Referat
Særligt udvalg om klima og bæredygtighed
02-06-2020 kl. 15:00
Ullasvej 23 i Rønne, mødelokale C
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Udkast til struktur, vision og mål for Bornholms Energipolitik
  åbent 3 Aktivitetsplan for Bornholms Energistrategi
  åbent 4 Udvidelsesforslag for Energistrategi samt for strategi om Grøn Mobilitet
  åbent 5 Planlægning af temamøde med kommunalbestyrelsen
  åbent 6 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.22.04A08-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed

02-06-2020

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Udviklingskonsulent Mads Boss deltager under hele mødet.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Udkast til struktur, vision og mål for Bornholms Energipolitik  

13.00.00P22-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed

02-06-2020

2

 

Hvem beslutter

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed

Resumé

Med henvisning til drøftelse på seneste møde i det særlige udvalg for klima og bæredygtighed d. 6. maj 2020 vedr. rammer for Bornholms energipolitik, blev der efterspurgt et udkast til struktur, vision og mål for politikken. Udkastet til energipolitikken samt en foreløbig liste over strategiske indsatser er vedlagt i bilag 1-2.

 

Overordnet sætter energipolitikken retningen for det bornholmske samfund ift. produktion af energi, forbrug af energi og hvordan Bornholm ønsker at bruge teknologier indenfor grøn omstilling.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

·         udvalget drøfter og godkender struktur samt overordnet vision for Bornholms energipolitik som fremgår af bilag 1.

 

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed den 2. juni 2020:

Udvalget drøftede udkast til Bornholms Energipolitik. Der vedhæftes et tilrettet og godkendt udkast til referatet.

Sagsfremstilling

Med henvisning til drøftelse på seneste møde i det særlige udvalg for klima og bæredygtighed d. 6. maj 2020 vedr. rammer for Bornholms energipolitik, blev der efterspurgt et udkast til struktur, vision og mål for politikken. Udkastet til energipolitikken samt en liste over strategiske indsatser er vedlagt i bilag 1-2.

 

Politikkens indhold 2

Politikken indeholder et udkast til vision for Bornholms energipolitik. Det centrale mål i udkastet er Bornholms overordnede CO2-reduktion. Målene er endnu ikke præcist formuleret. Det vil fx sige, at det i målforslaget om CO2-reduktion endnu ikke er fastsat, hvor stor reduktionen af CO2 skal være. Præciseringen af de enkelte mål afventer de analyser og simuleringer af de forskellige scenarier, der er en del af arbejdet med energipolitik og -strategi i de kommende måneder.

 

For at supplere det overordnede mål om CO2-reduktion, er der på tre områder (produktion, forbrug og teknologi) skrevet underliggende forslag til mål ind.

·         For produktion er der foreslået mål vedr. havvind, solceller, fossile brændsler til energiproduktion og biomasse.

·         For forbruget er der foreslået mål vedr. transportsektoren, energi til virksomhedsprocesser og bygningsopvarmning.

·         For teknologier er der foreslået mål vedr. valg af teknologier og projekter, som Bornholm skal indgå i.

Her gælder det ligesom for den overordnede CO2 reduktion, nemlig at målene skal fastsættes efter at simuleringerne er gennemført og der har været en politiske drøftelse af prioriteringerne.

 

Strategiske indsatser

For at adskille politiske mål i energipolitikken og konkrete indsatser, er der i bilag 2 en liste over mulige strategiske indsatser. Mulighederne skal konkretisere, hvordan mål i politikken skal opnås. Mulighederne skal undersøges i forbindelse med, at scenarier i energistrategien udvikles og simuleres.

 

Behov for enighed om struktur og overordnet vision

Det centrale ift. udkastet til energipolitikken er at opnå enighed i udvalget om struktur og den overordnede vision for dokumentet. Der vil på møder i det særlige udvalg for klima og bæredygtighed i august og september 2020 skulle fastlægges, hvilke konkrete mål politikken skal indeholde samt vedtages et endeligt dokument som lægges videre til godkendelse i Økonomi-, Erhverv- og Planudvalget samt Kommunalbestyrelsen. 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Særligt udvalg om klima og bæredygtighed 2. juni 2020

1.
Udkast til Bornholms Energipolitik (PDF)

2.
Energistrategiske muligheder (PDF)

3.
Revideret Udkast til BORNHOLMS ENERGIPOLITIK 0206 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Aktivitetsplan for Bornholms Energistrategi

13.00.00P22-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed

02-06-2020

3

 

Hvem beslutter

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed beslutter

    

Resumé

Bornholms Regionskommune er i øjeblikket i gang med at udarbejde en ny energipolitik og energistrategi for Bornholm, som ifølge procesplanen skal forlægges kommunalbestyrelsen i december 2020. For at komme i mål med en ny energistrategi er der ved at blive udarbejdet en aktivitetsplan, som beskriver, hvornår interessenter, eksperter og den brede befolkning inddrages i arbejdet henimod at udarbejde en ny energistrategi for Bornholm.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

·         Aktivitetsplan for Bornholms Energistrategi godkendes

 

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed den 2. juni 2020:

Aktivitetsplanen er godkendt med få justeringer. Der indkaldes til ekstraordinære møder den 12. august, samt den 15. og 16. september 2020. Den 12. august vil være med deltagelse af Natur- og Miljøudvalget.
Den endelige aktivitetsplan vedhæftes referatet.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er i øjeblikket i gang med at udarbejde en ny energipolitik og energistrategi for Bornholm, som ifølge procesplanen skal forlægges kommunalbestyrelsen i december 2020. For at komme i mål med en ny energistrategi er der ved at blive udarbejdet en aktivitetsplan, som beskriver, hvornår interessenter, eksperter og den brede befolkning inddrages i arbejdet henimod at udarbejde en ny energistrategi for Bornholm.

 

Et første udkast til en aktivitetsplan vil blive fremsendt til udvalget den 28. maj 2020 med henblik på drøftelse og godkendelse på mødet den 2. juni. Den godkendt aktivitetsplan vil blive vedhæftet referatet.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

Bilag til Særligt udvalg om klima og bæredygtighed 2. juni 2020

1.
Revideret tidsplan for aktiviteter (PPTX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Udvidelsesforslag for Energistrategi samt for strategi om Grøn Mobilitet

00.22.04A30-0053

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed

02-06-2020

4

 

Hvem beslutter

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

 

Resumé

Med henvisning til punkt og beslutning på seneste møde i Særligt udvalg om klima og bæredygtighed d. 6. maj 2020, blev der bestilt to udvidelsesforslag til budget 2021, der skal bidrage til at realisere de to strategier, der er undervejs: Bornholms Energistrategi og Bornholms Strategi for Grøn Mobilitet.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

·         udvalget oversender udvidelsesforslagene til forhandlingerne om Budget 2021

 

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed den 2. juni 2020:

Indstillingen anbefales, idet beskrivelserne af opprioriteringsforslagene præciseres.
De reviderede forslag vedhæftes.

Sagsfremstilling

Med henvisning til punkt og beslutning på seneste møde i Særligt udvalg om klima og bæredygtighed d. 6. maj 2020, blev der bestilt to udvidelsesforslag til budget 2021, der skal bidrage til at realisere de to strategier, der er undervejs: Bornholms Energistrategi og Bornholms Strategi for Grøn Mobilitet.

 

For at energistrategien får effekt skal den omsættes til konkret handling, der giver resultater. Hvis Bornholms Regionskommune skal skabe handling på baggrund af den energistrategi, der er under udarbejdelse, skal bornholmere og bornholmske virksomheder inddrages i arbejdet. Derfor er der udarbejdet et Udvidelsesforslaget vedr. energistrategi, som beskriver behovet for en ressource, med viden om nye effektive løsninger for borgerinddragelse, samskabelse, kommunikation og energipolitik, som kan ansættes til at forankre initiativerne fra energistrategien i det bornholmske samfund. Ressourcen skal realisere energistrategiens mål ved at påvirke virksomheder og borgeres adfærd, så alle bidrager mest mulig effektivt i indfrielsen af målsætningerne. Det kunne fx være gennem nye initiativer, der kan motivere udskiftning af oliefyr til varmepumpe, nye løsninger på tværs af bornholmske virksomheder for grøn procesenergi eller nye samkørselsvaner.

 

Konkret skal ressourcen lave:

·         Proaktiv kommunikation om initiativer og formidling af budskaber særligt på udvalgets prioriterede områder

·         involverer borgere samt virksomheder og sikre engagement

·         Gennem nye effektive mødeformer skabe synergier ved fx at lave forløb for deling af viden mellem virksomheder, udvikle fælles løsninger, skabe fælles motivation og engagement i lokalsamfundet og vise erhvervslivets engagement

·         Synliggøre resultater af indsatsen på energiområdet

 

 

Udvidelsesforslaget om grøn mobilitet tager udgangspunkt i et behov for at udarbejde og omsætte en strategi for grøn mobilitet til egentlig handling. På linje med udarbejdelsen af energipolitikken for 2020, vil der for strategien for grøn mobilitet være behov for midler til at:

·         Analysere teknologiske samt adfærdsmæssige muligheder og tendenser indenfor grøn mobilitet

·         Involvere interne og/eller eksterne ressourcepersoner

·         Lave nye metoder og processer for borgerinddragelse herunder facilitere borgerdrevne projekter, der fremmer infrastrukturinitiativer

·         Udvikle konkrete projekter indenfor grøn mobilitet i samarbejde med borgere og virksomheder, der reducerer CO2-udledningen på Bornholm

·         Udarbejde grafisk præsentation af materiale 

 

De to udvidelsesforslag er vedlagt i bilag 1 og bilag 2.

 

Økonomiske konsekvenser

Angående udvidelsesforslaget om energistrategien er der af Kommunalbestyrelsen afsat beløb under Økonomi-, Erhverv- og Planudvalget i 2020 til energistrategien på 600.000 kroner. Det anbefales, at der med dette forslag afsættes yderligere 620.000 kroner. Det samlede beløb for årene 2020 og 2021 vil med det nye forslag være samlet 1.220.000 kroner.

 

Angående udvidelsesforslaget om grøn mobilitet anslås det, at den samlede indsats for grøn mobilitet vil koste 900.000 kroner. Da de resterende overførte midler på 300.000 kroner fra budget 2020 for Særligt udvalg om klima og bæredygtighed (tildelt af Kommunalbestyrelsen under Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets budget) indgår som finansiering, er merbevillingen for 2021 alene 600.000 kroner.

 

Bemærk: Særligt udvalg om klima og bæredygtighed (§17.4-udvalg) anbefaler anvendelse af midlerne. Det er Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget, der træffer beslutning om bevillig. Hvis der bruges 300.000 kroner fra budgettet for Særligt udvalg om klima og bæredygtighed til grøn mobilitet, vil der være 13.036 kroner tilbage i puljen.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Særligt udvalg om klima og bæredygtighed 2. juni 2020

1.
Udvidelsesforslag 2021 - Energistrategi (PDF)

2.
Udvidelsesforslag 2021 - Grøn mobilitet (PDF)

3.
Revideret udvidelsesforslag 2021 - Energistrategi v.04 0206 (DOCX)

4.
Revideret udvidelsesforslag 2021 - Grøn mobilitet v.04 0206 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Planlægning af temamøde med kommunalbestyrelsen

00.22.04A30-0053

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed

02-06-2020

5

 

Hvem beslutter

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed

Resumé

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed afholder temamøde med kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune den 25. juni 2020 kl. 16.30 til 18.000 i byrådssalen. Temaet for mødet er den energipolitik og energistrategi, der er under udarbejdelse. Udvalget drøfter afviklingen af dette temamøde, herunder hvad der konkret skal præsenteres på mødet, programmet for mødet, hvad der ønskes feed back på og hvad udvalget grundlæggende ønsker at få ud af mødet.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

·         Udvalget drøfter afviklingen af temamøde med kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020

 

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed den 2. juni 2020:

Drøftet.

Sagsfremstilling

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed afholder temamøde med kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune den 25. juni 2020 kl. 16.30 til 18.000 i byrådssalen. Temaet for mødet er den energipolitik og energistrategi, der er under udarbejdelse. Udvalget drøfter afviklingen af dette temamøde, herunder hvad der konkret skal præsenteres på mødet, programmet for mødet, hvad der ønskes feed back på og hvad udvalget grundlæggende ønsker at få ud af mødet.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Eventuelt

00.22.04A08-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed

02-06-2020

6

 

 

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed den 2. juni 2020:

Drøftet.