Referat
Særligt udvalg om klima og bæredygtighed
03-03-2020 kl. 15:15
Ullasvej 23 i Rønne, mødelokale C
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Kommissorium for en ny energipolitik og energistrategi på Bornholm
  åbent 3 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.22.04A08-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed

03-03-2020

1

 

 

Fraværende

Afbud fra Alex Speed Kjeldsen

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Kommissorium for en ny energipolitik og energistrategi på Bornholm  

13.00.00P22-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed

03-03-2020

2

 

Hvem beslutter

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der er udarbejdet et kommissorium, som beskriver formål, opgaver og proces, organisering og økonomi med det sigte, at Bornholms Kommunalbestyrelse kan godkende ny energipolitik og den energistrategi, som knytter sig til politikken, på møde d. 17. december 2020.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

a)    kommissorium for ny energipolitik og energistrategi for Bornholm godkendes

b)    der bevilges op til 600.000 kr. til energipolitikken og energistrategien finansieret af puljen til klima og bæredygtighed under bevilling 42 Erhverv, byg og plan. Styregruppen for udarbejdelse af energipolitikken får dispositionsretten over de 600.000 kr.

 

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed den 3. marts 2020:

Ad. a: anbefales med få rettelser jævnfør vedhæftede bilag af 03.03.2020.

Ad. b: anbefales

 

Sagsfremstilling

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede på møde d. 20. november 2019 at sætte udarbejdelsen af en ny energipolitik og energistrategi for Bornholm i gang. Energipolitikken og den energistrategi, som knytter sig til politikken, skal udarbejdes, så Kommunalbestyrelsen kan godkende begge dele på møde d. 17. december 2020. Energipolitikken bliver udarbejdet med afsæt i beslutning i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2019.

 

Formål

Energipolitikken for Bornholm kommer til at indeholde overordnede visioner og mål og bliver dermed retningsgivende for, hvordan regionskommunen kan understøtte, at det bornholmske samfunds visioner på energiområdet kan blive til virkelighed. Politikken skal derfor være et faktuelt, gennemarbejdet beslutningsgrundlag til brug for eksempelvis lobbyismeindsatser og langsigtet planlægning i investeringer i infrastruktur.

 

Energipolitikken kommer til at rumme visioner og mål for produktion og forbrug af el, varme og transport. Den bornholmske simuleringsmodel på energiområdet – Bright Green Test Island (BGTI) modellen - giver Bornholm en unik mulighed for et faktabaseret grundlag til at belyse dette.

BGTI-modellen giver mulighed for at belyse effekten af forskellige konkrete tiltag, før de virkeliggøres. Eksempelvis er Bornholm i øjeblikket i en afventende position, hvor vi ikke ved, om staten gennemfører de ambitiøse planer om en gigawatt havvindmøllepark i Østersøen. Vi ved heller ikke, om det bliver muligt at opstille kystnære havvindmøller ved Bornholm. Noget vi ved er til gengæld, at de nuværende landvindmøller på Bornholm har en begrænset levetid og at vindmøllerne henover de næste årtier løbende vil tages ud af drift. Vi ved også, at det er teknologisk muligt, at producere flydende brændstof ud fra vedvarende strøm fra vind-, vand- og solenergi. Men vi ved ikke, hvornår det vil være praktisk og økonomisk muligt med det såkaldte Power-2-X på Bornholm.

 

I kommissoriet er i detaljer beskrevet de nødvendige opgaver i form af analyser og processer frem mod en politisk godkendt energipolitik og energistrategi for Bornholm:

 

1.   Baggrundsanalyse og bornholmsk baseline 2020

Indledningsvis afdækkes udgangspunktet for det arbejde, som er sat i gang. Forbrugssiden skal belyses – bl.a. persontransport, opvarmning af boligen, forbrug i industrien - for så vidt angår hidtidige mønstre og fremtidsforventninger til forbrugernes valg og præferencer.

På produktionssiden afdækkes potentialer, realisme, tidshorisonter og investeringsbehov for målet om udfasning af fossile brændstoffer med afsæt i national og international viden men overført til en helt konkret bornholmsk kontekst. Det betyder særligt fokus på følgende:

·         Power-2-X

·         Geotermi

·         Baseline for CO2-udledningen på Bornholm 2020

Baselinescenariet er en beregning af CO2-udledningen, som situationen er lige nu, så mulige fremtidsscenarier kan holdes op imod den kendte nutid.

 

2.   Scenarier på energiområdet udarbejdet ved hjælp af BGTI-modellen

Med udgangspunkt i BGTI-modellen skal udarbejdes et antal fremtidsscenarier på energiområdet for Bornholm til brug for at fastlægge mulige og realistiske visioner og strategier. Der vil blive taget udgangspunkt i tre grundscenarier for mulige fremtidige forsyningssituationer:

1) Ingen nye vindmøller

2) 100 MW kystnær vindmøllepark

3) +1GW offshore havvindmøllepark sydøst for Bornholm

De tre scenarier er valgt, fordi de peger på grundlæggende forskelle i en mulig fremtidig elforsyning, som øvrig energiproduktion og energiforbrug skal indpasses efter.  

 

3. Interessentinddragelse og debat

I forbindelse med udarbejdelsen af en energipolitik for Bornholm lægges op til en inddragende proces, hvor forskellige perspektiver på fremtidens energiproduktion og energiforbrug bringes i spil. Der er i kommissoriet skitseret en proces, som skal sikre, at borgere, erhvervsliv og organisationer kan komme med relevante input samtidig med at de får indsigt i de komplekse fremtidige scenarier omkring energiproduktion og -forbrug, som Bornholm står overfor.

 

 

 

 

4. Kvalificering i dialog med eksterne fagpersoner

Det er nødvendigt at få kvalificeret rammer og indhold for energipolitik og -strategi i dialog med eksterne fagpersoner med helt specifikke ekspertiser og viden, som kommunens medarbejdere ikke har, men som er nødvendig for et brugbart resultat til slut. Nogle af fagpersonerne vil også blive tænkt ind som en ressource i forhold interessentinddragelse – det være sig som oplægsholdere eller debattører.

 

Organisering og tidsplan

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget vil sammen med Særligt udvalg om klima- og bæredygtighed udgøre den politiske følgegruppe. Administrationen vil løbende rådføre sig med udvalgene ved spørgsmål, uklarheder og behov for sparring undervejs i forløbet frem mod, at udkast og til slut endelig politik og strategi fremlægges til politisk behandling i december 2020 jf. nedenstående tidsplan:

 

Leverancer og processer frem mod ny energipolitik og energistrategi for Bornholm*

Dato i 2020

Leverance

26. marts

Kommissorium for energipolitik og energistrategi godkendt i KB

Primo april

Baseline for CO2-udledningen på Bornholm 2020 udarbejdet

6. maj

Drøftet med KLIMA:

-       Baseline for CO2-udledningen på Bornholm 2020

-       Oplæg til ramme og forudsætninger for politik

-       præcisering af oplæg til scenarier ved hjælp af BGTI-modellen

25. juni

kl. 16:30-18:00

Forelagt på KB temamøde med deltagelse af KLIMA:

·         Metode og ambitioner med strategiske fremtidsscenarier

·         Oplæg til energipolitik – vision og mål 

·         Diskussion af mulige implikationer for budget 2021

Maj - september

”Energiens fremtidslaboratorier” med grundskoler og gerne Campus Bornholm.

Maj – september

Møder med specifikke interessentgrupper afholdt - kvalificering, perspektivering og kobling af energipolitiske visioner til andre områder og dilemmaer

Juni

Forelagt på KB temamøde med deltagelse af KLIMA:

-       Oplæg til energipolitik – vision og mål

-       Diskussion af mulige implikationer for budget 2020

-       Metode og ambitioner med strategiske fremtidsscenarier

Primo august

Første udkast til strategiske fremtidsscenarier 1-3 leveret fra Logics

2. sep.

KLIMA forelagt første udkast til strategiske fremtidsscenarier

Ultimo september

Afholdt offentligt debatmøde:

Mulige strategiske fremtidsscenarier på energiområdet på Bornholm: hvordan kan visioner og mål i en energipolitik blive til virkelighed?

7. oktober

Valg af strategiske fremtidsscenarier kvalificeret og godkendt på temamøde med deltagelse af både politisk følgegruppe, styregruppe og projektgruppe.

18. nov.

Samlet energipolitik og energistrategi for Bornholm godkendt af ØEPU

17. dec.

Samlet energipolitik og energistrategi for Bornholm godkendt i KB

2021

Handleplaner på energiområdet udarbejdet

 

*  Forkortelser:

KLIMA = Særligt Udvalg om Klima og bæredygtighed

ØEPU = Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget

KB = Kommunalbestyrelsen

Økonomiske konsekvenser

Budgettet for de beskrevne, nødvendige leverancer og processer frem mod en færdig energipolitik og energistrategi for Bornholm fremgår af nedenstående tabel. De enkelte beløbsposter er overslagsbeløb, og den samlede maximale budgetramme, som ØEPU vil skulle disponere til opgaven, er 600.000 kroner. De 600.000 kr. finansieres af puljen til klima og bæredygtighed (under bevilling 42 Erhverv, byg og plan), som i 2020 er på 359.000 kr. Derudover er der et mindreforbrug på puljen i 2019 på 554.000 kr., som indstilles til overførsel til 2020, så den samlede pulje er på 913.000 kr. Bevilges de 600.000 kr. vil der være 313.000 kr. tilbage i puljen.

 

 

Budgettet er lagt under forudsætning af, at arbejdet med energipolitikken går i gang umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af kommissoriet på møde d. 26. marts, og skal være afsluttet ved udgangen af 2020. Styregruppen for udarbejdelse af energipolitikken får dispositionsretten over de 600.000 kr. Projektlederen har ansvaret for at forvalte budgettet efter aftale med styregruppen. 

 

Ydelse

Aktør

Beløb

Simulering af tre energiscenarier vha. BGTI-modellen

Logics

250.000

Evt. teknisk bistand i forbindelse med simuleringerne (kosttimepris 400 kr. og anslået tidsforbrug 250 timer)

BEOF

100.0001

Konsulentbistand omkring nye teknologier og nye typer forbrug – som minimum Power-2-X og tung transport

Afklares

200.0002

Interessentinddragelse og grafisk præsentation af politik og strategi

Afklares

50.000

Samlet maximal budgetramme, som ØEPU skal disponere til opgaven   

600.000

1.    Det budgetterede beløb er et maxbeløb baseret på tidligere, lignende opgaver. Udgiftens størrelse vil afhænge af det faktiske omfang af behovet for teknisk understøttelse fra BEOF i forbindelse med arbejdet med simuleringsmodellen. Derudover bidrager BEOF til arbejdet med energipolitikken på sædvanlige vilkår for samarbejdet ml. BEOF og BRK dvs. uden beregning.

2.    Det budgetterede beløb er et maxbeløb. Behovet for konsulentbistand vil afhænge af de endelige valg og afgrænsninger for så vidt angår scenarie 3 Gigawatt havvindmøllepark og de tilknyttede tillægsscenarier omhandlende nye teknologier og nye typer forbrug.

 

 

Supplerende sagsfremstilling

Ovenstående sagsfremstilling tager udgangspunkt i bilag 1 (Kommissorium af 3. marts). Bilag 1 blev drøftet på møde i Udvalg for Klima og Bæredygtighed d. 3. marts. På mødet gav udvalgsmedlemmer kommentarer til kommissoriet, som efterfølgende blev indarbejdet med ændringsmarkeringer jf. bilag 2 (Kommissorium af 4. marts). Bilag 2 er skriftligt godkendt af Udvalg for Klima og Bæredygtighed. Opmærksomhed henledes på, at sagsfremstillingen reflekterer bilag 1, hvorfor der henvises til bilag 2 inkl. Ændringsmarkeringer for seneste version af kommissorium.

Såfremt sagen opnår godkendelse på Økonomi-, Erhverv- og Planudvalget d. 11. marts, vil ændringsmarkeringerne blive integreret i kommissoriet.

 

 

 

Bilag til Særligt udvalg om klima og bæredygtighed 3. marts 2020

1.
Projektkommissorium for energipolitik og energistrategi for Bornholm til Særligt udvalg om klima og bæredygtighed 2020.03.03 (PDF)

2.
Projektkommissorium for energipolitik og energistrategi for Bornholm 3. marts 2020 (REVIDERET med ændringsmarkeringer af 4. marts 2020) (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Eventuelt

00.22.04A08-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed

03-03-2020

3

 

 

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed den 3. marts 2020:

Intet