er implementeringen af energistrategiens indsatser også central for at sikre Bornholms position i den grønne omstilling. Det handler både om klima og erhverv – og det er centralt at et kommende udvalg også arbejder videre med dette for at skabe resultater og rammer for omstillingen.

Et andet aspekt af omstillingen genfindes i ambitionen om, at få Bornholms Regionskommune til at fungere som én sammenhængende indkøbsorganisation, der understøtter indgåelse af indkøbsaftaler, der en fornuftig balance mellem økonomi og kvalitet, samtidig med et fokus på bæredygtig udvikling. Det er administrationens anbefaling, at et kommende udvalg arbejder videre med at få ambitionerne ført ud i livet.

 

Proces

Processen for udvalgets pejlemærker begynder således på maj-møderne, hvor oplægget drøftes i udvalget. På baggrund af udvalgets drøftelser tilpasses oplægget, og fremsættes igen til udvalgets godkendelse i juni.

Udvalgenes pejlemærker sættes op i et samlet dokument, der vil indgå i budgetprocessen, såvel som i visionsprocessen for en ny kommunalbestyrelse.

Parallelt med udviklingen af pejlemærkerne i udvalgene, arbejder administrationen på en opdateret orientering om status på kommunalbestyrelsens visioner (som tilfældet også var i 2020). Formålet med orienteringen er at give kommunalbestyrelsen en afsluttende status på, hvor langt regionskommunen er kommet i indfrielsen af de politiske ambitioner, der blev formuleret i begyndelsen af valgperioden.

Orienteringen forelægges Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget til orientering d. 9. juni, og videresendes både til kommunalbestyrelsens orientering på mødet d. 24. juni, og til kommunalbestyrelsens budgetmødet d. 23. juni. Orienteringen vil ligeledes indgå i materialet til en ny kommunalbestyrelses visionsproces i begyndelsen af 2022.

 

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 6. maj 2021

1.
Pejlemærker ØEPU adm udkast (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Spareforslag budget 2022

00.30.02S00-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

06-05-2021

5

 

Politisk sagsgang

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

På mødet den 8. april 2021 har Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget besluttet processen for arbejdet med budget 2022.

For at imødekomme den økonomiske udfordring i 2022 har Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget besluttet, at der skal udarbejdes spareforslag for i alt 40 mio. kr., og at det er fagudvalgenes ansvar at oversende spareforslag til kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger på udvalgets område, der imødekommer den besluttede økonomiske ramme.

På nærværende møde vil Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget blive præsenteret for de spareforslag, der administrativt forslås på udvalgets områder. Præsentationen af det administrative oplæg vil være på overskriftsniveau og med foreløbige beløb, og udvalget skal på den baggrund tilkendegive, hvilke spareforslag der skal beskrives nærmere til endelig behandling på udvalgets møde den 3. juni.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at:

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. maj 2021:
Drøftet.
 

Sagsfremstilling

På mødet den 8. april 2021 har Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget besluttet processen for arbejdet med budget 2022, herunder en spareramme på 40 mio. kr., som fordeler sig på udvalg jf. tabel 1.

Sagen om budgetproces 2022 inkl. den politiske budgetvejledning var til orientering på kommunalbestyrelsens møde den 29. april 2021.

 

Tabel 1: fordeling af spareramme på udvalg

Udvalg

Andel af sparerammen

Børne- og Skoleudvalget

12.424.000 kr.

Social- og Sundhedsudvalget

16.659.000 kr.

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

3.747.000 kr.

Natur- og Miljøudvalget

4.325.000 kr.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

2.845.000 kr.

I alt

40.000.000 kr.

 

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget har besluttet, at det er fagudvalgenes ansvar at oversende spareforslagene på udvalgets område til kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger. Dette skal ske på mødet i juni og senest den 21. juni, så spareforslagene kan blive præsenteret for den samlede kommunalbestyrelse på budgetmødet den 23. juni.

 

I forhold til udvalgenes opgave med spareforslag, der kan oversendes til budgetforhandlingerne, er det en opgave som skal løses på udvalgsniveau. I vedlagte bilag er en fordeling af sparerammen på bevillinger, og det er med udgangspunkt i denne fordeling, at administrationen har udarbejdet det forslag til spareforslag, som præsenteres på nærværende møde. De enkelte udvalg kan dog vælge at fordele spareforslagene på en anden måde inden for egne områder.

 

Økonomiske konsekvenser

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget skal senest den 21. juni oversende spareforslag for 2.845.000 kr. til budgetforhandlingerne.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 6. maj 2021

1.
Fordeling af sparerammen på 40 mio. kr. (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Tilpasning af budget 2022-2025 som følge af den forventede befolkningsudvikling

00.30.04P19-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

06-05-2021

6

 

Politisk sagsgang

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

Når der foretages en tilpasning af kommunens budgetter i forhold til den demografiske udvikling i kommunens befolkning, er det et udtryk for et aktivt valg af, at serviceniveauet skal fortsætte på uændret niveau, uanset om der er flere eller færre i befolkningen, der efterspørger tilbuddene på de enkelte serviceområder. Tilpasningen af budget 2022-2025 kaldes en demografikorrektion.

Befolkningsprognosen 2022-2033, som kommunalbestyrelsen godkendte den 29. april 2021, er grundlag for beregningen af demografikorrektionen til budget 2022 – 2025.

Den forventede befolkningsudvikling de kommende fire år betyder samlet set, at de forventede udgifter til de 0-5 årige og til de 75+ årige stiger, mens udgifterne til de 6-16 årige og 67-74 årige falder.

Overordnet set indebærer den samlede demografikorrektion, at budgetrammen skal øges med 4,2 mio. kr. i 2022, 4,8 mio. kr. i 2023, 4,4 mio. kr. i 2024 og 14,9 mio. kr. i 2025.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at de beregnede demografikorrektioner indarbejdes i budget 2022 og overslagsår 2023-2025, jf. tabel 3

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. maj 2021:
Godkendt.
 

Sagsfremstilling

Der er siden 2005 beregnet demografikorrektioner til kommende års budget og overslagsår for udvalgte serviceområder. Beregningerne er som tidligere år baseret på Bornholms Regionskommunes befolkningsprognose.

Til budget 2022 og overslagsår er der beregnet demografikorrektioner på følgende områder: Børnepasning, Skole, SFO, Ungdomsskolen, PPR og Sundhedspleje samt Ældre.

Nedenfor beskrives den forventede befolkningsudvikling, og der gives et resumé af gennemgangen af demografimodellerne og de afledte økonomiske konsekvenser.

 

 

 

Kort om den forventede befolkningsudvikling

Pr. 1. januar 2021 havde Bornholm 39.570 indbyggere. Ifølge befolkningsprognosen forventes antallet af indbyggere at stige til 39.620 indbyggere i 2022, og i 2025 forventes der at være 39.767 indbyggere. En stigning på 197 indbyggere i forhold til i dag.

Tabellen nedenfor danner udgangspunkt for beregningen af demografikorrektionerne og viser den forventede udvikling fordelt på udgiftsområder og de dertil hørende aldersgrupper.

Tabel 1: Befolkningstal for 2021 og prognose for 2022-2025 fordelt på aldersgrupper

Aldersgruppe

2021 (faktisk)

2022

2023

2024

2025

Udvikling 2021-2025

0-2 årige (dagpleje og vuggestue)

936

970

960

969

987

5,4 %

3-5 årige (børnehave)

989

995

1.034

1.074

1.102

11,4 %

0-5 årige i alt

1.925

1.965

1.994

2.043

2.089

8,5 %

6-16 årige (skole)

4.273

4.243

4.225

4.191

4.146

-3,0 %

6-9 årige (SFO-tilbud)

1.361

1.403

1.430

1.436

1.442

6,0 %

0-16 årige (PPR og sundhedspleje)

6.198

6.208

6.219

6.234

6.235

0,6 %

14-17 årige (Ungdomsskolen)

1.678

1.681

1.727

1.685

1.679

0,1 %

67+ årige (ældreområdet)

10.547

10.725

10.887

11.061

11.216

6,3 %

67-74 årige

5.200

5.154

5.069

5.094

5.102

-1,9 %

75-79 årige

2.581

2.741

2.859

2.893

2.857

10,7 %

80-84 årige

1.495

1.532

1.649

1.729

1.867

24,9 %

85-89 årige

828

861

865

889

924

11,6 %

90+ årige

443

437

445

455

466

5,2 %

Hele befolkningen

39.570

39.620

39.671

39.717

39.767

0,5 %

Kilde: Bornholms Regionskommunes befolkningsprognose for 2021 og frem, marts 2021

Den forventede befolkningsudvikling er frem mod 2025 kendetegnet ved en stigning i antallet af børn i dagtilbud og et fald i antallet af børn i skoler. Antallet af børn i alderen 0-5 år forventes at stige med 8,5 procent, mens antallet at 6-16 årige forventes at falde med 3,0 procent. Dog forventes antallet af 6-9 årige at stige med 6,0 procent.

Antallet af ældre i alderen fra 67 år forventes at stige med 6,3 procent fra 2021 til 2025. Stigningen ses særlig for aldersgrupperne 75-79 årige, 80–84 årige og 85-89 årige, der forventes at stige med henholdsvis 10,7 procent, 24,9 procent og 11,6 procent. Disse tre aldersgrupper udgør godt 46 procent af de over 67 årige i 2021.

 

Demografikorrektioner i budget 2022–2025

På baggrund af befolkningsprognosen er der beregnet demografikorrektioner til budget 2022 og overslagsårene. I tabel 2 er de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen vist i årene 2022-2025 i forhold til budget 2021. Modellerne og resultaterne er beskrevet i bilag 1.

 

Tabel 2: Demografikorrektioner i 2022-2025 i forhold til budget 2021, 1.000 kr. (2021-pl)

Område

Bevilling

2022

2023

2024

2025

Børnepasning

11 Dagpasning

2.163

3.574

5.987

8.375

Skole

13 Undervisning

-1.168

-2.365

-4.291

-7.790

SFO

13 Undervisning

383

634

687

742

PPR og Sundhedspleje

12 Børn og Familie

26

57

96

99

Ungdomsskolen

13 Undervisning

14

204

28

4

Ældre

31 Ældre

33 Sundhed

6.012

14.813

24.138

35.645

Demografikorrektioner i alt

7.431

16.916

26.644

37.075

Note: Et negativt tal betyder en reduktion, et positivt tal betyder en forhøjelse af budgetterne i forhold til 2021.

 

Da der allerede, i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2021, er lagt demografikorrektioner ind i budgetterne for 2022-2024, skal disse korrektioner først reguleres ud af budgetrammerne, inden de nye demografikorrektioner indarbejdes.

Derudover skal der korrigeres for forskellen på den forventede og den faktiske befolkningsudvikling fra 2020 til 2021. Disse forhold indgår i beregningen af nettoændringen i budgetrammerne, som er vist i tabel 3.

 

Tabel 3: Nettoændringer i rammerne i budget 2022 og overslagsårene, 1.000 kr. (2021-pl)

Område

Bevilling

2022

2023

2024

2025

Børnepasning

11 – Dagpasning

1.246

1.253

1.331

3.720

Skole

13 – Undervisning

822

1.317

1.391

-2.107

SFO

13 – Undervisning

271

277

275

330

PPR og Sundhedspleje

12 – Børn og Familie

110

118

144

147

Ungdomsskolen

13 – Undervisning

14

30

1

-23

Ældre

31 – Ældre

33 – Sundhed

1.743

1.754

1.295

12.802

Samlet nettoændring i budgetrammerne

4.206

4.750

4.437

14.868

Note: Et negativt tal betyder en reduktion, et positivt tal betyder en forhøjelse af budgettet.

 

Økonomiske konsekvenser

Demografikorrektionerne dækker over at de budgetterede udgifter til Børnepasningsområdet, SFO, PPR og Sundhedspleje, Ungdomsskolen og Ældreområdet øges, mens der sker en reduktion af de budgetterede udgifter til Skole jf. tabel 2.

Overordnet set indebærer den samlede demografikorrektion, at budgetrammen skal øges med 4,2 mio. kr. i 2022, 4,8 mio. kr. i 2023, 4,4 mio. kr. i 2024 og 14,9 mio. kr. i 2025 jf. tabel 3.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 6. maj 2021

1.
Notat, Demografikorrektion 2022-2025 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Nyt mødetidspunkt for Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets møder

00.22.04A26-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

06-05-2021

7

 

Politisk sagsgang

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter.

Resumé

Der er forslag om at ændre tidspunktet for udvalgets møder fra kl. 17.00 til kl. 16.15.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

·         møder i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget jf. mødeplanen fremover begynder kl. 16.15.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. maj 2021:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget godkendte den 30. september 2020 mødeplan for 2021 og fastsatte mødetidspunkt til kl. 17.00.

Møderne har ofte omfangsrige dagsordener og slutter derfor sent på aftenen. Dette kan forsøges afhjulpet ved at begynde tidligere, og det foreslås derfor, at mødestart for de resterende ordinære møder fastlægges til kl. 16.15 fremover.

Det skal dog bemærkes, at der allerede på nuværende tidspunkt er aftalt dialogmøde med Særligt udvalg for klima og bæredygtighed den 19. maj 2021 kl. 16.00-16.45 og samtalesalon med Hoved-MED den 9. juni kl. 15.00-16.30.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Orientering fra formanden

00.01.00P35-0099

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

06-05-2021

8

 

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. maj 2021:
Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Eventuelt

00.01.00P35-0099

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

06-05-2021

9

 

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. maj 2021:
Intet.
 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt: salg af byggegrund