Referat
Særligt udvalg om klima og bæredygtighed
06-05-2020 kl. 15:00
Byrådssalen, Landemærket 26 i Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Status på arbejdet med energipolitik
  åbent 3 Temamøde om Bright Green Island
  åbent 4 Oplæg til det fremtidige arbejde med Bright Green Island
  åbent 5 Prioritering af indsatsområder for Særligt udvalg om klima og bæredygtighed
  åbent 6 Ønsker til Budget 2021
  åbent 7 Eventuelt
  lukket 101 Lukket punkt. Ansøgning 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.22.04A08-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed

06-05-2020

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

Udviklingskonsulent Mads Boss deltog under hele mødet.

Udviklingskonsulent Nicolai Munk Pedersen deltog under punkt 2 til og med 5. 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Status på arbejdet med energipolitik

13.00.00P22-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed

06-05-2020

2

 

Hvem beslutter

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed

Resumé

På mødet i det Særlige Udvalg for Klima og Bæredygtighed d. 6. maj skal det igangværende arbejde med energipolitikken og energistrategien drøftes. På baggrund af kommissoriet for energipolitikken, som blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 26. marts, vil drøftelsen indeholde korte oplæg samt drøftelser af punkterne:
 

1. Baseline for CO2-udledningen på Bornholm 2020

2. Oplæg til ramme og forudsætninger for politik

3. Præcisering af oplæg til scenarier ved hjælp af BGTI-modellen

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

·        udvalget drøfter status på arbejdet med energipolitikken

 

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed den 6. maj 2020:

Drøftet

Sagsfremstilling

Baggrund for mødet i særligt udvalg for klima og bæredygtighed d. 6. maj

D. 26. marts blev kommissoriet for energistrategien vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Kommissoriet lægger op til, at der på mødet d. 6. maj skal drøftes

1. Baseline for CO2-udledningen på Bornholm 2020

2. Oplæg til ramme og forudsætninger for politik

3. Præcisering af oplæg til scenarier ved hjælp af BGTI-modellen

 

Drøftelsen af ovenstående punkter vil tage udgangspunkt i korte præsentationer af punkterne på mødet d. 6. maj jf. nedenstående beskrivelse. Overordnet skal drøftelserne og udvalgets faglige input danne baggrund for det fælles temamøde om energipolitikken og -strategien d. 25. juni med deltagelse af kommunalbestyrelsen samt det særlige udvalg for Klima og Bæredygtighed.

 

Præsentation af punkt 1 vedr. baseline

Baselinemålingen for CO2-udledningen på Bornholm er nu opdateret med 2019 data udført af konsulentfirmaet Logics. I bilag 1 kan data ifbm. baselinemålingen ses. Bilaget indeholder store mængder af data, hvorfor modellen samt data kort vil blive præsenteret på mødet d. 6. maj. Såfremt udvalget har kommentarer til resultaterne, vil der blive mulighed for en kort drøftelse på mødet.

 

Præsentation af punkt 2 vedr. oplæg til rammer for energipolitikken

Det Særlige Udvalg for Klima og Bæredygtighed har ved tidligere lejligheder drøftet rammerne for energipolitikken. På mødet d. 6. maj er det målet med drøftelsen at få afklaret afgrænsninger for energipolitikken. Som oplæg til drøftelsen, vil formål beskrevet i kommissoriet for energipolitikken blive fremlagt og refleksioner vedr. kommunalbestyrelsens kompetenceområde på energiområdet blive præsenteret. Drøftelsen skal gerne ende ud i en fælles forståelse af, hvor energipolitikken kan og skal gøre en forskel.

 

Præsentation af punkt 3 vedr. oplæg til scenarier

I arbejdet med energistrategien har der været afholdt en workshop på arbejdsgruppeniveau vedr. scenarierne d. 16. april 2020. På workshoppen blev det klart, at der til brug for det fremadrettede arbejde med scenarierne er behov for en politisk drøftelse af de antagelser, forudsætninger og teknologier som scenarierne bygger på. På mødet d. 6. maj vil det foreløbige arbejde med scenarierne blive præsenteret, og en liste med forslag til prioriterede antagelser, forudsætninger og teknologier blive fremlagt. Der lægges op til at udvalget efterfølgende drøfter forslagene.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Særligt udvalg om klima og bæredygtighed 6. maj 2020

1.
Baseline - udvalgte figurer fra BGTI-beregning for hele 2019, samt sammenligning med tidligere år (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Temamøde om Bright Green Island

24.00.00G01-0245

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed

06-05-2020

3

 

Hvem beslutter

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed beslutter

                     

Resumé

En ud af tre hovedopgaver for Særligt udvalg om klima og bæredygtighed er, at give input til arbejdet med Bright Green Island visionen. Udvalget præsenteres på mødet for oplæg om Bright Green Island – hvordan opstod det, og hvordan har det udviklet sig. Et bud på hvordan arbejdet med de tre fyrtårnsprojekter som Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget har godkendt, skal udmøntes, samt et oplæg til hvilke bornholmermål Bornholms Regionskommune skal arbejde med. Udvalgets kommentarer og prioriteringer indtænkes i et oplæg som Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget endeligt godkender på deres møde den 20. maj 2020

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

·        Udvalget drøfter temaet Bright Green Island

 

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed den 6. maj 2020:

Drøftet.

 

Sagsfremstilling

Bright Green Island er ét ud af tre temaer som Særligt udvalg for klima og bæredygtighed har som kerneopgave. Ifølge kommissoriet for Særligt udvalg for klima og bæredygtighed skal udvalget være tovholder for, strategien for Bright Green Island. Udvalget afholder derfor et temamøde for at blive klædt på til at arbejde med emnet. Internt personale fra BRK holder oplæg om emnet for at give udvalget indsigt i området.

 

Temamødet bliver startskuddet for udvalgets arbejde med Bright Green Island. På dette første møde om emnet vil fokus være på at give en status på, hvad Bright Green Island er, og hvor det kommer fra, samt en præsentation af de tre fyrtårnsområder, som Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget har godkendt.

 

 

 

 

 

Program:

 

Velkommen og indledning v. udvalgsformand Maria Hach (herunder også videre proces)

Hvad er Bright Green Island og hvor er vi henne i dag v. udviklingskonsulent Nicolai Munk Pedersen

Det videre arbejde med Bright Green Island i forhold til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets beslutning v. udviklingskonsulent Nicolai Munk Pedersen

De tre fyrtårnsområder v. udviklingskonsulent Mads Boss

·        Grøn mobilitet

·        Energi

·        Fødevarer

PAUSE

Udvalgets drøftelse 30 minutter ledet af Maria Hach med deltagelse af alle oplægsholdere

 

 

Links til det tidligere arbejde med Bright Green Island

Link til sag på KB 27/6 2019 om BRKs handleplan for Bornholmermålene https://dagsorden-og-referater.brk.dk/Sites/Politiske_Internet/Internet/2019/InfRef8037.html#BREV2570553

Link til sag på KB 27/6 2019 om Status Bright Green Island Revitalisering: https://dagsorden-og-referater.brk.dk/Sites/Politiske_Internet/Internet/2019/InfRef8037.html#BREV2570554

Link til sag på KBU 20/5 2019 om Fremtidig organisering af Bright Green Island: https://dagsorden-og-referater.brk.dk/Sites/Politiske_Internet/Internet/2019/InfRef8070.html#BREV2556787

Link til sag på KBU 17/9 2018 om Forankring af Bright Green Island i samarbejdsaftaler med foreninger og kulturinstitutioner: https://dagsorden-og-referater.brk.dk/Sites/Politiske_Internet/Internet/2018/InfRef7899.html#BREV2475197

Link til sag på KBU 17/9 2018 om Drøftelse af fremtidig organisering af arbejdet med Bright Green Island og Bornholmermålene: https://dagsorden-og-referater.brk.dk/Sites/Politiske_Internet/Internet/2018/InfRef7899.html#BREV2476415

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Oplæg til det fremtidige arbejde med Bright Green Island

24.00.00A21-0003
 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

11-03-2020

7

 

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed

06-05-2020

4

 

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

Bright Green Island har gennemgået en revitaliseringsproces igennem de seneste år og i forlængelse af denne periode er Bornholms Regionskommune klar til en mere driftsorienteret tilgang til arbejdet med Bright Green Island.

I forbindelse med indgåelsen af budget 2020 valgte man at reducere i centrale ressourcer i arbejdet med Bright Green Island. Det har blandt andet betydet, at konsulenten der var det centrale omdrejningspunkt for arbejdet med BGI er stoppet. Da der ikke længere er en central understøttelse af arbejdet, skal der ses på, hvordan det fremtidige arbejde med BGI kan foregå med færre ressourcer.

Center for Regional udvikling, It og Sekretariat har udvalgt tre fyrtårnsprojekter, som tænkes forankret i centeret. Det er energi, fødevarer og mobilitet. Der skal tages politisk stilling til om det også er de områder der prioriteres politisk, samt at de enkelte indsatser under bornholmermålene forankres hos det ansvarlige center eller aktør.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

·        Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget sender oplæg til prioritering af indsatsen fremadrettet videre til § 17 stk. 4-udvalget om klima- og bæredygtighed for deres bidrag forud for endelig godkendelse af prioriteringerne

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. marts 2020:

Indstillingen godkendt, idet mål 8 "grøn dannelse" ændres fra rød til gul.

 

 

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed den 6. maj 2020:
Særligt udvalg om klima og bæredygtighed bakker op om forslaget til prioriteringer i det videre arbejde og anbefaler at kommunen aktivt synliggør resultaterne af arbejdet. Det skal overvejes fremadrettet, hvordan engagementet til at understøtte de 8 Bornholmermål i erhvervslivet og hos borgerne kan øges, og hvordan synligheden af de Bornholmske Bright Green Island-initiativer kan fremmes. Den folkelige forankring af arbejdet er afgørende.

 

 

Sagsfremstilling

Ressourcerne til revitalisering af Bright Green Island strategien reduceres, og arbejdet med BGI skal rykkes ud i de enkelte driftenheder, der har ansvaret. Det er overordnet, politisk, besluttet i forbindelse med indgåelsen af budget 2020, at der skal arbejdes med den grønne dagsorden særligt med fokus på energistrategi og grøn mobilitet med de tilbageværende ressourcer.

Det betød samtidig, at konsulenten der arbejdede dedikeret med BGI opgaven blev skåret væk.

Det kommer til at have konsekvenser for, hvor stor en del af arbejdet med visionen organisationen kan arbejde videre med.

 

Overordnet får det betydning for BGI kontraktpunkt hvad angår bemanding, hjemmeside og SoMe indsats. Det betyder reelt, at hjemmesiden ikke længere opdateres mere end et absolut minimum. At der ikke er en dedikeret konsulent til arbejdet betyder, at arbejdet med BGI indsatsen forankres i Center for Regional udvikling, It og Sekretariat uden en dedikeret konsulent. Centeret som helhed prioriterer at arbejde med tre fyrtårnsprojekter.

 

Disse projekter er:

·        Energi

o   Politik/strategi

o   Planlægning

o   Økonomi

 

Der er igangsat et arbejde med at udvikle en energistrategi. Dette er vigtigt for BGI visionen, og derfor en høj politisk prioritet. Dette knyttes også sammen med energiplanlægningen, hvor Bornholms Energi og Forsyning, sammen med BRK, DTU og andre partnere, indgår i et Horizon 2020 projekt omkring simulering af øers fremtidige energiforsyninger.

 

·        Fødevarer

o   Partnerskaber

o   Forpagtningsstrategi (øko-jord)

o   Økologi i offentlige køkkener

o   Udbudsaftaler

 

Fødevarepartnerskabet mellem BRK, Bornholms Landbrug og Fødevarer samt Gourmet Bornholm fortsættes, og der fokuseres især på de politisk prioriterede områder som at den kommunale landbrugsjord skal dyrkes økologisk og at der skal være flere lokale og økologiske råvarer i de kommunale køkkener.

 

·        Mobilitet

o   Infrastruktur

o   Teknologivurdering

o   Potentialer for BRK (herunder borgerinitiativer ift. busbetjening mv.)

o   Nissan

 

De strukturelle muligheder afdækkes for yderligere kommunalt initieret infrastruktur til elbiler, fortsat flådestyring, busbetjening samt samarbejdsprojekter med private og offentlige parter, der kan øge mulighederne for flere elbiler og grønnere kørsel på Bornholm. 

 

Alle borger- eller erhvervsrettede indsatser vil blive forankret i det ansvarlige center, eller hos den ansvarlige aktør (kunne f.eks. være BCB).

 

Der er vedhæftet et bilag med status på de enkelte dele af bornholmermålene, hvor BRK har en indsats. Fremdriften er markeret enten med gul (betyder at indsatsen er i gang), grøn (betyder at indsatsen er afsluttet) og rød (indsatsen tænkes droppet)

 

Organisering og politisk forankring

Arbejdet med Bright Green Island forankres i Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget. Det nyoprettede §17 stk. 4 udvalg om klima- og bæredygtighed bliver et rådgivende organ for Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget, og skal bidrage til udviklingsprocessen.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling til Særligt udvalg om klima og bæredygtighed 06.05.2020

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede på deres møde den 11. marts 2020, at punktet om ’grøn dannelse’ alligevel ikke skal udgå af handlingsplanen.

 

Det er aftalt med Center for skole, at de tager ansvaret for punktet omkring ”grøn dannelse”.

 

 

Bilag til Særligt udvalg om klima og bæredygtighed 6. maj 2020

1.
Det videre arbejde med Bright Green Island (DOCX)

2.
Det videre arbejde med Bright Green Island_oprindelig (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Prioritering af indsatsområder for Særligt udvalg om klima og bæredygtighed

00.22.04A30-0053

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed

06-05-2020

5

 

Hvem beslutter

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed

Resumé

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed drøfter, hvordan udvalget ønsker at prioritere sit arbejde inden for rammerne af ”Kommissoriet for Særligt udvalg om klima og bæredygtighed” med henblik på at nå frem til en prioriteret rækkefølge for temaer og indsatsområder, som udvalget ønsker at arbejde med frem til udgangen af 2021.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

·        Udvalget drøfter hvordan udvalget skal prioritere sit arbejde fremadrettet

 

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed den 6. maj 2020:
Første prioriteten er Energipolitik og -strategi, tæt efterfulgt af arbejdet med Grøn mobilitet. Arbejdet med Grøn mobilitet skal i første omgang særligt være med fokus på teknologidelen (energiforbrug og –form) og derefter adfærdsdelen omkring det folkelige engagement. Arbejdet med BGI-handleplan og Bornholmermål omkring et bredere engagement og ejerskab i erhvervsliv og hos borgerne bredt skal prioriteres i forhold til energistrategien og den grønne mobilitet. Kommunikationsindsatsen i forhold til alle udvalgets arbejdsområder skal prioriteres højt

 

Sagsfremstilling

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed drøfter, hvordan udvalget ønsker at prioritere sit arbejde inden for rammerne af ”Kommissoriet for Særligt udvalg om klima og bæredygtighed” med henblik på at nå frem til en prioriteret rækkefølge for temaer og indsatsområder, som udvalget ønsker at arbejde med frem til udgangen af 2021.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-                         

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Ønsker til Budget 2021

00.22.04A30-0053

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed

06-05-2020

6

 

Hvem beslutter

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed

Resumé

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed drøfter, hvilke ønsker udvalget har til budget 2021, som skal viderebringes til Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget til at tage med i budgetprocessen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

·        Udvalget drøfter ønsker til budget 2021, som indstilles til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

 

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed den 6. maj 2020:

Drøftet. Udvalget ønsker opprioriteringsforslag til hvordan forbrugssiden af energipolitikken og arbejdet med grøn mobilitet kan omsættes til konkrete initiativer, herunder styrkelse af det brede engagement.

Sagsfremstilling

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed drøfter, hvilke ønsker udvalget har til budget 2021, som skal viderebringes til Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget til at tage med i budgetprocessen.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Eventuelt

00.22.04A08-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed

06-05-2020

7

 

 

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed den 6. maj 2020:

Intet

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt. Ansøgning