Referat
Særligt udvalg om klima og bæredygtighed
05-02-2020 kl. 14:00
Landemærket 26 i Rønne, mødelokale 3
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Oplæg til kommissorium for Energipolitik og energistrategi for Bornholm
  åbent 3 Temamøde om "Grøn mobilitet"
  åbent 4 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.22.04A08-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed

05-02-2020

1

 

 

Fraværende

Afbud fra Helle Munk Ravnborg

 

Bemærkninger til dagsordenen

Under punkt 2 deltager medlemmer af den arbejdsgruppe, der udarbejder kommissorium for en ny energipolitik og energistrategi. Dette omfatter følgende ledere og medarbejdere:

·         Leder af Udvikling og Byg, Søren Møller Christensen

·         Naturchef, Louise Lyng Boisen

·         Projektleder, Anja Bach-Jensen

·         Biolog, Jens Hansen

·         Leder, Jesper Preuss Justesen

 

Under punkt 3 deltager følgende ledere og medarbejdere:

·         Udviklingskonsulent i Center for Regional, Udvikling, IT og Sekretariat i BRK, Louise Groth-Michelsen

·         Driftsleder for maskiner og værksted i BRK, Jørn Myhre

·         Trafikchef hos BAT, Lars Friborg

 

Udvalgsformand for Natur- og miljøudvalget, Leif Olsen (F) deltager under punkt 3

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Oplæg til kommissorium for Energipolitik og energistrategi for Bornholm

13.00.00P22-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed

05-02-2020

2

 

Hvem beslutter

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed beslutter

Resumé

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget (ØEPU) besluttede på møde d. 20. november 2019 at sætte udarbejdelsen af en ny energipolitik og energistrategi for Bornholm i gang.

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed skal jf. kommissoriet for udvalget bidrage i forhold til specifikke oplæg til planer, strategier og politikker på udvalgets område. Udvalget får derfor forelagt arbejdsgruppens oplæg til kommissorium for arbejdet frem mod en energipolitik for Bornholm og den energistrategi, som knytter sig til politikken.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

·         Særligt udvalg om klima og bæredygtighed drøfter arbejdsgruppens mundtlige oplæg med henblik på sparring og kvalificering af arbejdsgruppens videre arbejde frem mod et færdigt kommissorium. 

 

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed den 5. februar 2020:

Drøftet

Sagsfremstilling

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede på møde d. 20. november 2019 at sætte udarbejdelsen af en ny energipolitik og energistrategi for Bornholm i gang.

I rollen som rådgivende organ for ØEPU jf. Kommissoriet for udvalget, har Særligt udvalg om klima og bæredygtighed til opgave at komme med bidrag i forhold til strategiudvikling på klima- og bæredygtighedsområdet og i forhold til specifikke oplæg til planer, strategier og politikker, som sendes til ØEPUs godkendelse.

 

Arbejdet med energipolitik og -strategi er forankret i Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat understøttet af Center for Natur, Miljø og Fritid. Arbejdsgruppen i regi af de to centre fremlægger på mødet mundtligt et foreløbigt oplæg til indhold i ”Kommissorium for energipolitik og energistrategi for Bornholm”.

Oplægget vil have fokus på omfang og afgrænsning, indhold, økonomi og tidsplan forbundet med de analyse- og arbejdsfaser, arbejdsgruppen vil anbefale gennemføres for at nå i mål med en energipolitik, der kan være retningsgivende og understøtte mål og visioner på energiområdet. Oplægget vil især adressere:

 

1.    Behov for baggrundsanalyse samt for løbende opfølgning på nationalt fokus, initiativer og anbefalinger

2.    Potentialerne i scenarieudarbejdelse ved hjælp af BGTI-modellen/den bornholmske simuleringsmodel på energiområdet

3.    Behovene for og ønskerne til interessentinddragelse

4.    Potentiale for kvalificering i dialog med eksterne fageksperter

Kommissorium for energipolitik og energistrategi for Bornholm forventes med afsæt i udvalgets tilbagemeldinger på arbejdsgruppens fremlæggelse udarbejdet med henblik på godkendelse i Særligt udvalg om klima og bæredygtighed d. 3. marts og dernæst i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget d. 11. marts 2020.         

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Temamøde om "Grøn mobilitet"

24.00.00G01-0244

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed

05-02-2020

3

 

Hvem beslutter

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed beslutter

Resumé

En ud af tre hovedopgaver for Særligt udvalg om klima og bæredygtighed er, at være tovholder på at udarbejde en strategi for ”grøn mobilitet” på Bornholm. Udvalget præsenteres på mødet for oplæg om grøn omstilling af transporten, herunder en status for hvad BRK har iværksat af initiativer for at fremme den grønne omstilling af transporten og hvilke muligheder der aktuelt arbejdes på. Udvalget drøfter temaet. Udvalgets kommentarer og prioriteringer indtænkes når arbejdet med at lave et kommissorium for en ny strategi for ”Grøn mobilitet” på Bornholm går i gang.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

·         Udvalget drøfter temaet ”grøn mobilitet” på Bornholm

 

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed den 5. februar 2020:

Drøftet

Sagsfremstilling

En ud af tre hovedopgaver for Særligt udvalg om klima og bæredygtighed er, at være tovholder på at udarbejde en strategi for ”Grøn mobilitet” på Bornholm. Som det fremgår af kommissorium for Særligt udvalg om klima og bæredygtighed, skal denne strategi konkretisere, hvordan BRK vil arbejde for:

 

 

Som startskud for arbejdet med at udforme en strategi for ”grøn mobilitet” på Bornholm afholdes et temamøde om emnet. Her får udvalget indsigt i viden om transportens CO2-udledning på Bornholm og hvilke muligheder, der er for at omstille til mere grønne løsninger. Der gives en status på, hvad BRK har iværksat af initiativer for at fremme den grønne omstilling af transporten og hvilke muligheder, der aktuelt arbejdes på.

 

Udvalget drøfter temaet og deres kommentarer og prioriteringer indtænkes når arbejdet med at lave et kommissorium for en ny strategi for ”Grøn mobilitet” på Bornholm går i gang.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Eventuelt

00.22.04A08-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed

05-02-2020

4

 

 

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed den 5. februar 2020:

Intet